Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Dzimtsarakstu nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts
Vadītāja 

Ilga Vilkauša 

65237609
20288064
ilga.vilkausa [at] krustpils.lv

Sazinies ar mums izmantojot e-adresi, spied te

Adrese        Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

                   LV-5202      

Tālrunis      65237609, 20288064

Vadītāja      Ilga Vilkauša

E-pasts        ilga.vilkausa [at] krustpils.lv 

 

                       Darba laiki

Pirmdien        8.00- 12.00

Otrdien           8.00- 12.00

Trešdien        --------------

Ceturtdien     12.45- 17.00

Piektdien        8.00- 12.00    12.45- 16.00   

 

Dzimtsarakstu nodaļa sniedz šādus pakalpojumus:

 

-          reģistrē laulību, paziņotos dzimšanas un miršanas faktus

-          izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus

-          kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu papildināšanu, labošanu

-          aktualizē un atjauno civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus

-          kārto vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas

-          glabā dzimtsarakstu nodaļas arhīva fondu:  

(no 1994.gada  -Atašienes pagasta, Krustpils pagasta, Kūku pagasta, Mežāres pagasta,

 Variešu pagasta un Vīpes pagasta,  no 2009.gada 1.novembra- Krustpils novada)

 

                 Dzimšanas fakta reģistrācija

Par bērna piedzimšanas faktu vecākiem viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimšanu var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā.

Ziņas par bērna māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu. 

Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem: 

     - laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu

     - paternitāte atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav noslēguši savstarpēju laulību  

     -bērna mātes, bērna mātes vīra vai bijušā vīra (ja no laulības šķiršanas līdz bērna

      piedzimšanai nav pagājušas vairāk kā 306 dienas) un bērna bioloģiskā tēva kopīgu

      paternitātes atzīšanas iesniegumu

Ja bērna māte 306 dienu laikā pēc laulības izbeigšanās ir stājusies jaunā laulībā, ziņās par bērna tēvu ieraksta mātes jauno vīru.

Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par bērna māti.

Bērna dzimšanas fakta  reģistrācija ir bezmaksas.

 

                                   Laulības reģistrācija

Personas laulību var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

      Laulības noslēgšanai nepieciešamie dokumenti:

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

-          bijušā laulātā miršanas apliecību

-          dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību

-          likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu

-          izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu

Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.

Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu  iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā  dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

 

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.

 

Ja laulības tiek slēgtas ar ārzemju pilsoni, personai jābūt tiesīgai uzturēties Latvijā un papildus jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas  izsniegts dokuments par personas ģimenes stāvokli.

 

Par laulības reģistrācijas laiku personas vienojas ar  nodaļas amatpersonu.

 

Laulību reģistrācija notiek valsts valodā. Ja kāds no laulājamiem nesaprot latviešu valodu, tad viņam pašam jārūpējas par laulības ceremonijas tulkošanu un tas iepriekš jāsaskaņo ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu.

Laulību reģistrācijas brīdī obligāti jāpiedalās diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

 

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju- EUR 14

 

Kāzu jubileju organizēšana svinīgos apstākļos (25, 50 un 60 gadu jubilejām), ja vismaz viena pesona deklarēta novadā- bezmaksas.

 

                                        Miršanas fakta reģistrācija

Par miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļai paziņo 6 darbdienu laikā no brīža, kad  iestājusies personas nāve.  Miršanas faktu var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā.

Personai, kura paziņo miršanas faktu, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam un dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz šādi dokumenti:

-          ārstniecības iestādes izsniegta medicīnas apliecība par  nāves iestāšanos

-          mirušās personas pase

Miršanas fakta reģistrācija ir bezmaksas.

 

                                     Vārda, uzvārda un tautības maiņa    

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu iesniedz personīgi jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Iesniedzot iesniegumu, jāsamaksā valsts nodeva-  EUR 71,14  tai pašvaldībai, kuras dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu.

 

                Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana   

Izdarot reģistru papildināšanu vai labošanu jāmaksā  valsts nodeva- EUR 7. 

 

Valsts nodeva nav jāmaksā, ja papildināšana, labošana vai anulēšana  tiek veikta iestāžu pieļauto kļūdu dēļ un  gadījumos, kas saistīti ar adopciju vai paternitātes noteikšanu.

 

 

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izsniegšana

Iesniegumu civilstāvokļa reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai iesniedz:

-          jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā 

-          Pārstāvniecībā

-          Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā

Pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem, dzimtsarakstu iestāde un Tieslietu ministrija izsniedz šādus civilstāvokļa aktu  reģistrāciju apliecinošus dokumentus:

-          laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību

-          izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju

-          civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kas attiecīgajā iestādē glabājas papīra formā (kopiju)

-          civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta datorizdruku

 

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot portālu Latvija.lv:

1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana

2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana

3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

 

Maksa par atkārtotas apliecības vai izziņas izsniegšanu

-          valsts nodeva par atkārtotas apliecības izsniegšanu- EUR 7

-          arhīva izziņas sagatavošana- EUR 1,42

 

Tiesiskās attiecības civilstāvokļa aktu (laulības, dzimšanas, miršanas) reģistrācijā Latvijā reglamentē:

-          Civillikums

-          Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

-          Ministru kabineta noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”

-          Valsts valodas likums 

-          Ministru kabineta noteikumi Nr.114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī identifikāciju” 

-          Ministru kabineta noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” 

-          Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums 

 

Informācija par Pirmslaulību mācību programmu

Saskaņā ar Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011. - 2017. gadam, ir izstrādāta Pirmslaulību mācību programmas personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – apmācības programma), kuras mērķis ir veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūtu un tās vērtības sabiedrībā,

Apmācības programma sastāv no četriem moduļiem – katrs 6 akadēmiskās stundas:

1. modulis – Finanšu pratība – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par naudas gudru pārvaldību: plānot, krāt, aizņemties, lai palīdzētu sasniegt ģimenes nākotnes mērķus.

2. modulis – Laulības tiesiskie aspekti – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par laulības tiesiskajiem aspektiem.

3. modulis – Laulības psiholoģiskie un ētiskie aspekti. Laulāto un ģimenes attiecību veidošana – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par emocionāli veselīgām, pilnvērtīgām, harmoniskām, uz savstarpējo cieņu balstītām attiecībām ģimenē.

4. modulis – Vecāku pienākumi un atbildība – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par bērna attīstību, vecumposmus raksturojošām iezīmēm un vecāku lomu bērna attīstības veicināšanā.

Moduļa satura izklāsts tiek īstenots profesionāla lektora vadībā, kā pamata metodi izmantojot abpusējas diskusijas par konkrētu tēmu, viedokļu apmaiņu, situāciju analīzi, pieredzes stāstus, praktiskus uzdevumus un refleksijas, respektējot katra pāra individuālo dzīves pieredzi un izpratni.  

2017. gadā apmācības programma tiek īstenota kā pilotprojekts, šādu iespēju piedāvājot 50 pāriem. Ņemot vērā, ka minētais pasākums nav plānots kā masu pasākums, bet gan ar individuālu pieeju noteiktam cilvēku skaitam vienā reizē, dalībnieku skaits vienā grupā būs 5 līdz 10 pāri. Apmācības notiks vienu vai divas reizes gadā (atkarībā no nokomplektētās grupas lieluma) dažādās norises vietās Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē, kā arī Rīgā.

Apmācības realizēs sekojošas mācību izglītības iestādes:

 

Apmācības personām, kuras vēlas noslēgt laulību, ir bezmaksas un brīvprātīgas. Plānots, ka apmācības būs pieejamas līdz pat š.g. 30. novembrim.

Pieteikties apmācībām var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

 

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta kontaktinformācija: 67216032, 67830681, 67226222.  E-pasts dzimts.dep@tm.gov.lv.

 

 

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
22.01.2020 plkst. 15.00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
24.01.2020 plkst. 16.00, Vīpes klubs
Folkloras kopas ”Lākači” 10 gadu jubilejas pasākums...
26.01.2020 plkst. 12.00, Atašienes kultūras namā “Annas sāta”
Izrāde A.Banka komēdija "Šedevrs" ( 18+)
Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2020
Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2019Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2019Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde