Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Antūžu speciālā internātpamatskola

Antūžu speciālās internātpamatskolas pašnovērtējuma ziņojums
Praktiska darbošanās un radoša pieeja ir labākie skolotāji dzīves skolā.
/Ernsts Tēlmans/
 

Skolas adrese: 

Antūžu speciālā internātpamatskola 

Antūžu speciālā internātpamatskola, Antūži, Variešu pagasts, Krustpils novads, Tālrunis 65229169, tālr./ fakss 65229160 

e-pasts: antuzispsk@krustpils.lv 

Skolas administrācija: 

Direktors: Ziedonis Ozoliņš, mob.t. 29465070 e-mail: ziedonis.ozolins@krustpils.lv

Direktora vietniece mācību darbā: Aija Ozoliņa, t.26369469

Direktora vietniece audzināšanas darbā:  Inese Fokičeva, t. 27878608

Skolas darbības uzdevumi:

Drošā pašaktivitāti veicinošā vidē sniegt skolēniem katra spējām un attīstības līmenim atbilstošu izglītību.

Nodrošināt skolēniem atbilstošu pedagoģiski- psiholoģisko un medicīnisko korekciju.

Sagatavot skolēnus piemērota darba veikšanai.

Nodrošināt labvēlīgu sociālo, kultūras un fizisko vidi, veicinot skolēnu savstarpējo saskaņu.

 Skolas vēsture

1963. gada jaunuzceltajā ēkā darbu sāka Antūžu pamatskola direktora Albīna Jēgermaņa vadībā.

1967./68. m.g. atklāja pirmās palīgklases 1.- 4. klašu grupā, kurās mācījās 16 skolēni.

1969./70. m.g. skolu pārveido par Antūžu speciālo internātskolu.

1973. gadā tiek nodota dzīvojamā māja – internāts.

1975./76. m.g. skola darbu sāk ar 8 klasēm direktores Irēnas Vārnas vadībā.

1984. gada maijā pēc I. Vārnas aiziešanas pensijā, par direktoru sāk strādāt Laimonis Kalniņš. Līdz 1984. gada beigām tiek uzcelta skolas katlu māja.Jaunuzceltajās dzīvojamajās mājās 1986. gadā sāk dzīvot liela daļa skolas pedagogu.

1987. gada janvārī par direktoru kļūst Andris Dreimanis.

1991. gada septembrī par skolas direktoru uz 1 semestri kļūst Jāzeps Bairs.

1992. gada pavasarī direktora pienākumus pildīt sāk Aleksandrs Dubrovskis.

1995. gadā tiek uzcelta garāža.

2005./06. mācību gadu skola uzsāk ar direktora vietas izpildītāju Ziedoni Ozoliņu, kurš 2006./07. m.g. tiek apstiprināts par skolas direktoru.

2007.gada 30.jūnijā reorganizēta Jēkabpils rajona Kūku speciālā internātpamatskola, pievienojot to Antūžu speciālajai internātpamatskolai.

2007.gada 1. septembrī tiek nodrošinātas izglītības iespējas arī pēc speciālās mazākumtautību programmā.

2008./2009. mācību gadā tiek atvērtas divas profesionālās izglītības programmas: Būvdarbi un ēdināšanas pakalpojumi.

No 2011. gada 1. septembra ir atvērtas arī divas pirmsskolas izglītības programmas: speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

Aktualitātes

 Antūžu speciālajā internātpamatskolā ir Krustpils novada speciālās izglītības bāze – skolā mācās bērni ar speciālām vajadzībām latviešu un krievu plūsmā. Skolā 2013./2014. mācību gadā mācījās 79 skolēni, 2014./2015. mācību gadā-82 skolēni,kuri dzīvo Jēkabpilī, Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, Aknīstes un Salas novados. Skolā mācās arī audzēkņi no tālākām pašvaldībām. 2014./2015. mācību gadā pirmsskolas grupiņā ir 8 bērni.

Skolā strādā 33 pieredzējuši pedagogi, visiem ir atbilstoša izglītība-augstākā izglītība speciālajā pedagoģijā vai augstākā pedagoģiskā izglītība un sertifikāts par tiesībām mācīt speciālās izglītības programmās , t.sk. 30% ir maģistra grāds, 6% turpina studijas maģistrantrūrā. Atbalsta personāla sastāvā ir medmāsa,  psihologs, 3 logopēdijas skolotājas, bibliotekāre, kā arī ārstnieciskās vingrošanas, ritmikas un deju, mūzikas skolotāji. Visi pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci speciālajā pedagoģijā, psiholoģijā, datorzinībās, audzināšanas un bērnu tiesību jautājumos.

Antūžu speciālā internātpamatskola deleģētās funkcijas realizē jau vairāk kā 40 darba gadus, turklāt pēdējo gadu laikā tās darbību ietekmējušas skolu optimizācijas procesā izraisītās pārmaiņas (01.07.2007. apvienotas Kūku un Antūžu speciālās internātskolas).

2004.gadā veikts ēdināšanas bloka kapitālais remonts, rezultātā ēdnīcas telpas estētiski noformētas, iegādāts mūsdienīgs aprīkojums, kvalitatīvi trauki un galda piederumi.

2005. gada pavasarī tika izstrādāts projekts, piesaistīti finanšu līdzekļi no SEB A/S UNIBANKA, rotaļu laukuma izveidošanai. Joprojām izveidotajā rotaļu laukumā bērni ar prieku var atpūsties svaigā gaisā, veicinot emocionālo un fizisko attīstību, kā arī nostiprināt veselību.

2006.gadā īstenots projekts „Ūdensvada rekonstrukcija un dzeramā ūdensvada kvalitātes uzlabošana Antūžu speciālajā internātpamatskolā ”.

2006.gada 1.septembrī bērniem ar speciālām vajadzībām tiek piedāvātas jaunas arodizglītības programmas „Pavāra palīgs” un „Remontstrādnieks”.

Informācijas aprites savlaicīguma nodrošināšanai, 2006.gadā iestādē tika ierīkots interneta tīkls. Tas sekmē ne tikai vispusīgas informācijas ieguves iespējas, bet arī informācijas ātrāku apmaiņu starp skolu un ārējām struktūrām.

Lai nodrošinātu optimālus darba, sadzīves un atpūtas apstākļus izglītojamiem un darbiniekiem, 2006.-2007.gadā tika īstenota projekta „Antūžu speciālās internātpamatskolas siltināšanai, siltumapgādes uzlabošanai, sanitārtehnisko mezglu rekonstrukcijai ar mērķi apvienot Jēkabpils rajona speciālās skolas”1.kārta.

2007.gadā realizēts projekts Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta izstrādātajā projektu konkursā „Sporta inventāra iegādes palīdzības programma”, sarūpējot modernu sporta inventāru.

2008.gada 1.septembrī pamatizglītību ieguvušajiem „C” līmenī apmācamajiem bērniem tiek piedāvāta jauna arodizglītības programma „Mājsaimnieces palīgs”.

Iegādātas datorprogrammas, datortehnika, mācību kabinetu aprīkojums un saimnieciskie pamatlīdzekļi, kas regulāri tiek papildināti.

2008.gadā iegādāts jauns mikroautobuss skolēnu pārvadāšanai.

2008.gadā izstrādātais investīciju projekts „Antūžu speciālās internātpamatskolas renovācijas 2.kārta” ieguva 4.augstāko vērtējumu Latvijā, līdz ar to saņemts valdības akcepts projekta realizācijai 2009.gadā, kas tika realizēts.

2009. gadā izstrādāts un velāk arī īstents ERAF projekts „Antūžu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”, kura ietvaros  labiekārtota skolas apkārtne, nobruģēti un izgaismoti celiņi, padarīta drošāka uzturēšanās skolā, izvietojot video novērošanas kameras skolas telpās un ārpus tām.

No 2011. gada skolā atvērtas arī pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

2012.gadā iegādāts vēl viens jauns mikroautobuss skolēnu pārvadāšanai.

Skolēnu sasniegumi

2006. gadā starptautisks sadarbības projekts ar izdevniecību ETAINA Vācijā- grāmata, kuras vāku rotā mūsu skolas absolventes Ilzes Austrumas zīmējums. Publicēti vairāku valstu autoru – bērnu ar dažādiem fiziskiem vai garīgiem traucējumiem - teksti, dzejoļi un zīmējumi, tai skaitā 10 Antūžu skolēnu darbi. Ienākumus no projekta realizācijas ziedoja P. Maffey labdarības fondam.

2007.gadā konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” aprakstot ekskursiju uz Mežāres pagastu un strausu fermu, skolēni ieguva 3.vietu un 250 Ls naudas balvu 1 dienas ekskursijai.

2008.gadā konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” ietvaros tapušais darbs par Kūku pagasta ezeriem arī tika atzinīgi novērtēts: noslēguma pasākumā Tērvetes dabas parkā mūs godināja kā laureātus.

 2009. gadā konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” apraksts pa Variešu pagastu, akcentējot redzēto guļbūvju ražotnē un mucu ražotnē, ieguva pirmo vietu republikā.

2010. gada janvārī skolēni tika ielūgti īpašā vizītē pie valsts prezidenta Valda Zatlera, kur pats prezidents kopā ar kundzi laipni izrādīja Rīgas pili, pastāstīja dažādus vēsturiskus faktus un noslēpumus.

Skolā daudzus gadus darbojas dramatiskais kolektīvs. Tas dod plašas iespējas bērniem darboties un attīstīt savas spējas kultūras vidē un gūt atzinību arī ārpus skolas pasākumos. 

Festivāla „Nāc līdzās” ietvaros rīkotajās izstādēs un konkursos Antūžu skolas skolēnu darbi ir nokļuvuši laureātu vidū; 2010. gadā apbalvošana notika Rīgas pilī un apbalvojumus pasniedza festivāla rīkotāja Sarma Freiberga un valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi.

Ļoti labus rezultātus un ievērojamus sasniegumus guvuši skolas zēnu ansamblis un solisti, kas kopš 1995. gada ik gadu piedalās festivāla „Nāc līdzās” vokālajos konkursos, uzstājas Ziemassvētku koncertos Rīgā Kongresu namā un Pēterbaznīcā. Šajos svētku koncertos skolēniem bija tas gods dziedāt kopā ar dažādiem Latvijā pazīstamiem mūziķiem. Ik gadu šo labestības pilno koncertu filmē un translē LTV1.

2014. gada rudenī mūsu skolas skolēni un skolotāja Solvitas Erdlānes atsaucās fonda „Nāc līdzās!” aicinājumam gatavot egļu rotas Ziemassvētku koncertam, kurš notika koncertzālē Gors Rēzeknē.

Skolas aktīvākie un sportiskākie bērni un jaunieši katru gadu piedalās dažādās sporta sacensībās:

2013./2014.m.g. iegūtās gadalgotās vietas:

1. vieta Latvijas Speciālās Olimpiādes basketbola finālsacensības meitenēm:
Zita Priedīte 9.kl., Gita Priedīte 9.kl., Kristīne Rajevska 11.kl, Milana Burkalo 6.kl., Sandra Rūtmane 5.kl. (skolotāji Aigars Bērziņš un Nataļja Jeļizarjeva).
 1. vieta Latvijas Speciālās Olimpiādes futbola finālsacensības meitenēm:
Zita Priedīte 9.kl., Gita Priedīte 9.kl., Milana Burkalo 6.kl., Viktorija Kovaļova 6.kl., Eva Evija Kasparoviča 5.kl., Līga Giptere 2.kl.

(skolotāji Aigars Bērziņš un Nataļja Jeļizarjeva).
 2.vieta Latvijas Speciālās Olimpiādes Latgales zonas finālsacensībās futbolā:
Dmitrijs Vildners 9.kl., Konstantīns Burkalo 9.kl., Matīss Levinskis 8.kl., Valdis Korsikovs 7.kl., Aivis Rasmanis 7.kl., Juris Grudulis 8.kl.(skolotāji Aigars Bērziņš un Nataļja Jeļizarjeva).
 3.vieta Latvijas Speciālās Olimpiādes "Cerību futbols" finālsacensībās:
Gatis Kokars 8.c kl., Aldis Bruzguls 8.c kl., Kristaps Rasmanis 9.c kl., Artūrs Korolis 9.c kl., Maksims Surgučevs 2.c kl. (skolotāji Aigars Bērziņš un Nataļja Jeļizarjeva).
3.vieta Latvijas internātpamatskolu Rudens krosa sacensībās zēniem: Bruno Rinks 4.kl.
 5.vieta Latvijas internātpamatskolu Rudens krosa sacensībās "C" grupas zēniem: KristapsRasmanis 9.ckl.
1.vieta Latvijas izlases sastāvā Eiropas futbola čempionātā meitenēm Gruzijā: Zita Priedīte un Gita Priedīte 9.kl.

Pavasarī vairāki skolēni pārstāvēja skolu Vidzemes zonas speciālo skolu skolēnu daiļrunāšanas konkursā. Mūsu  laureāti:
Margarita Kovaļova 3.kl. (skolotāja Marija Zemīte);Dainis Vilkaste 4.kl. (skolotāja Tatjana Starčenko).

Arī jaunais 2014./2015.mācību gads uzsākts veiksmīgi. Jau septembrī 9.klases skolnieks Matīss Levinskis Latvijas izlases sastāvā piedalījās starptautiskajās futbola sacensībās Beļģijā, kur ieguva 2.vietu.

Par sasniegumiem sportā komanda tika aicināta uz pieņemšanu pie valsts prezidenta Andra Bērziņa.

Veiksmīgi esam startējuši arī dažādās Latvijas mēroga sporta sacensībās. 

Skolā īstenotās programmas

1.   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem; IP kods 21015811 (izglītojamiem ar vieglu garīgu atpalicību- A un B līmenis), licences nr. V-2434.

2.   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem; IP kods 21015811 (arodklase-A un B līmenis, specialitātes: Pavāra palīgs-2 gadu apmācība, Remontstrādnieks- 2 gadu apmācība), licences nr. 6007.

3.   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem; IP kods 21015911 , licences nr. V-2386.

4.   Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem; IP kods 21015921 , licences nr. V-4216.

5.   Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem; IP kods 01015811 , licences nr. V-4368.

6.   Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, IP kods 01015911 , licences nr. V-4369.

7.   Būvdarbi, IP kods 2258201, licences nr. P-1688.

8.   Ēdināšanas pakalpojumi, IP kods 2281102, licences nr. P-1689.

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
12.12.2018 plkst. 9:00, Krustpils novada pašvaldība
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde
12.12.2018 plkst. 11:00, Krustpils novada pašvaldība
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas s...
12.12.2018 plkst. 13:00, Krustpils novada pašvaldība
Finanšu komitejas sēde
12.12.2018 plkst. 17:00, Atašienes bibliotēka
12.decembrī Atašienes bibliotēkā radošā darbnīca "Zīļu ...
14.12.2018 plkst. 16:00, Zīlānu kultūras nams
"Sniega bites ziemas stāsts"
14.12.2018 plkst. 18:00, Atašienes kultūras nams
14.decembrī ar muzikālu programmu “Labā sirds” Atašienē...
15.12.2018 plkst. 9:00, Pie Vecās Sūnu skolas, Kūku pagasts
Noslēdzošais Simtgades pārgājiens
19.12.2018 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
22.12.2018 plkst. 11:00, Variešu kultūras nams
Svētku rīts ģimenēm ar bērniem
22.12.2018 plkst. 15:00, Antūžu kultūras nams
Svētku pēcpusdiena ģimenēm ar bērniem
25.12.2018 plkst. 11:00, Mežāres kultūras nams
Ziemassvētku pasākums Mežāres pagasta pirmskolas vecuma...
25.12.2018 plkst. 22:00, Mežāres kultūras nams
Ziemassvētku groziņballe
26.12.2018 plkst. 12:00, Sūnu pamatskola
Kūku pagasta pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku sarī...
26.12.2018 plkst. 12:00 un 14:00, Krustpils pagasta kultūras nams
Ziemassvētku eglīte - pasākums bērniem
29.12.2018 plkst. 19:00, Variešu kultūras nams
Koncerts : Laimīgais gads!
29.12.2018 plkst. 21:30, Variešu kultūras nams
Deju vakars
29.12.2018 plkst. , Zīlānu kultūras nams
Diskoballe "Vecogadu aizvadot"
31.12.2018 plkst. 22:00, Krustpils pagasta kultūras nams
Jaungada sagaidīšanas balle kopā ar grupu "GINTS UN ES"...
Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2018
Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2018Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2018Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2018
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā