Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Vakances

 

Mežāres pamatskola aicina pieteikties darbā angļu valodas un pirmsskolas skolotājus

Mežāres pamatskola uz nenoteiktu laiku meklē skolotājus:

 • Angļu valodas skolotāju (nepilna slodze  0,4)
 • Pirmsskolas skolotāju (nepilna slodze 0,7)

Dokumentus lūdzams iesniegt līdz 30.08.2019. Mežāres pamatskolā,  Mežāres pagasts, Krustpils novads, LV 5238.  Vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz elektronisko pasta adresi: mezarepsk@krustpils.lv

Konsultācijas, uzziņas: +371 26605796

__________________________________________________________________________________________________

Vīpes pamatskola aicina pieteikties darbā angļu valodas, latviešu valodas un vizuālās mākslas skolotājus

Vīpes pamatskola uz nenoteiktu laiku meklē skolotājus:

 • Angļu valodas skolotāju (nepilna slodze  0,43)
 • Latviešu valodas skolotāju (nepilna slodze 0,57)
 • Vizuālās mākslas skolotāju (nepilna slodze 0,23)

Dokumentus lūdzams iesniegt līdz 30.08.2019. Vīpes pamatskolā,  Vīpes pagasts, Krustpils novads, LV 5238.  Vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz elektronisko pasta adresi: vipespsk@krustpils.lv

Konsultācijas, uzziņas: +371 26603931

__________________________________________________________________________________________________

Variešu sākumskola aicina darbā sporta pedagogu, sākumskolas pedagogu un pirmsskolas skolotāju

Ar 2019.gada 1.septembri, Variešu sākumskola aicina darbā radošus un zinošus pedagogus:

 • sporta pedagogu sākumskolā, pirmsskolas grupās, interešu izglītībā;
 • sākumskolas pedagogu (pamatizglītības pirmajā posmā (1.-6.kl.));
 • pirmsskolas skolotāju 0,5 slodzes.

Pieteikties līdz 29.jūlijam, sūtot CV un pieteikuma vēstuli, e-pasts :variesi.ssk@krustpils.lv tālr. informācijai 26601059

__________________________________________________________________________________________________

Krustpils pamatskola aicina darbā angļu valodas skolotāju un ģeogrāfijas skolotāju.
CV un pieteikumu sūtīt uz e-pastu: kps48@inbox.lv, informācija pa tālruni 29503096

__________________________________________________________________________________________________

Krustpils novada pašvaldība (reģ.Nr. 90009118116)

izsludina pieteikšanos uz vakanto

SŪNU PAMATSKOLAS DIREKTORA AMATU

 Vakance no 2019.gada 26.augusta

 Profesiju klasifikatora kods 1345 08 

Prasības pretendentiem:

 1. pretendentam nav Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 2. augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība un apgūta akreditēta programma pedagoģijā ar nepieciešamo kvalifikāciju atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību;
 3. valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 4. vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā,
 5. prasmes darbā ar datoru,
 6. zināšanas vadības darba organizēšanas metodikā,
 7. zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos
 8. labas komunikāciju, sadarbības, valodas un publiskās runas prasmes.
 9. Pretendentam vēlama pieredze projektu vadīšanā un prasme vadīt automašīnu (B kategorijas autovadītāja apliecība).

Galvenie pienākumi:

 1. nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Krustpils novada domes lēmumu un rīkojumu, Krustpils novada pašvaldības rīkojumu un metodisko ieteikumu ievērošanu;
 2. nodrošināt iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu;
 3. nodrošināt iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu sagatavošanu, apstiprināšanu un izpildi, nodrošināt iestādes darba laika ievērošanu;
 4. sagatavot un iesniegt Krustpils novada pašvaldībai iestādes budžeta pieprasījumu, slēgt nepieciešamos saimnieciskos līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros;
 5. dokumentēt un analizēt iestādes izglītojošo un saimniecisko darbību, izstrādāt perspektīvās attīstības programmas, nodrošināt iestādes lietvedību;
 6. vadīt iestādes un tās darbinieku darbību, saskaņā ar LR izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem;
 7. saskaņā ar Darba likuma nosacījumiem pieņemt un atbrīvot iestādes darbiniekus, noteikt darbinieku amata pienākumus, tiesības un atbildības pakāpi; sagatavot darbinieku amata aprakstus, novērtēt darbinieku darba kvalitāti; noteikt iestādes darbinieku darba samaksu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
 8. nodrošināt vispārējās izglītības programmu īstenošanu, nodrošināt izglītības programmu izstrādi, licencēšanu un īstenošanu;
 9. Nodrošināt Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, LR Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi, Izglītības un zinātnes ministrijas, Krustpils novada domes izdoto normatīvo aktu ievērošanu un izpildi iestādē;
 10. pildīt citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos izglītības iestādes vadītāja pienākumus, Krustpils novada domes lēmumus, ar domes priekšsēdētāja rīkojumu, pašvaldības izpilddirektora vai Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldes norādījumos uzliktos pienākumus.

Piedāvājam:

 1. Stabilu atalgojumu, sociālās garantijas;
 2. Profesionālās pilnveides iespējas;
 3. Mēnešalgu EUR 1050,00pirms nodokļu nomaksas.

Iepazīties ar konkursa nolikumu var ŠEIT vai Krustpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī kab.Nr.30.

Pretendentam iesniedzamie dokumenti:

 1. iesniegums;
 2. motivācijas vēstule;
 3. izglītības iestādes attīstības vīzija;
 4. dzīves apraksts (CV),
 5. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 6. valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta apliecināta kopija, kas apliecina, ka pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmas latviešu valodā)

Dokumentus iesniegt līdz 2019.gada 12.jūlija plkst 15:00 (ieskaitot)

uz aploksnes vai elektroniskās vēstules tēmā norādot „Konkursam uz Sūnu pamatskolas direktora amatu”.

 1. personīgi slēgtā aploksnē Krustpils novada domē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, darba laikā, LV- 5202,
 2. nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pastu novads@krustpils.lv

Uzziņas pa tālruni 65237635; 27864336

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Krustpils novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Krustpils novada pašvaldība, reģ. nr. 90009118116, kontaktinformācija: Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī.

______________________________________________________________________________________________________ 

Krustpils novada pašvaldība (reģ.Nr. 90009118116)

izsludina pieteikšanos uz vakanto

KRUSTPILS PAGASTA PĀRVALDES

SANTEHNIĶA- STRĀDNIEKA AMATU

 (Profesijuklasifikatora kods 7126 01)  

Prasības pretendentiem:

 1. Tehniskā izglītība;
 2. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
 3. Spēja strādāt patstāvīgi, augsta atbildība, precizitāte;
 4. Vēlamas B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība

Galvenie pienākumi:

 1. Veic centrālo ūdensvadu un kanalizācijas vadu, aku un iekārtu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju montēšanu;
 2. Veic atslēdznieka pamatdarbus, kas nepieciešami santehnisko un kanalizācijas iekārtu ierīkošanai;
 3. Veic citus ar pagasta nekustamā īpašuma saimniecisko darbību saistītos pienākumus;
 4. Veic pagasta pašvaldībai piederošās un piekrītošās teritorijas sakopšanu
 5. Veic sīkus telpu un ēku remontdarbus

Piedāvājam:

 1. iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā;
 2. interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 3. stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Mēnešalga sākot no EUR 600,00.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. motivācijas vēstule;
 2. dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV);
 3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt uz e-pastu:  krustpils@krustpils.lv vai pa pastu: Krustpils pagasta pārvalde, Daugavieši, Spuņģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202

Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi.

Uzziņas pa tālruni +371 26602676

    Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu, Krustpils novada pašvaldība informē, ka:

 1. jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
 2. iepriekš minētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Krustpils novada pašvaldība, kontaktinformācija: Rīgas ielā 150A, Jēkabpils, LV-5202.

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
22.08.2019 plkst. , Kustpils novada skolas
Krustpils novada skolu pieņemšana
30.08.2019 plkst. 20.00, Krustpils novads, Kūku pagasts, pie estrādes "Mārdadzis"
"Krustpils skrējiens"
31.08.2019 plkst. 11:00, Pie Vīpes kluba
Pie Vīpes kluba notiks 3.sporta svētki
09.09.2019 plkst. 10.00, Vīpes klubs
Muzikāla leļļu izrāde ”Mošķu diena”
12.09.2019 plkst. , Vīpe
Krustpils novada grāmatu svētki
19.09.2019 plkst. 9.30, Atašienes kultūras nams "Annas sāta"
Muzikāla izrāde "Mošķu diena"
27.09.2019 plkst. , Vīpe
Nakts orientēšanās
12.10.2019 plkst. , Dabas parks "Laukezers"
Skrējiens "Sports vieno"
Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2019
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2019Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2019Krustpils Novadnieks, MAIJS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde