Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Bāriņtiesa

Apmeklētāji klātienē netiek pieņemti. Sazināties telefoniski, kontakti norādīti zemāk.

 

Krustpils novada bāriņtiesa ir Krustpils novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Krustpils novada bāriņtiesas sastāvā ir 5 locekļi, ieskaitot bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku. Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļus ievēl Krustpils novada pašvaldības dome uz pieciem gadiem.

Krustpils novada bāriņtiesas darbības teritorija: Krustpils novada administratīvā teritorija (Atašienes pagasts, Mežāres pagasts, Kūku pagasts, Krustpils pagasts, Variešu pagasts, Vīpes pagasts)

Krustpils novada bāriņtiesas jurisiskā adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202

Bāriņtiesas priekšsēdētāja: Dace Telšinska

Bāriņtiesas locekļi:  Inese Liepiņa, Aļona Vaņuhova

Bāriņtiesas sekretāre: Ilga Vilkauša

Krustpils novada bāriņtiesas nolikums 

 

Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, 2020.gada 9.jūnija MK noteikumus Nr. "360" un VBTAI sniegtos metodiskos norādījumus, informējam par Krustpils novada bāriņtiesas darbības organizēšanu:

 1. Pakalpojumi klātienē saņemami tikai pēc iepriekšēja pierakstaun tikai tad, ja tos nav iespējams saņemt attālināti.
 2. Personām, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes, nav tiesību saņemt bāriņtiesas pakalpojumu klātienē.
 3. Personām, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas un personām, kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājā, pirms pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas no bāriņtiesas, kā arī jebkura tieša fiziska kontakta ar citu personu, ir pienākums informēt pakalpojuma sniedzēju par inficēšanās risku.
 4. Saņemot pakalpojumu klātienē, ir jāievēro divu metru distancēšanos, roku higiēnu un respiratorās higiēnas nosacījumus.
 5. Saņemot pakalpojumu klātienē persona apliecina, ka ir iepazinusies ar augstāk norādīto informāciju.
 6. Lūgums ierasties ne ātrāk kā 5 minūtes pirms pieraksta vai bāriņtiesas sēdes.
 7. Klientiem uz pieņemšanu vai bāriņtiesas sēdi  jāierodas sejas maskās.

Par iepriekš minēto pienākumu nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.

Krustpils novada bāriņtiesa aicina iedzīvotājus iesniegt dokumentus, tos nosūtot elektroniski e-pastā barintiesa@krustpils.lv, vai pa pastu pēc adreses - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202.

Sazināties ar Bāriņtiesu iespējams zvanot vai rakstot:

Priekšsēdētājai Dacei Telšinskai, tālr. 65237612; 26469360

Bāriņtiesas loceklei Inesei Liepiņai 26366521

Bāriņtiesas loceklei Aļonai Vaņuhovai 26375351

Darbs Krustpils novada bāriņtiesā notiks, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.  Aicinām ikvienu izvērtēt nepieciešamību apmeklēt Krustpils novada bāriņtiesu klātienē!

Paldies par sapratni!

 

Sazinies ar mums izmantojot e-adresi, spied te

 

Amats

Vārds, Uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Apmeklētāju un pieņemšanas un apliecinājumu veikšanas laiks 

(no 01.05.2018.)

Bāriņtiesas loceklis Kūku pagastā

 Aļona Vaņuhova

26375351

alona.vanuhova@jekabpils.lv

Kūku pagasta pārvalde, Laukezera iela 5, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads

pirmdienās no plkst. 08:00  līdz 12:00,

piektdienās no plkst. 11:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00

Bāriņtiesas loceklis Mežāres pagastā

Aļona Vaņuhova

 

26375351

alona.vanuhova@jekabpils.lv

Mežāres pagasta pārvalde, Druvasnieki 16A, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads

apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšējā pieraksta ceturtdienās no plkst.8.30 - 12.00

Bāriņtiesas loceklis Variešu pagastā

 

 

Variešu pagasta pārvalde, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads

pirmdienās no plkst. 08:00  līdz 12:00

ceturtdienās no plkst. 13:00 līdz 16:00

Bāriņtiesas loceklis
Vīpes pagastā

 

 

Vīpes pagasta pārvalde, Neretas 6, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads

pirmdienās no plkst. 13:00 līdz 16:00

trešdienās no plkst. 09:00 līdz 12:00

Bāriņtiesas loceklis Krustpils pagastā

Inese Liepiņa 

 

26366521

inese.liepina@jekabpils.lv

Krustpils pagasta pārvalde, Daugavieši, Spuņģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202

otrdienās no plkst. 09:00 līdz 12:00 

ceturtdienās no plkst. 13:00 līdz 16:00

Bāriņtiesas sekretāre

Ilga Vilkauša 

20288064

ilga.vilkausa@jekabpils.lv

Darba laiki:
pirmdienās no plkst.13:00-17:00
otrdienās no plkst.13:00-17:00
trešdienās no plkst. 08:00 – 12:00; 13:00-17:00
ceturtdienās no plkst. 08:00-12:00

 

Bērnus un aizgādnībā esošās personas pieņem un uzklausa jebkurā bāriņtiesas darba laikā.

Bāriņtiesas sēdes notiek bāriņtiesas telpās Jēkabpilī, Rīgas ielā 150A. Nepieciešamības gadījumā nodrošina izbraukuma sēdes Krustpils novada pagastu pārvaldēs.

 
 

Personu rīcība neatliekamās situācijās

            Bērnu tiesību aizsardzības likuma 73.panta pirmajā daļā paredzēts, ka katra iedzīvotāja pienākums ir sargāt savu un citu bērnu drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņot policijai, bāriņtiesai vai citai bērna tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību un noziedzīgu nodarījumu vai administratīvu pārkāpumu pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu, kā arī tad, ja personai ir aizdomas, ka bērnam ir priekšmeti, vielas vai materiāli, kas var apdraudēt paša bērna vai citu personu dzīvību vai veselību.

            Vardarbības sekas, ja tā netiek savlaicīgi atklāta un pārtraukta, ir ne tikai tā fiziskā vai emocionālā trauma, ko bērns iegūst. Bērnībā pārdzīvotās vardarbības sekas var izpausties arī vēlāk, bērnam kļūstot pieaugušam, kā nespēja pilnvērtīgi sociāli funkcionēt, un bieži vien kļūstot par vardarbības izdarītāju pret saviem bērniem. Bāriņtiesu darbību regulējošie normatīvie akti paredz bāriņtiesas pienākumu reaģēt visos gadījumos, kad bāriņtiesas rīcībā ir informācija par iespējamu vardarbību ģimenē, kas vērsta pret bērnu. Saņemot šāda satura informāciju, bāriņtiesai ikvienā ģimenes gadījumā jāizvērtē, vai nepieciešama tūlītēja bērna šķiršana no ģimenes. Tāpēc ir ļoti svarīgi rūpīgi izvērtēt visus gadījumus, kad bāriņtiesai tiek ziņots par iespējamu vardarbību pret bērnu un nekavējoties veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai vardarbību novērstu un bērns saņemtu nepieciešamo palīdzību.

            Saņemot ziņas par iespējamu vardarbību pret bērnu, bāriņtiesas pienākums ir nekavējoties pārbaudīt šo informāciju.

Informāciju par bērna dzīvības vai veselības apdraudējumu sniedz bāriņtiesā, ārpus bāriņtiesas darba laika jāzvana Valsts policijai pa tālruni 110 vai neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai pa tālruni 113.


 
Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādas apliecinājumus:
 • apliecina darījumu, ja to slēdz Krustpils novada iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas Krustpils novada teritorijā;
 • ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās Krustpils novada teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • apliecina Krustpils novada teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus;
 • apliecina Krustpils novada teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem;
 • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo Krustpils novada teritorijā;
 • apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no līdzējiem dzīvo Krustpils novada teritorijā;
 • sagatavo dokumentu projektus;
 • Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.
 • Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas locekļi veic apliecinājumus pagastu pārvaldēs visiem Krustpils novada deklarētajiem iedzīvotājiem.
Bāriņtiesai ir pienākums:
 • aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 • piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
 • informēt pašvaldības sociālo dienestu par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 • neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
 • sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
Bāriņtiesas kompetencē ir aizstāvēt bērna personiskās intereses un tiesības attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām. Lai to nodrošinātu, bāriņtiesa:
 • lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
 • lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
 • nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai;
 • lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu vai arī pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu;
 • lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties;
 • izšķir vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos;
 • izšķir bērna un vecāku, bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības;
Bāriņtiesa lemj par bērna aprūpes tiesību atņemšanu (aizgādības tiesību pārtraukšanu) vecākam, ja:
 • ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju aprūpēt bērnu;
 • bērns vecāka vainas dēļ atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
 • vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;
 • vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai;
 • konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu.
Atņemtās aprūpes tiesības vecākam atjauno, kad bāriņtiesa atzīst, ka vairs nepastāv iepriekš minētie apstākļi. Ja gada laikā no aprūpes tiesību atņemšanas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par nepieciešamību atņemt vecākam aizgādības tiesības, izņemot gadījumus, kad aprūpes tiesības nevar atjaunot no vecāka neatkarīgu apstākļu dēļ.
 
Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, ja:
 • vecāks ar bērnu apietas sevišķi slikti (konstatēta vardarbība pret bērnu u.tml.);
 • vecāks nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību;
 • vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai.
Ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē vai citādi atklājas, ka bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna turpmākā atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa pilnvērtīgu attīstību, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem, bērna izņemšanu no aizbildņa ģimenes un aizbildņa atstādināšanu no pienākumu pildīšanas vai bērna izņemšanu no audžuģimenes. 15 dienu laikā bāriņtiesa koleģiālā sēdē lemj par bērna aprūpes tiesību atjaunošanu vai par bērna ārpusģimenes aprūpi. 
Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, izvērtē personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai. Ja konstatētas kļūdas aizbildņa iesniegtajā norēķinā vai bērna interesēm neizdevīga aizbildņa darbība, bāriņtiesa dod aizbildnim attiecīgus norādījumus, lemj par aizbildņa atstādināšanu vai aizbildņa atcelšanu;
Audžuģimeņu jautājumos bāriņtiesa lemj par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai, audžuģimenes statusa piešķiršanu, bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.
Adopcijas jautājumos bāriņtiesa lemj par: personas atzīšanu par adoptētāju, brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajos gadījumos, to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi, bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai, adopcijas atbilstību bērna interesēm. Adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas uzrauga bērna aprūpi ģimenē. 
 
Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:
personai, kuru tiesa atzinusi par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ, un tās mantai, personai izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ, promesošas vai pazudušas personas mantai, mantojumam.
 
Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses:
 • lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
 • lemj par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 • lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 euro atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 • lemj par bērnam piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
 • ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
 • lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
 • lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
 • veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus. 
   
Bāriņtiesa sniedz palīdzību mantiniekam, ja mantinieks grib izlietot inventāra tiesību (sastādīt mantojuma sarakstu) un tiesa vai notārs mantojuma saraksta sastādīšanu uzdevis bāriņtiesai. 
Ja nomirst mantojuma atstājējs un klāt nav mirušā mantinieku, bāriņtiesa nodrošina mantojuma apsardzību, negaidot tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu mantojuma masai.
Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava, LV - 3007) Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Bāriņtiesas lēmumi, kuri pieņemti pēc tiesas pieprasījuma vai iesniedzami izšķiršanai tiesā, nav pārsūdzami.

AKTUĀLI

Cilvēka dabā ir palīdzēt savam līdzcilvēkam – ziedot naudu labdarības akcijā, uzklausīt drauga bēdu stāstu un ļaut izraudāties uz sava pleca, atdāvināt lietas, kuras pašam vairs nav vajadzīgas, bet kādam lieti noderēs... Bet varbūt Tu esi gatavs atvērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltumu bērniem, kuri palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestības? Varbūt arī tavas ģimenes roku vadīts kāds mazulis var iemācīties staigāt, runāt, rūpēties par sevi, un apjaust, ka kādam šajā pasaulē ir svarīgs un vajadzīgs? Laikā, ko bērns pavada ģimenē, nevis bērnu namā, viņš mācās, kā dzīvot ģimenē un kā veidot savstarpējās attiecības, iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas pienākumiem, saprot, ka mamma un tētis mīl, un rūpējas par bērniem.

KAS IR AUDŽUĢIMENE?

Audžuģimene ir ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana savā ģimenē, līdz brīdim, kad bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts, viņam nodibināta aizbildnība vai bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē.

LAI KĻŪTU PAR AUDŽUĢIMENI:

 1. Uz audžuģimenes statusa piešķiršanu ir tiesības pretendēt laulātajiem (personai), ja vismaz viens no laulātajiem (persona) ir vecumā no 25 līdz 60 gadiem;
 2. Jāvēršas savas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz noteiktas formas iesniegums par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta un psihiatra – narkologa izziņas par veselības stāvokli;
 3. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta audžuģimenes statusa pretendentu dzīves apstākļus, kā arī viņu motivāciju un spējas audzināt bērnu; Bāriņtiesa lemj par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai;
 4. Ja bāriņtiesa nolemj, ka laulātie (persona) ir piemēroti audžuģimenes pienākumu veikšanai, laulātie (persona) bez maksas apgūst mācību kursu. Kursos kvalificēti speciālisti – mediķi, juristi, psihologi, sociālie darbinieki vada lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības jautājumiem, saskarsmi ģimenē un citām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien audžuģimenei, bet ikvienai ģimenei.
 5. Pēc kursu sekmīgas apgūšanas laulātie (persona) saņem apliecību par audžuģimenes mācību programmas apguvi;
 6. Bāriņtiesa, piesaistot speciālistus, mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar pretendentiem, un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu;
 7. Ja lēmums ir pozitīvs, informāciju par audžuģimeni iekļauj reģistrā un ik mēnesi tā tiek publicēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapā;
 8. Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek noslēgt līgums starp ģimeni un pašvaldību;

AUDŽUĢIMENES FINANSĒŠANA:

Pēc tam, kad ģimenē tiek ievietots bērns, audžuģimene saņem:

 1. Pašvaldības ikmēneša pabalstu bērna uzturam audžuģimenē 300 EUR par katru bērnu.
 2. Vienreizēju pabalstu gadā apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei katram bērnam 300 EUR apmērā.
 3. VSAA maksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu:

No 2018.gada 1.janvāra atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir atkarīgs no audžubērnu skaita audžuģimenē:

 • par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu – 171 euro mēnesī;
 • ja audžuģimenē ir ievietoti divi bērni – 222,30 euro mēnesī,
 • ja trīs un vairāk bērni – 273,60 euro mēnesī.

!!! Sīkāku informāciju par audžuģimenes statusa iegūšanu varat saņemt personīgi vēršoties Krustpils novada bāriņtiesā, kas atrodas Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 2A kabinetā, vai zvanot pa tālruni 65237612

Tāpat aicinām kļūt par viesģimeni vai aizbildni, dāvājot iespēju bērniem ciemoties vai augt ģimeniskā vidē!

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies!

 Palīdzēsim kopā mūsu bērniem!

 

 
Pasākumi
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2021
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2021Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2021Krustpils Novadnieks, MARTS 2021
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Marinzejas ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde

2021.gada 1.jūlijā, darbu sākot jauno novadu domēm, stājas spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. Tās rezultātā jaunajā Jēkabpils novadā tiek apvienota līdzšinējā Jēkabpils pilsēta un Krustpils, Aknīstes, Salas, Jēkabpils un Viesītes novadi.

Lai arī reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības darba procesus, pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem turpinās iepriekšējā kārtībā – visi pašvaldības pakalpojumi tiks nodrošināti visos pagastos līdzšinējās pakalpojumu sniegšanas vietās un ierastajā kārtībā līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai.

Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu