Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Attīstības plānošanas dokumenti

 

Krustpils novada pašvaldības bibliotēku attīstības plāni (darbības stratēģijas) 2019.-2023.gadam

(Apstiprināti ar Krustpils novada pašvaldības domes 24.04.2019. sēdes lēmumu, protokols Nr.5., 7.p.):

Krustpils novada pašvaldības enerģētikas rīcības plāns 2018. - 2025. gadam (skatīt šeit) (Apstiprināts ar Krustpils novada pašvaldības 21.11.2018. domes sēdes lēmumu (protokols Nr.12., 13.p.))

Uzsākta Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrāde

Krustpils novada pašvaldība informē, ka 2018.gada 19.septembra domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam” izstrādes uzsākšanu.

Lēmuma ietvaros tika apstiprināts attīstības programmas izstrādes darba uzdevums un izpildes termiņi, kā arī izveidota attīstības programmas izstrādes vadības grupa. Atbilstoši pieņemtajam lēmumam, ir paredzēts izstrādāt pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu turpmākajiem septiņiem gadiem, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumi pašvaldības ilgtermiņa uzstādījumu īstenošanai.

Attīstības programmas galvenie izstrādes uzdevumi:

 1. Definēt novada vidējā termiņa stratēģiskos mērķus un rīcību kopumu;
 2. Izvērtēt un ņemt vērā Zemgales plānošanas reģiona spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Krustpils novada ilgtspējīgo attīstības stratēģiju un teritorijas plānojumu, kā arī to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Krustpils novads;
 3. Apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos Krustpils novada plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;
 4. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, iesaistot tos darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs.

Dokumenta izstrādi veiks Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļa, kā arī apstiprinātā darba grupa un pieaicinātie konsultanti. Attīstības programmas izstrāde ilgs līdz 2019.gada decembrim.

Informējam, ka Krustpils novada iedzīvotājiem būs iespējama līdzdarboties Attīstības programmas izstrādē, piedaloties pašvaldības rīkotājās darba grupās, pašvaldības organizētajā aptaujā un publiskajās apspriedēs, par minēto aktivitāšu laikiem pašvaldība informēs turpmākajos rakstos, tos ievietojot Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un informatīvajā izdevumā “Krustpils novadnieks”

 

Lēmums “Par Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam” izstrādes uzsākšanu

 

Krustpils novada pašvaldības

Attīstības nodaļas projektu speciāliste

Kristīna Dābola

tālr. 26116745, e-pasts: kristina.dabola@krustpils.lv

Krustpils novada Ilgtspējīga attīstības stratēģija 2013. - 2030.gadam

Saskaņā ar Krustpils novada domes 2012.gada 19.decembra domes sēdes lēmumu (protokols nr.19., 55) "Par Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030.gadam  apstiprināšanu", ir apstiprināta "Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030.gadam”.Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam izstrādāta  Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1/DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/061 "Krustpils novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde kvalitatīvai pašvaldības  attīstības plānošanas procesa nodrošināšanai” ietvaros.

KRUSTPILS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS STRATĒĢIJAS ATTĪSTĪBA 2013. - 2030. GADAM

Krustpils novada Attīstības programma 2013. - 2019.gadam

Saskaņā ar Krustpils novada domes 2012.gada 19.decembra domes sēdes lēmumu (protokols nr.19., 54) "Par Krustpils novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam apstiprināšanu",  ir apstiprināta "Krustpils novada attīstības programma 2013.-2019.gadam”. Krustpils novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā  projekta Nr. 1/DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/061 "Krustpils novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde  kvalitatīvai pašvaldības attīstības plānošanas procesa    nodrošināšanai” ietvaros.

KRUSTPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013. - 2019. GADAM

Rīcības plāns (aktualizēts 17.08.2016.)

Investīciju plāns (aktualizēts 25.01.2017.)

Lēmums par Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizēšanu

Krustpils novada teritorijas plānojums 2013. - 2024.gadam

Ar Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu ” (17.07.2013., prot.nr. 14, 1.p.) ir apstiprināts Krustpils novada teritorijas plānojums:

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi
Grafiskā daļa

Ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi un izpētes

Baļotes ezera zivsaimnieciskās izpētes rezultāti

Marinzejas ezera zivsaimnieciskās izpētes rezultāti

Timsmales ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Ildzenieku ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Laukezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Marinzejas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Baļotes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Krustpils novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības programma un rīcības plāns 2019.-2023.gadam  (Apstiprināts ar Krustpils novada pašvaldības domes 24.04.2019. sēdes lēmumu, protokols Nr.5., 8.p.)


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
16.10.2019 plkst. 13.00, Krustpils novada pašvaldība
Finanšu komitejas sēde
19.10.2019 plkst. , Atašienes kultūras namā
Amatiermākslas svētki
23.10.2019 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
26.10.2019 plkst. 13.00, Antūžu kultūras nams
Senioru atpūtas pēcpusdiena "Līvenhofas muzikantu" pava...
17.11.2019 plkst. 17.00, Mežāres kultūras nams
Krustpils novada LR proklamēšanas 101.gadadienas svinīb...
Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2019
Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2019Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2019Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde