Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"

Antūžu pamatskola

Antūžu pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums
Praktiska darbošanās un radoša pieeja ir labākie skolotāji dzīves skolā.
/Ernsts Tēlmans/
 

Skolas adrese: 

Antūžu pamatskola 

Antūžu pamatskola, Antūži, Variešu pagasts, Krustpils novads, Tālrunis 65229169, tālr./ fakss 65229160 

e-pasts: antuzispsk@krustpils.lv 

Skolas administrācija: 

Direktors: Ziedonis Ozoliņš, mob.t. 29465070 e-mail: ziedonis.ozolins@krustpils.lv

Direktora vietniece mācību darbā: Aija Ozoliņa, t.26369469

Direktora vietniece audzināšanas darbā:  Inese Fokičeva, t. 27878608

Skolas darbības uzdevumi:

Drošā pašaktivitāti veicinošā vidē sniegt skolēniem katra spējām un attīstības līmenim atbilstošu izglītību.

Nodrošināt skolēniem atbilstošu pedagoģiski- psiholoģisko un medicīnisko korekciju.

Sagatavot skolēnus piemērota darba veikšanai.

Nodrošināt labvēlīgu sociālo, kultūras un fizisko vidi, veicinot skolēnu savstarpējo saskaņu.

 Skolas vēsture

1963. gada jaunuzceltajā ēkā darbu sāka Antūžu pamatskola direktora Albīna Jēgermaņa vadībā.

1967./68. m.g. atklāja pirmās palīgklases 1.- 4. klašu grupā, kurās mācījās 16 skolēni.

1969./70. m.g. skolu pārveido par Antūžu speciālo internātskolu.

1973. gadā tiek nodota dzīvojamā māja – internāts.

1975./76. m.g. skola darbu sāk ar 8 klasēm direktores Irēnas Vārnas vadībā.

1984. gada maijā pēc I. Vārnas aiziešanas pensijā, par direktoru sāk strādāt Laimonis Kalniņš. Līdz 1984. gada beigām tiek uzcelta skolas katlu māja.Jaunuzceltajās dzīvojamajās mājās 1986. gadā sāk dzīvot liela daļa skolas pedagogu.

1987. gada janvārī par direktoru kļūst Andris Dreimanis.

1991. gada septembrī par skolas direktoru uz 1 semestri kļūst Jāzeps Bairs.

1992. gada pavasarī direktora pienākumus pildīt sāk Aleksandrs Dubrovskis.

1995. gadā tiek uzcelta garāža.

2005./06. mācību gadu skola uzsāk ar direktora vietas izpildītāju Ziedoni Ozoliņu, kurš 2006./07. m.g. tiek apstiprināts par skolas direktoru.

2007.gada 30.jūnijā reorganizēta Jēkabpils rajona Kūku speciālā internātpamatskola, pievienojot to Antūžu speciālajai internātpamatskolai.

2007.gada 1. septembrī tiek nodrošinātas izglītības iespējas arī pēc speciālās mazākumtautību programmā.

2008./2009. mācību gadā tiek atvērtas divas profesionālās izglītības programmas: Būvdarbi un ēdināšanas pakalpojumi.

No 2011. gada 1. septembra ir atvērtas arī divas pirmsskolas izglītības programmas: speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

Aktualitātes

 Antūžu speciālajā internātpamatskolā ir Krustpils novada speciālās izglītības bāze – skolā mācās bērni ar speciālām vajadzībām latviešu un krievu plūsmā. Skolā 2013./2014. mācību gadā mācījās 79 skolēni, 2014./2015. mācību gadā-82 skolēni,kuri dzīvo Jēkabpilī, Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, Aknīstes un Salas novados. Skolā mācās arī audzēkņi no tālākām pašvaldībām. 2014./2015. mācību gadā pirmsskolas grupiņā ir 8 bērni.

Skolā strādā 33 pieredzējuši pedagogi, visiem ir atbilstoša izglītība-augstākā izglītība speciālajā pedagoģijā vai augstākā pedagoģiskā izglītība un sertifikāts par tiesībām mācīt speciālās izglītības programmās , t.sk. 30% ir maģistra grāds, 6% turpina studijas maģistrantrūrā. Atbalsta personāla sastāvā ir medmāsa,  psihologs, 3 logopēdijas skolotājas, bibliotekāre, kā arī ārstnieciskās vingrošanas, ritmikas un deju, mūzikas skolotāji. Visi pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci speciālajā pedagoģijā, psiholoģijā, datorzinībās, audzināšanas un bērnu tiesību jautājumos.

Antūžu speciālā internātpamatskola deleģētās funkcijas realizē jau vairāk kā 40 darba gadus, turklāt pēdējo gadu laikā tās darbību ietekmējušas skolu optimizācijas procesā izraisītās pārmaiņas (01.07.2007. apvienotas Kūku un Antūžu speciālās internātskolas).

2004.gadā veikts ēdināšanas bloka kapitālais remonts, rezultātā ēdnīcas telpas estētiski noformētas, iegādāts mūsdienīgs aprīkojums, kvalitatīvi trauki un galda piederumi.

2005. gada pavasarī tika izstrādāts projekts, piesaistīti finanšu līdzekļi no SEB A/S UNIBANKA, rotaļu laukuma izveidošanai. Joprojām izveidotajā rotaļu laukumā bērni ar prieku var atpūsties svaigā gaisā, veicinot emocionālo un fizisko attīstību, kā arī nostiprināt veselību.

2006.gadā īstenots projekts „Ūdensvada rekonstrukcija un dzeramā ūdensvada kvalitātes uzlabošana Antūžu speciālajā internātpamatskolā ”.

2006.gada 1.septembrī bērniem ar speciālām vajadzībām tiek piedāvātas jaunas arodizglītības programmas „Pavāra palīgs” un „Remontstrādnieks”.

Informācijas aprites savlaicīguma nodrošināšanai, 2006.gadā iestādē tika ierīkots interneta tīkls. Tas sekmē ne tikai vispusīgas informācijas ieguves iespējas, bet arī informācijas ātrāku apmaiņu starp skolu un ārējām struktūrām.

Lai nodrošinātu optimālus darba, sadzīves un atpūtas apstākļus izglītojamiem un darbiniekiem, 2006.-2007.gadā tika īstenota projekta „Antūžu speciālās internātpamatskolas siltināšanai, siltumapgādes uzlabošanai, sanitārtehnisko mezglu rekonstrukcijai ar mērķi apvienot Jēkabpils rajona speciālās skolas”1.kārta.

2007.gadā realizēts projekts Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta izstrādātajā projektu konkursā „Sporta inventāra iegādes palīdzības programma”, sarūpējot modernu sporta inventāru.

2008.gada 1.septembrī pamatizglītību ieguvušajiem „C” līmenī apmācamajiem bērniem tiek piedāvāta jauna arodizglītības programma „Mājsaimnieces palīgs”.

Iegādātas datorprogrammas, datortehnika, mācību kabinetu aprīkojums un saimnieciskie pamatlīdzekļi, kas regulāri tiek papildināti.

2008.gadā iegādāts jauns mikroautobuss skolēnu pārvadāšanai.

2008.gadā izstrādātais investīciju projekts „Antūžu speciālās internātpamatskolas renovācijas 2.kārta” ieguva 4.augstāko vērtējumu Latvijā, līdz ar to saņemts valdības akcepts projekta realizācijai 2009.gadā, kas tika realizēts.

2009. gadā izstrādāts un velāk arī īstents ERAF projekts „Antūžu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”, kura ietvaros  labiekārtota skolas apkārtne, nobruģēti un izgaismoti celiņi, padarīta drošāka uzturēšanās skolā, izvietojot video novērošanas kameras skolas telpās un ārpus tām.

No 2011. gada skolā atvērtas arī pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

2012.gadā iegādāts vēl viens jauns mikroautobuss skolēnu pārvadāšanai.

Skolēnu sasniegumi

2006. gadā starptautisks sadarbības projekts ar izdevniecību ETAINA Vācijā- grāmata, kuras vāku rotā mūsu skolas absolventes Ilzes Austrumas zīmējums. Publicēti vairāku valstu autoru – bērnu ar dažādiem fiziskiem vai garīgiem traucējumiem - teksti, dzejoļi un zīmējumi, tai skaitā 10 Antūžu skolēnu darbi. Ienākumus no projekta realizācijas ziedoja P. Maffey labdarības fondam.

2007.gadā konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” aprakstot ekskursiju uz Mežāres pagastu un strausu fermu, skolēni ieguva 3.vietu un 250 Ls naudas balvu 1 dienas ekskursijai.

2008.gadā konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” ietvaros tapušais darbs par Kūku pagasta ezeriem arī tika atzinīgi novērtēts: noslēguma pasākumā Tērvetes dabas parkā mūs godināja kā laureātus.

 2009. gadā konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” apraksts pa Variešu pagastu, akcentējot redzēto guļbūvju ražotnē un mucu ražotnē, ieguva pirmo vietu republikā.

2010. gada janvārī skolēni tika ielūgti īpašā vizītē pie valsts prezidenta Valda Zatlera, kur pats prezidents kopā ar kundzi laipni izrādīja Rīgas pili, pastāstīja dažādus vēsturiskus faktus un noslēpumus.

Skolā daudzus gadus darbojas dramatiskais kolektīvs. Tas dod plašas iespējas bērniem darboties un attīstīt savas spējas kultūras vidē un gūt atzinību arī ārpus skolas pasākumos. 

Festivāla „Nāc līdzās” ietvaros rīkotajās izstādēs un konkursos Antūžu skolas skolēnu darbi ir nokļuvuši laureātu vidū; 2010. gadā apbalvošana notika Rīgas pilī un apbalvojumus pasniedza festivāla rīkotāja Sarma Freiberga un valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi.

Ļoti labus rezultātus un ievērojamus sasniegumus guvuši skolas zēnu ansamblis un solisti, kas kopš 1995. gada ik gadu piedalās festivāla „Nāc līdzās” vokālajos konkursos, uzstājas Ziemassvētku koncertos Rīgā Kongresu namā un Pēterbaznīcā. Šajos svētku koncertos skolēniem bija tas gods dziedāt kopā ar dažādiem Latvijā pazīstamiem mūziķiem. Ik gadu šo labestības pilno koncertu filmē un translē LTV1.

2014. gada rudenī mūsu skolas skolēni un skolotāja Solvitas Erdlānes atsaucās fonda „Nāc līdzās!” aicinājumam gatavot egļu rotas Ziemassvētku koncertam, kurš notika koncertzālē Gors Rēzeknē.

Skolas aktīvākie un sportiskākie bērni un jaunieši katru gadu piedalās dažādās sporta sacensībās:

2013./2014.m.g. iegūtās gadalgotās vietas:

1. vieta Latvijas Speciālās Olimpiādes basketbola finālsacensības meitenēm:
Zita Priedīte 9.kl., Gita Priedīte 9.kl., Kristīne Rajevska 11.kl, Milana Burkalo 6.kl., Sandra Rūtmane 5.kl. (skolotāji Aigars Bērziņš un Nataļja Jeļizarjeva).
 1. vieta Latvijas Speciālās Olimpiādes futbola finālsacensības meitenēm:
Zita Priedīte 9.kl., Gita Priedīte 9.kl., Milana Burkalo 6.kl., Viktorija Kovaļova 6.kl., Eva Evija Kasparoviča 5.kl., Līga Giptere 2.kl.

(skolotāji Aigars Bērziņš un Nataļja Jeļizarjeva).
 2.vieta Latvijas Speciālās Olimpiādes Latgales zonas finālsacensībās futbolā:
Dmitrijs Vildners 9.kl., Konstantīns Burkalo 9.kl., Matīss Levinskis 8.kl., Valdis Korsikovs 7.kl., Aivis Rasmanis 7.kl., Juris Grudulis 8.kl.(skolotāji Aigars Bērziņš un Nataļja Jeļizarjeva).
 3.vieta Latvijas Speciālās Olimpiādes "Cerību futbols" finālsacensībās:
Gatis Kokars 8.c kl., Aldis Bruzguls 8.c kl., Kristaps Rasmanis 9.c kl., Artūrs Korolis 9.c kl., Maksims Surgučevs 2.c kl. (skolotāji Aigars Bērziņš un Nataļja Jeļizarjeva).
3.vieta Latvijas internātpamatskolu Rudens krosa sacensībās zēniem: Bruno Rinks 4.kl.
 5.vieta Latvijas internātpamatskolu Rudens krosa sacensībās "C" grupas zēniem: KristapsRasmanis 9.ckl.
1.vieta Latvijas izlases sastāvā Eiropas futbola čempionātā meitenēm Gruzijā: Zita Priedīte un Gita Priedīte 9.kl.

Pavasarī vairāki skolēni pārstāvēja skolu Vidzemes zonas speciālo skolu skolēnu daiļrunāšanas konkursā. Mūsu  laureāti:
Margarita Kovaļova 3.kl. (skolotāja Marija Zemīte);Dainis Vilkaste 4.kl. (skolotāja Tatjana Starčenko).

Arī jaunais 2014./2015.mācību gads uzsākts veiksmīgi. Jau septembrī 9.klases skolnieks Matīss Levinskis Latvijas izlases sastāvā piedalījās starptautiskajās futbola sacensībās Beļģijā, kur ieguva 2.vietu.

Par sasniegumiem sportā komanda tika aicināta uz pieņemšanu pie valsts prezidenta Andra Bērziņa.

Veiksmīgi esam startējuši arī dažādās Latvijas mēroga sporta sacensībās. 

Skolā īstenotās programmas

1.   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem; IP kods 21015811 (izglītojamiem ar vieglu garīgu atpalicību- A un B līmenis), licences nr. V-2434.

2.   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem; IP kods 21015811 (arodklase-A un B līmenis, specialitātes: Pavāra palīgs-2 gadu apmācība, Remontstrādnieks- 2 gadu apmācība), licences nr. 6007.

3.   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem; IP kods 21015911 , licences nr. V-2386.

4.   Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem; IP kods 21015921 , licences nr. V-4216.

5.   Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem; IP kods 01015811 , licences nr. V-4368.

6.   Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, IP kods 01015911 , licences nr. V-4369.

7.   Būvdarbi, IP kods 2258201, licences nr. P-1688.

8.   Ēdināšanas pakalpojumi, IP kods 2281102, licences nr. P-1689.

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
30.08.2019 plkst. 20.00, Krustpils novads, Kūku pagasts, pie estrādes
"Krustpils skrējiens"
31.08.2019 plkst. 11:00, Pie Vīpes kluba
Pie Vīpes kluba notiks 3.sporta svētki
09.09.2019 plkst. 10.00, Vīpes klubs
Muzikāla leļļu izrāde ”Mošķu diena”
12.09.2019 plkst. 15.00, Variešu kultūras nams
Muzikāla leļļu izrāde ”Mošķu diena”
12.09.2019 plkst. , Vīpe
Krustpils novada grāmatu svētki
19.09.2019 plkst. 9.30, Atašienes kultūras nams "Annas sāta"
Muzikāla izrāde "Mošķu diena"
27.09.2019 plkst. , Vīpe
Nakts orientēšanās
12.10.2019 plkst. , Dabas parks "Laukezers"
Skrējiens "Sports vieno"
Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2019
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2019Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2019Krustpils Novadnieks, MAIJS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde