Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

PIELIKUMS NR.1 (1.PROJEKTA AKTIVITĀTE)

“Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā”       

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta  finansējuma ietvaros no 1.maija līdz 30.novembrim.

 

Noslēdz projektu par darba ar jaunatni pilnveidošanu Krustpils novadā

Projekta “Plānveida darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā” noslēguma seminārā pētījums un projekta laikā gūtās atziņas, ierosinājumi tiks prezentēti novada domes deputātiem .

Galvenais darbs šajā projektā bija pētījums par Krustpils  novada jauniešiem un viņu vajadzībām. Aptaujā izzināts 205 jauniešu viedoklis.

gada sākumā Krustpils novadā dzīvoja 777 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Pēdējo septiņu gadu laikā jauniešu skaits novadā samazinājies par 315 personām jeb 29%. Vidēji gadā jauniešu skaits samazinās par aptuveni 53 personām.

Jauniešu īpatsvars Krustpils novada iedzīvotāju kopskaitā ir 14%, kas ir par 4% mazāk nekā 2012. gadā.

Aptaujas dati liecina, ka ikdienā jaunieši laiku vairāk pavada Jēkabpilī, nevis Krustpils novadā. Lai gan vairāk nekā puse jauniešu Krustpils novadā pavada brīvo laiku (61%), kā arī apmeklē kultūras un izklaides pasākumus (59%), Jēkabpilī to dara attiecīgi 66% un 75% jauniešu. Vienīgā aktivitāte, kuru savā pašvaldībā jaunieši veic biežāk, nekā citur, ir sportošana – 52% to dara Krustpils novadā, 39% Jēkabpilī.

Vairāk nekā puse (57%) Krustpils novada jauniešu novērtē, ka ir apmierināti ar savu novadu kā vietu, kur dzīvot, strādāt un pavadīt brīvo laiku. Tai pat laikā salīdzinoši liels ir arī to īpatsvars (28%), kuri pauž kritisku vērtējumu.

Biežāk norādītie neapmierinātības iemesli ir: brīvā laika aktivitāšu trūkums (44% no tiem, kuri ir neapmierināti) un nodarbinātības iespēju trūkums (26%). Salīdzinoši bieži norādīts arī uz studiju, mācību iespēju trūkumu (11%). Savukārt tie, kuri pauduši pozitīvus novada vērtējumus, to visbiežāk pamato ar dažādām iespējām pavadīt brīvo laiku (23% no tiem, kuri ir apmierināti ar novadu), skaistu dabu (14%), atpūtas vietām (9%), draugiem (9%) un sakārtotu vidi (9%).

Absolūtais vairākums Krustpils novada jauniešu pēdējā gada laikā ir piedalījušies kultūras un izklaides pasākumos (85%), kā arī skolas vai augstskolas pasākumos (71%). Aptuveni puse ir piedalījušies vides sakopšanas talkās un mākslinieciskajā pašdarbībā, kā arī interešu izglītībā. Brīvprātīgo darbu ir veikuši 40% jauniešu. Aptuveni katrs trešais jaunietis ir ņēmis dalību jauniešu centros un klubos, piedalījies tālākizglītības aktivitātēs, bet 29% bijis skolēnu vai studentu pašpārvaldes aktivitātēs. Nevalstiskajās organizācijās piedalās 19% jauniešu, bet politiskās partijās iesaistījušies 5%.

Ja salīdzina Krustpils novada jauniešu aktivitātes rādītājus ar vidējiem Latvijas rādītājiem, novērojams, ka kopumā novada jaunieši ir mazāk aktīvi. Līdzvērtīga Latvijas vidējiem rādītājiem ir tikai iesaistīšanās aktivitāte kultūras un izklaides pasākumos, skolas/augstskolas pasākumos, kā arī jaunatnes organizācijās. Pārējos aspektos Krustpils novada jaunieši ir mazāk aktīvi, nekā Latvijā vidēji.

Balstoties uz Krustpils novada jauniešu aptaujas datiem, tikšanās ar darbā ar jaunatni iesaistītām personām visos novada pagastos un Eiropas un valsts jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem projekta ietvaros tika izstrādāti ieteikumi darba ar jaunatni tālākai attīstīšanai Krustpils novadā. Projekta laikā gūtie dati un ieteikumi kalpos kā institucionāls pamats sistēmas izveidei darba ar jaunatni Krustpils novadā.  

PĒTĪJUMS Krustpils novada jaunieši: statistisks raksturojums un jauniešu viedokļu izpēte 2018

 Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste

AngelīnaTukiša


“Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā”       

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta  finansējuma ietvaros no 1.maija līdz 30.novembrim.

 Notikusi diskusija par pētījuma rezultātiem

20.oktobrī Kūku bibliotēkā projekta “Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā” ietvaros norisinājās diskusija par pētījuma rezultātiem. Galvenais darbs šajā projektā bija pētījums par Krustpils novada jauniešiem un viņu vajadzībām. Šie dati būs pamats institucionālās sistēmas pilnveidošanai darbam ar jaunatni Krustpils  novada pašvaldībā vidējā laika periodā un ilgtermiņā. Tās ietvaros laika periodā no 2018. gada 30. maija līdz 22. augustam tika sasniegta 205 respondentu izlase.

Diskusijā piedalījās darbā ar jaunatni iesaistītās personas pašvaldībā, jaunatnes jomā strādājošie NVO un Krustpils novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Pasākuma ietvaros tika  izvērtēti projekta rezultāti, apskatīti anketēšanā iegūtie dati un tika diskutēts grupās par to, ka attīstīt darbu ar jaunatni Krustpils novadā. Apkopojot darba grupās apspriesto, tika formulēti šādi ieteikumi:

 • Jāveicina savstarpējā sadarbība starp darbā ar jaunatni iesaistītajām personām;
 • Jāizveido jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu koordinēta sadarbības sistēma pašvaldībā;
 • Jāattīsta mobilais darbs pašvaldībā;
 • Jāattīsta brīvprātīgā darba sistēma pašvaldībā;
 • Jāizvērtē esošie informācijas un komunikācijas kanāli;
 • Jāveido atvērta jaunatnes politika pašvaldībā, izstrādājot un apstiprinot jaunatnes politikas attīstības programma vidējam termiņam.

Pētījums un projekta laikā gūtās atziņas, ierosinājumi tiks prezentēti novada domes deputātiem 21.novembrī.

Projekta “Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā” mērķis bija attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi novadā un sekmēt plānveida ilgtermiņa uzdevumu īstenošanu. Projekts īstenots laika periodā no 2017. gada 1.maija līdz 30. decembrim Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam ietvaros.

 Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste

AngelīnaTukiša

 

  

  

 


“Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā”       

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta  finansējuma ietvaros no 1.maija līdz 30.novembrim.

Noslēgusies apjomīga Krustpils  novada jauniešu aptauja

Projekta “Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā” ietvaros no šī gada maija līdz septembrim Krustpils novada pašvaldība sadarbībā ar sociologu Gintu Klāsonu un jaunatnes politikas eksperti Inesi Šubēvicu īstenoja apjomīgu Krustpils  novada jauniešu vecumā no 13 lūdz 25 gadiem aptauju.

Lai aptauja tiktu īstenota pilnvērtīgi tika ieguldīts daudz laika, lai izplatītu informāciju par jauniešu aptaujas norisi. Nepilngadīgo jauniešu viedoklis tika iegūts aktīvi sadarbojoties ar izglītības iestādēm kā ar sadarbības partneriem aptaujas īstenošanā. Daudz vairāk laika un resursu prasa pilngadīgo jauniešu sasniegšana, īpaši to, kuri ikdienā uzturas (strādā, mācās) ārpus savas pašvaldības. Šīs mērķgrupas sasniegšanai izmantojām pašvaldības uzturētos informēšanas un komunikācijas kanālus (mājas lapu, sociālo tīklu profilus, laikrakstu.), kā arī informāciju izplatījām  ar NVO, vietējo aktīvistu, kultūras un brīvā laika kolektīvu u.tml. starpniecību. Kopumā aptaujā pilnīgi anketas aizpildījuši aptuveni 210 Krustpils novada jauniešu jeb 25% no kopējā jauniešu skaita Krustpils novadā.

Aptaujas datus šobrīd apstrādā un analizē piesaistītais jaunatnes jomas pētnieks, bet daži aptaujas rezultāti ir jau šobrīd zināmi. Dati liecina, ka aptuveni 53% Krustpils novada jauniešu ir apmierināti ar Krustpils novada kā vietu, kur dzīvot, strādāt un pavadīt brīvo laiku, bet aptuveni 28% tomēr pauž pretēju viedokli un ir neapmierināti. Dati atspoguļo, ka  64% aptaujāto jauniešu uzskata, ka Krustpils novada pašvaldība ir jauniešiem draudzīga pašvaldība, savukārt 18% aptaujāto uzskata, ka pašvaldība nav jauniešiem draudzīga. Dati arī liecina, ka Krustpils novada jauniešiem ir izteiktas funkcionālās saiknes ar Jēkabpils pilsētu - 81% novada jauniešu Jēkabpilī iepērkas, 64% pavada savu brīvo laiku, 41% apmeklē sporta nodarbības, 75% apmeklē kultūras un izklaides pasākumus. Aptaujā tika apzināts jauniešu viedoklis un vērtējums arī par citiem jautājumiem - jauniešu dalība dažādās brīvā laika un interešu izglītības aktivitātēs, uzskati par novada pašvaldībai risināmajiem jautājumiem jauniešu sfērā, vērtējumi par iespējām ietekmēt pašvaldības pieņemtos lēmumus, informācijas ieguves avoti u.c.

Šobrīd notiek visu apkopoto datu analīze un pētījuma rezultātus plāno publiskot š.g. novembrī  Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv. Oktobra mēnesī tiks organizēta starpnozaru tikšanās, lai diskutētu par pētījuma rezultātiem un izstrādātu ieteikumus darba ar jaunatni pilnveidošanai pašvaldībā.

 Aicinām sekot aktuālajai informācijai par projekta aktivitātēm pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos.

Projekta “Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā” mērķis ir atbilstoši mērķa grupas vajadzībām, pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm, attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Krustpils novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu. Projekta galvenā aktivitāte būs pētījuma veikšana par Krustpils jauniešu vajadzībām un problēmjautājumiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem.


Angelīna Smirnova

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste

 

 


“Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā”       

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta  finansējuma ietvaros no 1.maija līdz 30.novembrim.

Aicinām novada jauniešus aizpildīt aptaujas anketu

Krustpils novada jauniešu aptauja turpinās. Uz doto brīdi anketu ir iesākuši aizpildīt 301 jaunietis, pilnībā aizpildījuši 185 jaunieši. Ieskaties, iespējams, mums trūkst tieši tava viedokļa.

Anketa ir anonīma un anketēšanas rezultātā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei. Anketas aizpildīšanai tev aizņems apmēram 7-10 minūtes.

Anketa atrodama interneta saitē – https://goo.gl/xPgb4y

Paldies Tev liels par anketas aizpildīšanai veltīto laiku!

 

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste Angelīna Tukiša

 

 

“Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā”       

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta  finansējuma ietvaros no 1.maija līdz 30.novembrim.

Aicinām novada jauniešus aizpildīt aptaujas anketu

Projekta “Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā” mērķis ir atbilstoši mērķa grupas vajadzībām, pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm, attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Krustpils novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu. Projekta galvenā aktivitāte būs pētījuma veikšana par Krustpils jauniešu vajadzībām un problēmjautājumiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Lai iegūtu nepieciešamos datus, tika izveidota anketa, kuras mērķis ir izzināt un izprast jauniešu vajadzības un vēlmes. Ne vienmēr pieaugušo redzējums sakrīt ar jauniešu viedokli, kas ir ļoti svarīgs priekšnosacījums kvalitatīvas jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei. Krustpils  novada jaunieši tiek aicināti aizpildīt aptauju un sniegt savu viedokli.

Anketa ir anonīma, paredzēta jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem, un anketēšanas rezultātā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei. Anketas aizpildīšanai nepieciešamas apmēram 10 minūtes.

Anketa atrodama interneta saitē – https://goo.gl/xPgb4y

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste Angelīna Smirnova

 

  “ Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā”       

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta  finansējuma ietvaros no 1.maija līdz 30.novembrim.

Projekta atklāšanas pasākumā jaunieši tiekas ar novada pārstāvjiem


4.jūnijā atpūtas vietā “Daugmales” norisinājās projekta “ Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā” atklāšanas pasākums. Pasākumā piedalījās jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, darbā ar jaunatni iesaistītās personas pašvaldībā un jaunatnes jomā strādājošie NVO. Atklāšanas pasākumu vadīja jaunatnes politikas eksperts, biedrības  “Jaunatnes līderu koalīcija” vadītāja Inese Šubēvica un Krustpils novada tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste  Angelīna Smirnova. Atklāšanas pasākumā  projekta tiešā un netiešā mērķa grupa tiks iepazīstināta ar projekta galveno mērķi, aktivitātēm, kā arī plānotajiem rezultātiem. Pasākums norisinājās  neformālā brīvā gaisotnē, kurā visi runā viens ar otru kā līdzīgs ar līdzīgu. Pasākuma dalībnieki diskutēja  par dažādiem tematiem, uzklausīja viens otra viedokli un kopā radīja jaunas idejas un  meklēja  risinājumus jau esošajām  problēmām. Pasākuma noslēgumā Krustpils novada pašvaldības pārstāvji, domes deputāti, jaunieši un NVO pārstāvji vienojās kopīgā vienojošā laivu braucienā.

Projekta “Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā”  mērķis ir atbilstoši mērķa grupu vajadzībām, pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Krustpils novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu. Projekta laikā iegūti dati un ieteikumi kalpos ka institucionāls pamats sistēmas izveidei darba ar jaunatni Krustpils novada pašvaldībā. Līdz ar to darbs ar jaunatni lielā mērā būs individualizēts, fokusēts uz konkrētiem risināmiem jautājumiem, sasniedzamiem mērķiem konkrētās mērķa grupās. Realizējot projektu tiks veicināta ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošana ne tikai vietējā līmenī, bet arī reģionālā un nacionālā līmenī.

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste Angelīna Smirnova

       

       

   “ Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā”       

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta  finansējuma ietvaros no 1.maija līdz 30.novembrim.

 

Ilgtermiņā sekmīga var būt tikai tāda politika,kas balstās zināšanās, datos un informācijā par cilvēkiem, kurus tā ietekme un tās sekmīgums vislielākājā mērā ir atkarīgs no visu iesaistīto pušu pilnvērtīgas sadarbības. Projekta “Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā” mērķis ir atbilstoši mērķa grupas vajadzībām, pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm, attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Krustpils novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu. Projekta galvenā aktivitāte būs pētījuma veikšana par Krustpils jauniešu vajadzībām un problēmjautājumiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Projekta ietvaros tiks īstenotas vairākas aktivitātes:

 • veikta  statistiski visparīgu datu apkopošana  par Krustpils novada jauniešiem;
 • veikta aptauja, lai iegūtu padziļinātus un  kvalitatīvus datus par Krustpils novada jauniešiem;
 • organizēta mērķtiecīga tikšanās- diskusija un pieredzes apmaiņa ieinteresētajām pusēm, nodrošinot jauniešu līdzdalību un viedokļu pārstavēšanu;
 • izstrādāti ieteikumi darba ar jaunatni institucionālas sistēmas un monitoringa sistēmas izveidei pašvaldībā.

Projekta tiešā mērķa auditorija ir Krustpils novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Projekta laikā iegūtie dati un ieteikumi kalpos ka institucionāls pamats sistēmas izveidei darba ar jaunatni Krustpils novada pašvaldībā.

 

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste Angelīna Smirnova

 

 

 

 

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
21.08.2019 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība, konferenču zāle
Domes sēde
22.08.2019 plkst. , Kustpils novada skolas
Krustpils novada skolu pieņemšana
31.08.2019 plkst. 11:00, Pie Vīpes kluba
Pie Vīpes kluba notiks 3.sporta svētki
31.08.2019 plkst. , Laukumā pie Atašienes pagasta pārvaldes ēkas
Sporta diena Atašienē
27.09.2019 plkst. , Vīpe
Nakts orientēšanās
12.10.2019 plkst. , Dabas parks "Laukezers"
Skrējiens "Sports vieno"
Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2019
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2019Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2019Krustpils Novadnieks, MAIJS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde