Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Budžets

Paskaidrojuma raksts 2018.gada budžetam

Krustpils novads tika izveidots 2009. gadā, kad teritoriālās reformas rezultātā apvienoja 6 pagastus – Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes. Krustpils novads atrodas Zemgales plānošanas reģionā, Austrumlatvijas zemienē, Daugavas labajā krastā.

Krustpils novada kopējā platība ir 812,2 km2 un kopējais iedzīvotāju skaits ir 6244 (PMPL, 01.01.2017.).

Līdzīgi kā visā Latvijā, arī Krustpils novadā ir bijis augsts bezdarba līmenis. Tomēr salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bezdarba līmenis ir samazinājies. Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotie statistiskie dati liecina, ka uz 2017. gada 31. decembri novadā bezdarba līmenis bija 6,7%, Zemgales reģionā bezdarba līmenis bija 4,9% un valstī kopumā – 5,2%.

Krustpils novadā darbojas 7 izglītības iestādes, no kurām viena ir vidusskola, viena speciālā internātpamatskola un 5 pamatskolas. Krustpils novadā izglītību nodrošina pastarpinātas pārvaldes institūcijas, kas realizē pamatizglītības, vidējās izglītības programmas un pirmsskolas izglītības programmu: Krustpils pamatskola, Sūnu pamatskola, Mežāres pamatskola, Vīpes pamatskola, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Variešu sākumskola, Antūžu speciālā internātpamatskola.

Krustpils novadā darbojas 7 bibliotēkas un 2 apkalpošanas centri – Antūžos un Medņos, kā arī 7 kultūras nami, kas aktīvi darbojas kultūras jomā un nodrošina novada iedzīvotāju vajadzības. 2018. gadā paredzēts vērienīgs projekts ar Eiropas struktūrfondu atbalstu Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai, kas turpināsies arī nākošajā gadā.

Krustpils novada dome, sagatavojot 2018. gada pašvaldības budžetu, ir plānojusi nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei, kā arī pašvaldības ekonomiskās un sociālās infrastruktūras attīstībai un uzsākto projektu realizācijai. 

Krustpils novada pašvaldībai 2017. gada oktobrī ir apstiprinātas 2018. gada budžeta prioritātes:

 • Finansējuma nodrošināšana pašvaldības investīciju projektiem:
  • Pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto investīciju projektu ieviešanai.
  • Finansējuma nodrošināšana pašvaldības finansētiem vai piesaistītu kredītlīdzekļu finansētiem investīciju projektiem, kas iekļauti "Krustpils novada attīstības programmas 2013.- 2019. gadam” Rīcības plāna Investīciju plānā;
 • Vispārējās vidējās, pamatizglītības un pirmskolas izglītības pieejamības nodrošināšana;
 • Sociālo vajadzību nodrošināšana, demogrāfijas pasākumu atbalsts;
 • Kultūras, sporta aktivitāšu, brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana.
  • Dalība Latvijas simtgades pasākumos un to organizēšana novada teritorijā.
 • Ceļu infrastruktūras uzlabošana.
 1. gada budžeta izdevumu sadalījums pagasta pārvaldēm ir noteikts pēc iedzīvotāju skaita uz 2017. gada 1. janvāri. Izdevumi savstarpējo norēķinu veidā nododamiem līdzekļiem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, 2018. gada tiks segti no kopējā novada budžeta, nenovirzot pagasta pārvalžu izdevumos.
 2. gada budžeta projekta investīciju projektu un ES struktūrfondu projektu finansējums ir nodalīts no pagastu pārvalžu budžetiem ar atsevišķu pielikumu (pielikums Nr.3)

Krustpils novada pašvaldības pastāvīgās iestādes - Antūžu speciālā internātpamatskola, pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža”, amatniecības centrs “Māzers”, Sociālais dienests un Bāriņtiesa -  budžetā izdalītas atsevišķā pielikumā.

Visi budžeta pieprasījumi 2018. gadam ir izvērtēti Budžeta gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas komisijā.

Pagasta pārvalžu ieņēmumus veido dotācijas no izlīdzināšanas fonda un iedzīvotāju ienākuma nodokļa novirzītie līdzekļi uz iedzīvotāju skaitu, kā arī  ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem par izglītību, kā arī valsts budžeta mērķa dotācijas.

Antūžu speciālās internātpamatskolas ieņēmumus veido valsts budžeta mērķa dotācija un ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” ieņēmumi sastāv no savstarpējo norēķinu veidā saņemtajiem līdzekļiem no citām pašvaldībām, valsts budžeta mērķa dotācijas un ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem (t.sk. iemītnieku pensijas).

 

Krustpils novada pašvaldības debitoru (nekustamā īpašuma nodokļa un maksājumu par komunālajiem pakalpojumiem) parādi uz 2018. gada 1. janvāri

Pagasts

Nekustamā īpašuma nodoklis

Maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem

Kopā

uz 01.01.2017.

uz 31.12.2017.

Pieaugums (+) vai samazinājums (-)

uz 01.01.2017.

uz 31.12.2017.

Pieaugums (+) vai samazinājums (-)

uz 01.01.2017.

uz 31.12.2017.

Pieaugums (+) vai samazinājums (-)

Atašienes pagasts

8830

7031

-1799

19098

18670

-428

27928

25701

-2227

Krustpils pagasts

21779

19623

-2156

27159

31454

4295

48938

51077

2139

Kūku pagasts

28445

27613

-832

101335

103160

1825

129780

130773

993

Mežāres pagasts

22291

23670

1379

40018

41872

1854

62309

65542

3233

Variešu pagasts

15456

18824

3368

40668

42600

1932

56124

61424

5300

Vīpes pagasts

11786

12785

999

13161

13354

193

24947

26139

1192

Kopā

108587

109546

959

241439

251110

9671

350026

360656

10630

 

Krustpils novada pašvaldības kopējais debitoru parādu apmērs ir palielinājies, tas saistīts ar galvenokārt ar ekonomisko situāciju valstī un novada iedzīvotāju maksātspēju. Budžetā ieņēmumi no komunālajiem ieņēmumiem ir plānoti iepriekšējo periodu ieņēmumu apmērā.

Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gadā sastāda EUR 7 752 933, kas ir par EUR 59 652 mazāk nekā 2017. gada izpildes rādītāji. 2018. gada budžetā valsts budžeta mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un mērķdotācija internātskolas uzturēšanai ir ieplānotas 8 mēnešu apjomā.

 1. attēls Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2018. gada budžetā

 

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2018. gadā plānoti EUR 2 523 672 kas ir par EUR 174 135 vairāk nekā 2017. gada izpilde. Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda 2018. gadā plānota EUR 1 451 543, savukārt 2017. gadā saņemtais šīs dotācijas apmērs bija par EUR 11 189 lielāks.

 

 1. attēls Izdevumu sadalījums 2018. gada budžetā pa funkcionālajām kategorijām

 

Izdevumi 2018. gadam plānoti EUR 9 180 569 apmērā, kas ir par EUR 1 558 039 vairāk nekā 2017. gada izpilde. Lielākie izdevumi plānoti Izglītības funkciju nodrošināšanai – 31% no visiem izdevumiem, nākamā lielākā pozīcija ir izdevumi atpūtas un kultūras funkciju nodrošināšanai – 23% (jo tie plānota kultūras nama rekonstrukcija, kas prasa lielus līdzekļus), bet sociālo funkciju nodrošināšanai – 19%. 2018. gada budžetā ir ieplānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē par kopējo summu EUR 1 354 651, kas saistīts ar to, ka plānots turpināt realizēt projektus, kam nepieciešams priekšfinansējums, piemēram, Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvarā projekta realizācijai (šiem projektiem ir plānots ņemt aizņēmumu 64 537 EUR apmērā). Kā arī plānots par godu Latvijas 100gadei veikt Mežāres kultūras nama rekonstrukciju, kur daļa rekonstrukcijas (siltināšana) plānota īstenot par ERAF līdzekļiem, bet projekta realizācijai plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē 919 840 EUR.

 1. gada budžetā ir plānots segt ar skolēnu ēdināšanu saistītās izmaksas 100% apmērā tiem Krustpils novadā dzīvojošajiem, kas mācās novada izglītības iestādēs un pusdienu izmaksas 50% apmērā skolēniem, kuri deklarēti Krustpils novada pašvaldībā, bet mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs. Krustpils novada pašvaldība ir plānojusi turpināt nodrošināt brīvpusdienas visiem Krustpils novada izglītības iestāžu 1. - 6. klašu skolēniem. 2018. gadā ēdināšanas izdevumu segšanai plānoti lielāki līdzekļi nekā iepriekšējā gadā.
 2. gadā kopējiem bibliotēku pasākumiem novirzīti 42 440 EUR.

 

Pamatbudžets

Krustpils novada pašvaldības (2.pielikums) plānotais administrācijas budžets plānots iepriekšējā gada līmenī. Administrācijas budžetā ir plānoti izdevumi nodaļu darbībai, kā arī savstarpējo norēķinu starp izglītības iestādēm izdevumu segšanai EUR 500 000. 2018. gadā ir ieplānots atbalsts tūrisma attīstībai un sportam, kā arī nevalstisko organizāciju atbalstam.

Atašienes pagasta pārvaldes ieņēmumi 2018. gadam plānoti EUR 443 112, bet izdevumi EUR 465 689 (4. pielikums). Ieņēmumos ir paredzēti ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas 30 000 EUR apmērā, kas tiks novirzīti pamatlīdzekļu iegādei un remontu veikšanai. Ieņēmumu neizpildes gadījumā, pamatlīdzekļu iegāde un remonti netiks veikti. 2018. gadā Atašienes pagasta pārvaldē no pašvaldības budžeta investīcijām pieejamā finansējuma tiek plānots uzstādīt trenažierus pie Atašienes vidusskolas, kā arī ar Ceļu fonda līdzfinansējumu veikt asfaltbetona seguma izbūvi Ceriņu ielā 18 500 EUR apmērā. Tāpat tie plānots veikt Marinzejas muižas ēkas kultūrvēsturisko izpēti un glābšanas pasākumu programmas izstrādi par 10 000 EUR. No Dabas resursu nodokļa līdzekļiem Atašienes pagastā plānots veikt Marinzejas muižas parka inventarizāciju un tā labiekārtošanas projekta izstrādi par 5 000 EUR, kā arī tiks veikta energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Atašienes ciemā par 13 000 EUR.  

Krustpils pagasta pārvaldes ieņēmumi 2018. gadā plānoti EUR 730 577 apmērā, bet pagasta pārvaldes izdevumi (5.pielikums) EUR 783 041. 2018. gadā plānots uzstādīt āra nestandarta vingrošanas iekārtas pie Krustpils pamatskolas par 20 000 EUR. Šajā gadā plānots turpināt uzsāktā projekta “Gājēju un veloceliņa izveide no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai” sagatavošanu būvniecībai, veicot dažādus darbus pie īpašumtiesību lietu sakārtošanas un būvprojekta sagatavošanas. No dabas resursu nodokļa ieņēmumiem Krustpils pagastā ir plānots veikt katlu mājas dūmi rekonstrukcija par 15 000 EUR. 2018. gadā tiks turpināta projekta “Pašvaldības grants ceļu pārbūve Krustpils pagastā” īstenošana, pārbūvējot ceļu Nr.1-24 Darvasbrenči – Kaķīši. Šim projektam plānots saņemt ELFLA finansējumu.

Kūku pagasta pārvaldes ieņēmumi 2018. gadam plānoti EUR 887 522, bet izdevumi (6.pielikums) EUR 831 159. 2018. gadā Kūku pagastā ir plānots īstenot projektu “Infrastruktūras uzlabošana dabas pieminekļa “Rogāļu akmens” pieejamības nodrošināšanai”. Kopā projekta izmaksas plānotas 13 793 EUR apmērā, no kuriem 7 704 EUR ir ELFLA LEADER finansējums. No pamatbudžeta līdzekļiem plānots sākt projekta “Gājēju un veloceliņa izbūve no Zīlānu ciema līdz Jaunās muižas ciemam” par 20 000 EUR un turpmākai būvniecībai plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē. No dabas resursu nodokļa ieņēmumiem 2018. gadā plānots ierīkot energoefektīvu apkures sistēmu Vecajā Sūnu skolā par 26 946 EUR un energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošanu Zīlānu ciemā – Sarmas, Dārzupītes un Meldru ielās par 30 000 EUR. Šajā gadā tiks turpināta un pabeigta projekta “Pašvaldības grants ceļu pārbūve Kūku pagastā” realizācija no Ceļu fonda, ELFLA finansējuma un Valsts kases aizņēmuma līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Mežāres pagasta pārvaldes ieņēmumi 2018. gadā plānoti EUR 412 143, bet izdevumi (7.pielikums) EUR 409 535. Šogad plānots realizēt LEADER projektu “Atbalstošas vides radīšana mazaizsargāto iedzīvotāju grupām Mežāres pagasta pārvaldes un kultūras namā ēkā”. Kopējā projekta summa ir 40 156 EUR, no kuriem 7 402 EUR ir ELFLA LEADER atbalsts. Pārējo pašvaldības līdzfinansējumu segs no Valsts kases aizņēmuma. 2018. gadā ir plānots uzsākt SAM 4.2.2 projekta “Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai” īstenošanu. No dabas resursu nodokļa ieņēmumiem 2018. gadā šim projektam ir plānots līdzfinansējums 40 000 EUR apmērā. Pārējo daļu ir plānots segt ar aizņēmumu Valsts kasē par 919 8840 EUR. 2018. gadā ir plānots arī saņemt ERAF atbalstu šī projekta realizācijai. No ceļu fonda līdzekļiem tiks uzsākts īstenot projektu “Pašvaldības grants ceļu pārbūve Mežāres pagastā”, veicot ceļu Nr.3 - 3 Ļamāni – Luksti un Nr.3 - 14 Kropiņi – Druvasnieki pārbūvi, saņemot ELFLA finansējumu 90% apmērā.

Variešu pagasta pārvaldes 2018. gada ieņēmumi ir plānoti EUR 534 316, savukārt izdevumu (8. pielikums) daļa sastāda EUR 496 388. 2018. gadā ir plānots izveidot sētu bērnu rotaļu laukumam Antūžu ciemā, kam tiek novirzīti EUR 3 000 EUR, kā arī informācijas stendu uzstādīšanai visos pagasta ciemos par 2 000 EUR. Savukārt speciālajā budžetā paredzēti EUR 25 000 katlu mājas rekonstrukcijai Variešu ciemā. Tāpat kā citos pagastos arī Variešu pagastā tiks pabeigta LAD projekta “Pašvaldības grants ceļu pārbūve Variešu pagastā” īstenošana.

Vīpes pagasta pārvaldes ieņēmumi 2018. gadam plānoti EUR 326 009 apmērā, bet izdevumi (9.pielikums) EUR 346 445. Vīpes pagastā 2018. gadā plānota jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide. Šī projekta realizācijai plānoti pamatbudžeta līdzekļi 32 031 EUR apmērā. 2017. gadā šī projekta 2. kārtas realizācijai tika saņemta valsts budžeta dotācija 32 490 EUR apmērā. No dabas resursa nodokļa ieņēmumiem plānota kanalizācijas notekūdeņu sistēmas izbūve Vīpes ciemā par 11 000 EUR, un plānots uzsākt projektēšanu notekūdeņu attīrīšanas sistēmu pārbūvei pie Vīpes pamatskolas par 5 000 EUR. No speciālā budžeta līdzekļiem plānots 10 000 EUR amatniecības centra “Māzers” telpu renovāciju energoefektivitātes paaugstināšanai. No ceļu fonda līdzekļiem tiks īstenots grants ceļu pārbūves projekts, veicot ceļa Nr. 5- 10 Vīpes skola – Luksti pārbūvi.

Antūžu speciālā internātskolas budžets plānots 8 mēnešiem, kur par pamatu ir ņemta likumā „Par valsts budžetu 2018. gadam” novirzītais finansējums – mērķa dotācija internātskolu uzturēšanai un pedagoģisko darbinieku atlīdzībai.  8 mēnešu ieņēmumi sastāda EUR 496 546, bet izdevumi EUR 501 750.

Pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” ieņēmumi 2018. gadam plānoti  EUR 1 240 130, izdevumu daļa sastāda EUR 1 273 428. No 2018.gada 1.janvāra tika palielināta uzturēšanās maksa pansionātā Jaunāmuiža uz 18 EUR. Aģentūrā vidēji uzturas 190 iemītnieki, no kuriem 12, kas ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim. Aģentūrā strādā 94 darbinieki.

 

Speciālais budžets

Speciālais budžets ieņēmumos 2018. gadam plānots EUR 1 869 090, kur mērķa dotācija ceļu un ielu fondam ir plānota EUR 282 023, kā arī ir plānota Eiropas Savienības fondu finansējuma saņemšana 996 503 EUR apmērā. Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānoti EUR 256 411, kā arī fondu finansējuma saņemšana 334 153 EUR apmērā.

Izdevumu daļa ir plānota EUR 2 298 339, kur ir iesaistīti ieņēmumi un izdevumi, kas atrunāti pie pagastu pārvalžu ieņēmumu un izdevumu izklāsta. No ceļu un ielu fonda līdzekļiem ir plānots sākt SAM 3.3.1. projekta “Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas” realizāciju. Šī projekta finansēšanai plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē 116 520 EUR apmērā.

No dabas resursu nodokļa plānots pilnībā finansēt Vides un civilās aizsardzības dienesta darbību, kā arī citus ar vides aizsardzību saistītos pasākumus un investīcijas, kas transferta veidā tiks novirzīts uz pamatbudžetu.

 

Parādu un galvojumu izklāsts

Krustpils novada parādu un galvojumu izklāsts ir redzams 15. pielikumā. Kopējais parādu apjoms ir 2 477 507 EUR. 2018. gadā plānots segt saistību maksājumus 233 519 EUR apjomā.

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
18.04.2019 plkst. 15:00, Krustpils pagasta bibliotēka
Olu krāsošana ar dabas materiāliem Krustpils pagasta bi...
18.04.2019 plkst. 15:00, Mežāres kultūras nams
Radošā darbnīca zaļajā ceturtdienā
20.04.2019 plkst. 10:00, Variešu sākumskolas sporta zāle; Mežāres pamatskolas sporta zāle
Krustpils novada volejbola turnīrs "Iešūpo pavasari" ...
20.04.2019 plkst. 12:00, Krustpils pagasta bibliotēka
Lieldienu pasākums "Nāc nākdama liela diena"
21.04.2019 plkst. , Annas Sātas pagalms
Lustīgā lieldienu svinēšana kopā ar folkloras kopām...
21.04.2019 plkst. 22:00, Annas Sāta
Lieldienu balle Atašienē
21.04.2019 plkst. 13:00, Vīpes pagasta kultūras nams
Lieldienu lustes “Liela diena nu ir klāt, varam olas ri...
21.04.2019 plkst. 19:00, Krustpils pagasta kultūras nams
Amatierteātra “Savējie” pirmizrāde “Trīnes grēki" un ba...
21.04.2019 plkst. 22:00, Vīpes pagasta kultūras nams
Pavasara balle kopā ar grupu “Kamēr jauni “
21.04.2019 plkst. 12:00, Variešu pagasta birzīte
Svinam Lieldienas Variešu birzītē
21.04.2019 plkst. 22:00, Antūžu kultūras nams
Lieldienu atpūtas vakars kopā ar "Pieciem Jāņiem"
21.04.2019 plkst. 11:00, Kūku pagasta brīvdabas estrāde "Mārdadzis"
Dzelteno rukšu Lieldienu salidojums Kūkās
24.04.2019 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība, konferenču zāle
Domes sēde
11.05.2019 plkst. 8:00, Kūku pagasta brīvdabas estrāde "Mārdadzis"
Mārdadža tirdziņš
11.05.2019 plkst. 19:00, Mežāres kultūras nams
VPDK "Kamenes" piecu gadu jubilejas svinības
25.05.2019 plkst. , Laukezera apkārtne, Kūku pagasts
Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums
01.06.2019 plkst. , Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola
Atašienes skolai – 115. Absolventu salidojums
08.06.2019 plkst. , Sūnu pamatskolas sporta laukums, Kūku pagasts
Krustpils novada atklātais futbola turnīrs 2019
21.06.2019 plkst. , Asotes pilskalns, Kūku pagasts
Krustpils novada saulgriežu svētki
22.06.2019 plkst. , Kūku pagasta brīvdabas estrāde "Mārdadzis", Zīlāni
KRUSTPILS NOVADA SVĒTKI Kūku pagastā
27.07.2019 plkst. , Atašienes pagasts
Annas un Jēkaba diena. Starptautiskais folkloras festiv...
03.08.2019 plkst. , Krustpils pagasts
“Svētki kopā ar zirgiem” – jāšanas sporta sacensību kau...
Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2019
Krustpils Novadnieks, MARTS 2019Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2019Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā