Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Nolikumi

 1. Tautsaimniecības un attīstības komitejas nolikums

 2. Finanšu komitejas nolikums

 3. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikums

 4. Administratīvās komisijas nolikums

 5. Iepirkumu komisijas nolikums 

 6. Krustpils novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības noteikumi

 7. Administratīvās nodaļas nolikums

 8. Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikums

 9. Attīstības nodaļas nolikums

 10. Komunālās saimniecības nodaļas nolikums

 11. Sociālā dienesta nolikums

 12. Krustpils novada bāriņtiesas nolikums

 13. Būvvaldes nolikums

 14. Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

 15. Krustpils novada domes amatpersonu un amatu kandidātu konkursu vērtēšanas komisijas nolikums

 16. Pedagoga atlases nolikums

 17. Nolikums “Par pašvaldības zemes nomu Krustpils novadā”

 18. Atašienes pagasta pārvaldes nolikums

 19. Krustpils pagasta pārvaldes nolikums

 20. Kūku pagasta pārvaldes nolikums

 21. Mežāres pagasta pārvaldes nolikums

 22. Variešu pagasta pārvaldes nolikums

 23. Vīpes pagasta pārvaldes nolikums

 24. Iedzīvotāju iekšējie datu aizsardzības noteikumi

 25. Krustpils novada pašvaldības kultūras konsultatīvās padomes nolikums

 26. Krustpils novada pašvaldības ētikas kodekss

 27. Krustpils novada pašvaldības ētikas komisijas nolikums

 28. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas nolikums

 29. "Krustpils novada pašvaldības atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem" nolikums Pielikums Nr.1 Projekta veidlapa Pielikums Nr.2 Tāme Pielikums Nr.3 Saturiskā Atskaite Pielikums Nr.4 Atskaišu veidlapa Pielikums Nr.5 Vērtēšanas kritēriji Pielikums Nr.6 Līguma par finansējuma piešķiršanu projekts

 30. Krustpils novada Vīpes amatu centra „Māzers” nolikums 

 31. Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā

 32. Kārtība, kādā Krustpils novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus

 33. Krustpils pamatskolas nolikums

 34. Krustpils novada pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu darbības nolikums

 35. Krustpils novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi

 36. Sūnu pamatskolas nolikums

 37. Mežāres pamatskolas nolikums

 38. Vīpes pamatskolas nolikums

 39. Nolikums "Par krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem - GODA RAKSTU un ATZINĪBAS RAKSTU"

 40. Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikums

 41.  VARIEŠU SĀKUMSKOLAS NOLIKUMS

 42. Nolikums par stipendijām 5.-12. klašu skolēniem Krustpils novadā

 43. Noteikumi Par izīrētāju un īrnieku pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā

 44. Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums

 45. Vides un civilās aizsardzības dienesta nolikums

 46. Mežāres kultūras nama nolikums

 47. Krustpils novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums

 48. Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komisijas nolikums

 49. ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS

 50. Krustpils novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa izlietošanas Nolikums

 51. Zemes lietu komisijas nolikums

 52. Krustpils novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas noteikumi

 53. Noteikumi “Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanu Krustpils novadā”

 54. Krustpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumi

 55. Krustpils novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikums

 56. Noteikumi par kompensācijas mācību izdevumu segšanai un mācību atvaļinājuma piešķiršanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā

 57. Antūžu speciālās internātpamatskolas nolikums

 58. Kārtība, kādā Krustpils novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus

 59. Noteikumi par amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību

 60. Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoga darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

 61. Medību koordinācijas komisijas nolikums


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
18.01.2019 plkst. 22:00, Mežāres kultūras nams
Masku balle
19.01.2019 plkst. 14:00, Atašienes bibliotēka
Monsinjora Pētera Vilcāna 90 gadu jubilejas pasākums
19.01.2019 plkst. 12:00, Kafejnīca "Dzērvenīte"
Pasākums "Krustpils novada garša"
19.01.2019 plkst. 10:00-16:00, Baļotes ezera pludmale
Bezmaksas slēpošana
20.01.2019 plkst. 10:00-16:00, Baļotes ezera pludmale
Bezmaksas slēpošana
23.01.2019 plkst. 10:00, Rīgas iela 150A, konferenču zālē
Domes sēde
09.02.2019 plkst. 9:00, Baļotes ezers
Zemledus makšķerēšanas sacensības Baļotes ezerā
Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2019
Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2018Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2018Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2018
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā