Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Bāriņtiesa

Krustpils novada bāriņtiesa ir Krustpils novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Krustpils novada bāriņtiesas sastāvā ir 5 locekļi, ieskaitot bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku. Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļus ievēl Krustpils novada pašvaldības dome uz pieciem gadiem.

Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts
Priekšsēdētāja 

Dace Telšinska 

65237612
26469360
dace.telsinska [at] krustpils.lv

Priekšēdētājas vietniece

Bāriņtiesas loceklis Kūku pagastā

Sandra Ziediņa 

26375351
sandra.ziedina [at] krustpils.lv

Bāriņtiesas loceklis Krustpils pagastā

Anna Vītola 

26366521

anna.vitola [at] krustpils.lv

Bāriņtiesas loceklis Atašienes pagastā

Dace Telšinska 
26469360
dace.telsinska [at] krustpils.lv
Bāriņtiesas loceklis Mežāres pagastā Ilze Krastiņa 

 

26598724 ilze.krastina [at] krustpils.lv
Bāriņtiesas loceklis Variešu pagastā

Inta Poļevska 

26343857 inta.polevska [at] krustpils.lv
Bāriņtiesas loceklis
Vīpes pagastā

Inta Poļevska 

26343857 inta.polevska [at] krustpils.lv
 
Bāriņtiesas apmeklētāju pieņemšanas un darba laiks pagastu pārvaldēs:

Pagasta pārvalde Darba laiks Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Atašiene
Otrdienās 8:30 - 12:30
Trešdienās 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
Otrdienās 9:00 - 12:30
Trešdienās 13:00 - 16:00
Krustpils
 
Otrdienās 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
Trešdienās  13:00 - 17:00
 
Otrdienās 8:00 - 12:00
Trešdienās 13:00 - 17:00
Kūkas
Pirmdienās 8:00 - 12:00; 12:30 - 17:00
Otrdienās 8:00 - 12:00; 12:30 - 17:00
Ceturtdienās 13:00 - 17:00
Piektdienās 8:00 - 12:00; 13:00 - 16:00
Pirmdienās 8:00- 12:00
Piektdienās 13:00 - 16:00
Mežāre
Ceturtdienās 8:00 - 12:30
Piektdienās 8:00 - 12:30; 13:00 - 16:00
Ceturtdienās 8:00 - 12:30 
Piektdienās 13:00 - 16:00
Varieši
Pirmdienās 8:00 - 12:00
Otrdienās 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
Ceturtdienās 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
Pirmdienās 8:00 - 12:00
Ceturtdienās 13:00 - 17:00
Vīpe
Pirmdienās 13:00 - 17:00
Trešdienās 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
Pirmdienās 13:00 - 17:00
Trešdienās 8:00 - 12:00

Bāriņtiesas sēdes notiek bāriņtiesas telpās Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a. Nepieciešamības gadījumā nodrošina izbraukuma sēdes Krustpils novada pagastu pārvaldēs.
Bāriņtiesas priekšsēdētājas darba laiks pirmdienās 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00; otrdienās 13:30 - 17:30 ceturtdienās 8:00 - 12:00; 12:30 - 17:00; piektdienās 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:00.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja novada pašvaldības telpās pieņem pirmdienās 8:00 - 12:00 un piektdienās 12:30 - 16:00.

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādas apliecinājumus:
 • apliecina darījumu, ja to slēdz Krustpils novada iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas Krustpils novada teritorijā;
 • ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās Krustpils novada teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • apliecina Krustpils novada teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus;
 • apliecina Krustpils novada teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem;
 • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo Krustpils novada teritorijā;
 • apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no līdzējiem dzīvo Krustpils novada teritorijā;
 • sagatavo dokumentu projektus;
 • Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.
 • Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas locekļi veic apliecinājumus pagastu pārvaldēs visiem Krustpils novada deklarētajiem iedzīvotājiem.
Bāriņtiesai ir pienākums:
 • aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 • piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
 • informēt pašvaldības sociālo dienestu par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 • neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
 • sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
Bāriņtiesas kompetencē ir aizstāvēt bērna personiskās intereses un tiesības attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām. Lai to nodrošinātu, bāriņtiesa:
 • lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
 • lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
 • nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai;
 • lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu vai arī pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu;
 • lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties;
 • izšķir vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos;
 • izšķir bērna un vecāku, bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības;
Bāriņtiesa lemj par bērna aprūpes tiesību atņemšanu (aizgādības tiesību pārtraukšanu) vecākam, ja:
 • ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju aprūpēt bērnu;
 • bērns vecāka vainas dēļ atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
 • vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;
 • vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai;
 • konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu.
Atņemtās aprūpes tiesības vecākam atjauno, kad bāriņtiesa atzīst, ka vairs nepastāv iepriekš minētie apstākļi. Ja gada laikā no aprūpes tiesību atņemšanas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par nepieciešamību atņemt vecākam aizgādības tiesības, izņemot gadījumus, kad aprūpes tiesības nevar atjaunot no vecāka neatkarīgu apstākļu dēļ.
 
Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, ja:
 • vecāks ar bērnu apietas sevišķi slikti (konstatēta vardarbība pret bērnu u.tml.);
 • vecāks nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību;
 • vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai.
Ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē vai citādi atklājas, ka bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna turpmākā atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa pilnvērtīgu attīstību, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem, bērna izņemšanu no aizbildņa ģimenes un aizbildņa atstādināšanu no pienākumu pildīšanas vai bērna izņemšanu no audžuģimenes. 15 dienu laikā bāriņtiesa koleģiālā sēdē lemj par bērna aprūpes tiesību atjaunošanu vai par bērna ārpusģimenes aprūpi. 
Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, izvērtē personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai. Ja konstatētas kļūdas aizbildņa iesniegtajā norēķinā vai bērna interesēm neizdevīga aizbildņa darbība, bāriņtiesa dod aizbildnim attiecīgus norādījumus, lemj par aizbildņa atstādināšanu vai aizbildņa atcelšanu;
Audžuģimeņu jautājumos bāriņtiesa lemj par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai, audžuģimenes statusa piešķiršanu, bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.
Adopcijas jautājumos bāriņtiesa lemj par: personas atzīšanu par adoptētāju, brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajos gadījumos, to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi, bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai, adopcijas atbilstību bērna interesēm. Adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas uzrauga bērna aprūpi ģimenē. 
 
Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:
personai, kuru tiesa atzinusi par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ, un tās mantai, personai izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ, promesošas vai pazudušas personas mantai, mantojumam.
 
Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses:
 • lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
 • lemj par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 • lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 euro atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 • lemj par bērnam piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
 • ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
 • lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
 • lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
 • veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus. 
   
Bāriņtiesa sniedz palīdzību mantiniekam, ja mantinieks grib izlietot inventāra tiesību (sastādīt mantojuma sarakstu) un tiesa vai notārs mantojuma saraksta sastādīšanu uzdevis bāriņtiesai. 
Ja nomirst mantojuma atstājējs un klāt nav mirušā mantinieku, bāriņtiesa nodrošina mantojuma apsardzību, negaidot tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu mantojuma masai.
Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava, LV - 3007) Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Bāriņtiesas lēmumi, kuri pieņemti pēc tiesas pieprasījuma vai iesniedzami izšķiršanai tiesā, nav pārsūdzami.

AKTUĀLI

AICINĀM KĻŪT PAR AUDŽUĢIMENI!

             Cilvēka dabā ir palīdzēt savam līdzcilvēkam – ziedot naudu labdarības akcijā, uzklausīt drauga bēdu stāstu un ļaut izraudāties uz sava pleca, atdāvināt lietas, kuras pašam vairs nav vajadzīgas, bet kādam lieti noderēs... Bet varbūt Tu esi gatavs atvērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltumu bērniem, kuri palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestības? Varbūt arī tavas ģimenes roku vadīts kāds mazulis var iemācīties staigāt, runāt, rūpēties par sevi, un apjaust, ka kādam šajā pasaulē ir svarīgs un vajadzīgs? Laikā, ko bērns pavada ģimenē, nevis bērnu namā, viņš mācās, kā dzīvot ģimenē un kā veidot savstarpējās attiecības, iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas pienākumiem, saprot, ka mamma un tētis mīl, un rūpējas par bērniem.

KAS IR AUDŽUĢIMENE?

Audžuģimene ir ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana savā ģimenē, līdz brīdim, kad bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts, viņam nodibināta aizbildnība vai bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē.

LAI KĻŪTU PAR AUDŽUĢIMENI:

 1. Uz audžuģimenes statusa piešķiršanu ir tiesības pretendēt laulātajiem (personai), ja vismaz viens no laulātajiem (persona) ir vecumā no 25 līdz 60 gadiem;
 2. Jāvēršas savas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz noteiktas formas iesniegums par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta un psihiatra – narkologa izziņas par veselības stāvokli;
 3. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta audžuģimenes statusa pretendentu dzīves apstākļus, kā arī viņu motivāciju un spējas audzināt bērnu; Bāriņtiesa lemj par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai;
 4. Ja bāriņtiesa nolemj, ka laulātie (persona) ir piemēroti audžuģimenes pienākumu veikšanai, laulātie (persona) bez maksas apgūst mācību kursu. Kursos kvalificēti speciālisti – mediķi, juristi, psihologi, sociālie darbinieki vada lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības jautājumiem, saskarsmi ģimenē un citām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien audžuģimenei, bet ikvienai ģimenei.
 5. Pēc kursu sekmīgas apgūšanas laulātie (persona) saņem apliecību par audžuģimenes mācību programmas apguvi;
 6. Bāriņtiesa, piesaistot speciālistus, mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar pretendentiem, un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu;
 7. Ja lēmums ir pozitīvs, informāciju par audžuģimeni iekļauj reģistrā un ik mēnesi tā tiek publicēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapā;
 8. Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek noslēgt līgums starp ģimeni un pašvaldību;

AUDŽUĢIMENES FINANSĒŠANA:

Pēc tam, kad ģimenē tiek ievietots bērns, audžuģimene saņem:

 1. Atlīdzību 113.83 EUR mēnesī par bērnu audzināšanu neatkarīgi no audzināšanā nodoto bērnu skaita;
 2. Pašvaldības ikmēneša pabalstu bērna uzturam audžuģimenē 114.00 EUR par katru bērnu;
 3. Vienreizēju pabalstu gadā apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei katram bērnam 214.00 EUR apmērā.

!!! Sīkāku informāciju par audžuģimenes statusa iegūšanu varat saņemt, personīgi vēršoties Krustpils novada bāriņtiesā, kas atrodas Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 2A kabinetā, vai zvanot pa tālruņiem 65237612, vai 26469360 Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Dacei Telšinskai.

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies, vai neko nezini par audžuģimenēm!

 Palīdzēsim kopā mūsu bērniem!

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
26.08.2017 plkst. 20:00, Vīpes KN
Ballīte bērniem
26.08.2017 plkst. 9:00, Timsmales ezers
Latvijas simtgadei veltīts pārgājiens - VASARA 2017
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2017
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2017Krustpils Novadnieks, MAIJS 2017Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2017
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsGalerijasKontakti
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Marinzejas ezers
 • Laukezers
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Laukezers
 • Asotes pilskalns
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Marinzejas muiža
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma