Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Nolikumi

 1. Tautsaimniecības un attīstības komitejas nolikums

 2. Finanšu komitejas nolikums

 3. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikums 

 4. Administratīvās komisijas nolikums

 5. Iepirkumu komisijas nolikums - konsolidētā versija

 6. Krustpils novada domes amatpersonu un amatu kandidātu konkursu vērtēšanas komisijas nolikums

 7. Krustpils novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības noteikumi

 8. Administratīvās nodaļas nolikums

 9. Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikums(konsolidētā versija)

 10. Attīstības nodaļas nolikums

 11. Komunālās saimniecības nodaļas nolikums

 12. Sociālā dienesta nolikums

 13. Krustpils novada bāriņtiesas nolikums

 14. Būvvaldes nolikums

 15. Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

 16. Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju Krustpils novada vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2009./2010. mācību gadam (zaudējis spēku)

 17. Kultūras konsultatīvās padomes nolikums

 18. Pedagoga atlases nolikums

 19. Nolikums “Par pašvaldības zemes nomu Krustpils novadā”

 20. Atašienes pagasta pārvaldes nolikums(konsolidētā versija)

 21. Krustpils pagasta pārvaldes nolikums(konsolidētā versija)

 22. Kūku pagasta pārvaldes nolikums(konsolidētā versija)

 23. Mežāres pagasta pārvaldes nolikums(konsolidētā versija)

 24. Variešu pagasta pārvaldes nolikums(konsolidētā versija)

 25. Vīpes pagasta pārvaldes nolikums(konsolidētā versija)

 26. Iedzīvotāju iekšējie datu aizsardzības noteikumi

 27. Krustpils novada pašvaldības kultūras konsultatīvās padomes nolikums

 28.  Krustpils novada sporta spēļu nolikums 

 29. Krustpils novada pašvaldības ētikas kodekss

 30. Krustpils novada pašvaldības ētikas komisijas nolikums

 31. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas nolikums 

 32. Krustpils novada domes atbalsts nevalstisko organizāciju darbībai nolikums(konsolidētā versija)PielikumsPielikumsPielikumsPielikums 

 33. Krustpils novada Vīpes amatu centra „Māzers” nolikums ( konsolidētā versija)

 34. Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā

 35. II Krustpils novada sporta spēļu nolikums

 36. Kārtība, kādā Krustpils novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus

 37. Krustpils pamatskolas nolikums

 38. Krustpils novada pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu darbības nolikums 

 39. Krustpils novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi

 40. Sūnu pamatskolas nolikums(konsolidētā versija)

 41. Mežāres pamatskolas nolikums

 42. Vīpes pamatskolas nolikums

 43. Nolikums "Par krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem - GODA RAKSTU un ATZINĪBAS RAKSTU"(konsolidētā versija)

 44. Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikums

 45.  VARIEŠU SĀKUMSKOLAS NOLIKUMS

 46. Nolikums par stipendijām 5.-12. klašu skolēniem Krustpils novadā

 47. Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs sadalei Krustpils novadā (zaudējis spēku)

 48. Noteikumi Par izīrētāju un īrnieku pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā(konsolidētā versija)

 49. Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums

 50. Vides un civilās aizsardzības dienesta nolikums

 51. Mežāres kultūras nama nolikums

 52. Krustpils novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums

 53. Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komisijas nolikums

 54. Sūnu pamatskolas nolikums

 55. Mežāres pamatskolas nolikums 

 56. ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS

 57. Krustpils novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa izlietošanas Nolikums

 58. Zemes lietu komisijas nolikums 

 59. Krustpils novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas noteikumi

 60. Noteikumi “Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanu Krustpils novadā”

 61. Krustpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumi
 62. Krustpils novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikums

 63. Noteikumi par kompensācijas mācību izdevumu segšanai un mācību atvaļinājuma piešķiršanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā

 64. Antūžu speciālās internātpamatskolas nolikums
 65. Kārtība, kādā Krustpils novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus

 66. Noteikumi par amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību

 67. Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoga darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
19.11.2018 plkst. 13:00, Vīpes klubā
J. Lūsēna un Z. Muktupāvela koncerts
21.11.2018 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
22.11.2018 plkst. 17:00, Kūku bibliotēka
Simtgades filma "Bille" Kūku bibliotēkā 22.novembrī
24.11.2018 plkst. 18:00, Krustpils pagasta kultūras nams
Krustpils pagastmājas 60 gadu jubileja
24.11.2018 plkst. 14:00, Vīpes klubā
Vienspēles novusa turnīrs Vīpē
24.11.2018 plkst. 13:00, Variešu pagasts
Variešu senioru atpūtas pēcpusdiena
24.11.2018 plkst. 12:00, Kūku bibliotēka
Sevis lutināšanas stunda Kūku bibliotēkā
24.11.2018 plkst. 15:00, Zīlānu bibliotēka, Zīlāni
Skaņu pasakas Zīlānu bibliotēkā
27.11.2018 plkst. 19:19, Krustpils pagasta kultūras nams
Amatierteātra “Savējie” izrāde “Spāniešu muša”...
29.11.2018 plkst. 19:00, Mežāres kultūras nams
Sanāksim kopā, lai iedegtu LIELO EGLI pie Mežāres pagas...
03.12.2018 plkst. 18:00, Zīlāni
Bezmaksas vingrošanas nodarbības pieaugušajiem
08.12.2018 plkst. 19:00, Mežāres kultūras nams
Krustpils novada amatierkolektīvu balle
08.12.2018 plkst. 12:00, Krustpils pagasta bibliotēka
Skaļās lasīšanas konkurss Krustpils pagastā
15.12.2018 plkst. , Pie Vecās Sūnu skolas, Kūku pagasts
Noslēdzošais Simtgades pārgājiens
Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2018
Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2018Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2018Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2018
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā