Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"

Budžets

Paskaidrojuma raksts 2016.gada budžetam

Krustpils novada dome sagatavojot 2015. gada  pašvaldības  budžetu,  ir plānojusi  nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei, kā arī pašvaldības ekonomiskās  un  sociālās infrastruktūras attīstībai un uzsākto projektu realizācijai. 
Krustpils novada pašvaldībai 2014.gada 24.septembrī ir apstiprinātas 2015.gada budžeta prioritātes:

1.1. Finansējuma nodrošināšana pašvaldības investīciju projektiem:
1.1.1. Pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto investīciju projektu ieviešanai;
1.1.2. Finansējuma nodrošināšana pašvaldības finansētiem vai piesaistītu kredītlīdzekļu finansētiem investīciju projektiem, kas iekļauti "Krustpils novada attīstības programmas 2013.- 2019.gadam” Rīcības plāna Investīciju plānā.
1.2. Vispārējās vidējās, pamatizglītības un pirmskolas izglītības pieejamības nodrošināšana;
1.3. Sociālo vajadzību nodrošināšana, demogrāfijas pasākumu atbalsts;
1.4. Kultūras, sporta aktivitāšu, brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana.

2015.gada budžeta izdevumu sadalījums pagasta pārvaldēm ir noteikts  pēc iedzīvotāju skaita uz 2014.gada 1.janvāri, izslēdzot savstarpējos norēķinus par izglītības pakalpojumiem novada izglītības iestādēs un citus savstarpējos norēķinus starp pagasta pārvaldēm. Izdevumi savstarpējo norēķinu veidā nododamiem līdzekļiem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, 2015.gada tiks segti no kopējā   novada budžetā, nenovirzot pagasta pārvalžu izdevumos.
2015.gada budžeta projekta investīciju projektu un ES struktūrfondu projektu finansējums ir  nodalīts no pagastu pārvalžu budžetiem ar atsevišķu finansējumus.
Visi budžeta pieprasījumi 2015.gadam ir izvērtēti Budžeta gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas komisijā.

Iedzīvotāju skaits Krustpils novada pašvaldībā pagastu griezumā

Nr.p.k.

Nosaukums

Iedzīvotāju skaits uz 01.01. 2009.

Iedzīvotāju skaits uz 01.01. 2010.

Iedzīvotāju skaits uz 01.01. 2011.

Iedzīvotāju skaits uz 01.01. 2012.

Iedzīvotāju skaits uz 01.01. 2013.

Iedzīvotāju skaits uz 01.01. 2014.

% no kopējā skaita

1

Atašienes pagasta pārvalde

770

738

722

709

705

688

11

2

Krustpils pagasta pārvalde

992

993

982

996

991

969

15

3

Kūku pagasta pārvalde

2067

2033

2 001

2 015

2 012

2017

31

4

Mežāres pagasta pārvalde

951

933

922

902

877

848

13

5

Variešu pagasta pārvalde

1266

1238

1 237

1 228

1 235

1206

18

6

Vīpes pagasta pārvalde

788

787

783

788

802

797

12

Novadā kopā:

6 834

6 722

6 647

6 638

6 622

6 525

100

No 2009.gada Krustpils novada pašvaldībā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 309 cilvēkiem. Pagasta pārvalžu ieņēmumus veido no dotācijas no izlīdzināšanas fonda un iedzīvotāju ienākuma nodokļa novirzītie līdzekļi uz iedzīvotāju skaitu – EUR 216.34 (2014.gadā- EUR 170.75), kā arī  ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem par izglītību, kā arī valsts budžeta mērķa dotācija. Antūžu speciālās internātpamatskolas ieņēmumus veido valsts budžeta mērķa dotācija un ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, pašvaldības aģentūras „ Jaunāmuiža” ieņēmumi sastāv no savstarpējo norēķinu veidā saņemtajiem līdzekļiem no citām pašvaldībām, valsts budžeta mērķa dotācijas un ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem( t.sk. iemītnieku pensijas).

 

Krustpils novada pašvaldības debitoru (nekustamā īpašuma nodokļa un maksājumu par komunālajiem pakalpojumiem) parādi uz 2015.gada 1.janvāri

 

 

Nekustamā īpašuma nodoklis

Maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem

Kopā

uz 31.12. 2013.

uz 31.12. 2014.

Pieaugums (+), samazinājums   (-)   EUR

uz 31.12. 2013.

uz 31.12. 2014.

Pieaugums (+), samazinājums    (-) EUR

uz 31.12. 2013.

uz 31.12. 2014.

Pieaugums (+), samazinājums    (-) EUR

Atašienes pagasts

8220

8504

284

19804

17407

-2397

28024

25911

-2113

Krustpils pagasts

21400

24120

2720

19059

19587

528

40459

43707

3248

Kūku pagasts

25670

25544

-126

83538

87103

3565

109208

112647

3439

Mežāres pagasts

21037

20184

-853

26622

29698

3076

47659

49882

2223

Variešu pagasts

16119

14303

-1816

46902

38911

-7991

63021

53214

-9807

Vīpes pagasts

11156

10797

-359

9644

10865

1221

20800

21662

862

Kopā

103601

103452

-1891

205569

203571

-1998

309171

307023

-2148

 

Krustpils pašvaldības budžeta kopējais parādu apmērs ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, taču tas joprojām ir liels. Budžetā ieņēmumi no komunālajiem ieņēmumiem ir plānoti iepriekšējo periodu ieņēmumu apmērā.
Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2015.gadā sastāda EUR 6537420, kas ir par EUR 969672 mazāk nekā 2014.gada izpildes rādītāji. 2015.gada budžetā valststs budžeta mērķa dotācijas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai ir ieplānots 8 mēnešu apjomā, kas ir negatīvā rādītāja rezultāts pie pilna gada izpildes.
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2015.gadā plānoti EUR 2159230, kas ir par EUR 154969 vairāk nekā 2014.gada izpilde. Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda 2015.gadā sastāda EUR 10615587, bez tam Krustpils novada pašvaldība saņets  dotāciju, kas piešķirta novadiem, kam finanšu nepieciešamība zemāka par 97%. Kopā 2015.gadā šīs dotācijas apmērs ir par EUR 11484 vairāk.
Izdevumi 2015.gadam plānoti EUR 8654425 apmērā, kas ir par EUR 1049308 vairāk nekā 2014.gadā. Budžetā ir ieplānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē par kopējo summu EUR 17463541 par ko 13.pielikumā ir atspoguļots jkopējais saistību apmērs. 2015.gada budžetā ir plānots segt ar skolēnu ēdināšanu saistītās izmaksas 100% apmērā novada izglītības iestādēs novadā dzīvojošajiem un pusdienu izmaksas 50% apmērā skolēniem, kuri deklarēti Krustpils novada pašvaldībā, bet mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs.

 

Krustpils novada pašvaldības budžets 2015. gadam


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
23.12.2017 plkst. 11:00, Atašienes Vecā bērnu dārza telpās
Eglīte Atašienes pagasta bērniem
25.12.2017 plkst. 14:00, Vīpes pagasta kultūras nams
Ziemassvētku pasākums Vīpes pirmsskolas vecuma bērniem...
25.12.2017 plkst. 22:00, Vīpes pagasta kultūras nams
Ziemassvētku balle kopā ar grupu “Sveķi”
Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2017
Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2017Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2017Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2017
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsGalerijasKontakti
 • Līgotāji Vīpē
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Timsmales ezers
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Asotes pilskalns
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Laukezers
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Marinzejas muiža
 • Krustpils novads izstādē
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Timsmales ezers
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Laukezers
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Marinzejas ezers
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Amatniecības centrs Māzers