Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Mežāres pamatskola aicina skolēnus 2020./2021.m.g.

Mežāres pamatskola aicina skolēnus 2020./2021.m.g.


Mežāres pamatskola, kurai rudenī aprit 27 gadi, ir Krustpils novada pašvaldības dibināta vispārējās pamatizglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības programmu (2101 1111), speciālās pamatizglītības programmas (2101 5611 un 2101 5811), un  pirmsskolas izglītības programmu (0101 1111).

Skola realizē 7 interešu izglītības programmas visām klašu grupām:

 • Kultūrizglītībā: vokālais ansamblis 1.-4. klašu un 5.-9. klašu grupā, zīmēšana, kokapstrāde, teātra pulciņš;
 • Sporta jomā: dambrete, sporta spēles.

Skolas dalība projektos:

 • Programma „Latvijas skolas soma”,
 • Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (Pumpurs),
 • „Skolas piens” un „Skolas auglis”,
 • Pieaicinātā skola ES fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa„ uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā Nr. 8.3.5.0/16/1/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Skolas teritorija kopumā aizņem 1,355  ha lielu platību, tajā atrodas  skolas ēka, sporta zāles piebūve, moderns sporta stadions, atpūtas zona ar āra trenažieriem, izveidots bērnu rotaļu laukums pie skolas. Pagasta   centrā  200 m  no skolas ir bērnu rotaļu laukums, pieejams aktīvās atpūtas laukums ar skrituļošanas rampu, šūpolēm, vingrošanas konstrukcijām.

Skolā ir visu  izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un materiāltehniskie resursi. Ir atsevišķa telpa bibliotēkai, lasītavai,  informātikas klasei, logopēdam, interešu izglītības pulciņu nodarbībām, ir veselības istaba. Visās klasēs ir kvalitatīvs interneta pieslēgums. Skolā tiek izmantota elektroniska skolvadības sistēma e-klase.

Katrs izglītojamais ik gadu tiek nodrošināts ar mācību grāmatām un darba burtnīcām, siltām pusdienām. Bērnu skaits klasēs ļauj īstenot individuālu pieeju, mērķtiecīgu darbu gan ar talantīgiem skolēniem, gan skolēniem, kam ir grūtības mācībās.

Papildus darbam klasē katru gadu skolēni piedalās pasākumos, kas padziļina priekšmeta apguvi – Skatuves runas un Lasītprieka pasākumos, vietējo mākslinieku izstādēs, Karjeras dienās, Mežāres pagasta bibliotēkas pasākumos, konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs. Saiknes ar reālo dzīvi nodrošināšanai skolēni mērķtiecīgi  tiek  iesaistīti sporta un citos ar audzināšanas darbu saistītos pasākumos. Mācību gadā - rudenī un pavasarī  notiek izzinošas skolas mācību ekskursijas.

Skola veicina skolēnu dalību koncertos, uzstāšanos pagasta rīkotajos pasākumos, piedalīšanos dažādos konkursos un sacensībās  ārpus skolas. Skolas pārstāvji un komandas piedalās un  gūst  labus rezultātus sporta sacensībās skolā un novadā, starpnovadu skolu sacensībās, skatuves runas konkursos un citās aktivitātēs. Skolēniem ir labi rezultāti sportā: zēnu futbola komandai, meiteņu basketbola, volejbola un futbola komandām, komandai un individuāli sportistiem vieglatlētikā, dambretē, galda tenisā un republikas līmeņa sacensībās dambretē.

Skolā tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi, kuri sniedz lielu ieguldījumu personības veidošanā. Izglītojamie iesaistās skolas pasākumu organizēšanā un skolēnu padomē. Ttradicionālo pasākumu klāstā ir Rudens svētki, Mārtiņtirgus, Skolotāju dienas svinības, Ziemassvētki izglītojamajiem kopā ar ģimenēm, Lieldienu svinēšana, Mātes diena, Pateicības svētki. Izglītojamie ar interesi piedalās ārpusskolas projektos, konkursos, mācību ekskursijās.

Lai motivētu izglītojamos augstākiem sasniegumiem, Krustpils novadā izstrādāta vienota apbalvojumu kārtība. Izglītojamiem, kuru semestra un mācību gada sasniegumu vidējais vērtējums ir 7,5 balles un augstāks, tiek maksātas stipendijas. Mācību gada noslēgumā olimpiāžu, konkursu, sacensību uzvarētāji (starpnovadu, reģiona un valsts mērogā) saņem naudas balvas.

Esi gaidīts Mežāres pamatskolā - skolā, kurā katrs ir vērtība!

 

                       Mežāres pamatskolas direktores pienākumu izpildītāja Ilona Golovceva

Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā turpinās uzņemšana profesio...
Noslēdzies konkurss saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstīb...
Ārkārtējās situācijas ietekmēto seku mazināšanai NVA aicina darba...
Krustpils novada bāriņtiesa atsāk klientu pieņemšanu pēc iepriekš...

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
30.07.2020 plkst. 20.00, Variešu kultūras nams
Filma "Klases salidojums2"'
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2020
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2020Krustpils Novadnieks, MAIJS 2020Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde