Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Dzimtsarakstu nodaļa

 

Apmeklētāji klātienē netiek pieņemti, sazināties telefoniski.

PAKALPOJUMU IESPĒJAMS SAŅEMT JĒKABPILS NOVADA VAI JĒKABPILS PILSĒTAS DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ.

Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts
Vadītāja 

 

 

   

Sazinies ar mums izmantojot e-adresi, spied te

Adrese        Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

                   LV-5202      

Tālrunis      

Vadītāja      

E-pasts       

                       Darba laiki

Pirmdien        8.00- 12.00

Otrdien           8.00- 12.00

Trešdien        --------------

Ceturtdien     12.45- 17.00

Piektdien        8.00- 12.00    12.45- 16.00   

 

Dzimtsarakstu nodaļa sniedz šādus pakalpojumus:

 

-          reģistrē laulību, paziņotos dzimšanas un miršanas faktus

-          izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus

-          kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu papildināšanu, labošanu

-          aktualizē un atjauno civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus

-          kārto vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas

-          glabā dzimtsarakstu nodaļas arhīva fondu:  

(no 1994.gada  -Atašienes pagasta, Krustpils pagasta, Kūku pagasta, Mežāres pagasta,

 Variešu pagasta un Vīpes pagasta,  no 2009.gada 1.novembra- Krustpils novada)

 

                 Dzimšanas fakta reģistrācija

Par bērna piedzimšanas faktu vecākiem viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimšanu var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā.

Ziņas par bērna māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu. 

Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem: 

     - laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu

     - paternitāte atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav noslēguši savstarpēju laulību  

     -bērna mātes, bērna mātes vīra vai bijušā vīra (ja no laulības šķiršanas līdz bērna

      piedzimšanai nav pagājušas vairāk kā 306 dienas) un bērna bioloģiskā tēva kopīgu

      paternitātes atzīšanas iesniegumu

Ja bērna māte 306 dienu laikā pēc laulības izbeigšanās ir stājusies jaunā laulībā, ziņās par bērna tēvu ieraksta mātes jauno vīru.

Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par bērna māti.

Bērna dzimšanas fakta  reģistrācija ir bezmaksas.

 

                                   Laulības reģistrācija

Personas laulību var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

      Laulības noslēgšanai nepieciešamie dokumenti:

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

-          bijušā laulātā miršanas apliecību

-          dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību

-          likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu

-          izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu

Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.

Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu  iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā  dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

 

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.

 

Ja laulības tiek slēgtas ar ārzemju pilsoni, personai jābūt tiesīgai uzturēties Latvijā un papildus jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas  izsniegts dokuments par personas ģimenes stāvokli.

 

Par laulības reģistrācijas laiku personas vienojas ar  nodaļas amatpersonu.

 

Laulību reģistrācija notiek valsts valodā. Ja kāds no laulājamiem nesaprot latviešu valodu, tad viņam pašam jārūpējas par laulības ceremonijas tulkošanu un tas iepriekš jāsaskaņo ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu.

Laulību reģistrācijas brīdī obligāti jāpiedalās diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

 

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju- EUR 14.

Maksas pakalpojumu izcenojumi

       1.1. par laulības svinīgu reģistrāciju 25 EUR;

       1.2. par laulības svinīgu reģistrāciju tikai liecinieku klātbūtnē 15 EUR;

       1.3. par laulības svinīgu reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām Krustpils

              novada administratīvajā teritorijā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina

              laulības reģistrācijai piemērotus un atbilstošus apstākļus 50 EUR;

        1.4. par laulības svinīgu reģistrāciju dzīvesvietā ar personu, kurai ir noteikta veselības

               aprūpe dzīvesvietā, vai ar personu ar īpašām vajadzībām Krustpils novada

               administratīvajā teritorijā 14 EUR.

 1. No maksas par 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētiem pakalpojumiem, atbrīvotas

             personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada pašvaldībā ne mazāk kā

             vienu gadu.

 

Kāzu jubileju organizēšana svinīgos apstākļos (25, 50 un 60 gadu jubilejām), ja vismaz viena pesona deklarēta novadā- bezmaksas.

 

                                        Miršanas fakta reģistrācija

Par miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļai paziņo 6 darbdienu laikā no brīža, kad  iestājusies personas nāve.  Miršanas faktu var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā.

Personai, kura paziņo miršanas faktu, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam un dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz šādi dokumenti:

-          ārstniecības iestādes izsniegta medicīnas apliecība par  nāves iestāšanos

-          mirušās personas pase

Miršanas fakta reģistrācija ir bezmaksas.

 

 Vārda, uzvārda un tautības maiņa    

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu iesniedz personīgi jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Iesniedzot iesniegumu, jāsamaksā valsts nodeva-  EUR 71,14  tai pašvaldībai, kuras dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu.

 

                Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana   

Izdarot reģistru papildināšanu vai labošanu jāmaksā  valsts nodeva- EUR 7. 

Pašvaldības nodeva par civilstāvokļa aktu reģistru izziņu- EUR 5. 

Par daudzvalodu standarta veidlapu - EUR 5.

Valsts nodeva nav jāmaksā, ja papildināšana, labošana vai anulēšana  tiek veikta iestāžu pieļauto kļūdu dēļ un  gadījumos, kas saistīti ar adopciju vai paternitātes noteikšanu.

No valsts un pašvaldības nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošo dokumentu):

 1. personu ar I un II invaliditātes grupu;
 2. personu, kura atrodas pilnā valsts apgādībā;
 3. personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 4. bāreni, vai bezvecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 5. daudzbērnu ģimeni, ja tai un vizmaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese

 

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izsniegšana

Iesniegumu civilstāvokļa reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai iesniedz:

-          jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā 

-          Pārstāvniecībā

-          Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā

Pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem, dzimtsarakstu iestāde un Tieslietu ministrija izsniedz šādus civilstāvokļa aktu  reģistrāciju apliecinošus dokumentus:

-          laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību

-          izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju

-          civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kas attiecīgajā iestādē glabājas papīra formā (kopiju)

-          civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta datorizdruku

 

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot portālu Latvija.lv:

1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana

2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana

3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

 

Maksa par atkārtotas apliecības vai izziņas izsniegšanu

-          valsts nodeva par atkārtotas apliecības izsniegšanu- EUR 7

 

Tiesiskās attiecības civilstāvokļa aktu (laulības, dzimšanas, miršanas) reģistrācijā Latvijā reglamentē:

-          Civillikums

-          Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

-          Ministru kabineta noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”

-          Valsts valodas likums 

-          Ministru kabineta noteikumi Nr.114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī identifikāciju” 

-          Ministru kabineta noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” 

-          Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums 

 

 

 

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta kontaktinformācija: 67216032, 67830681, 67226222.  E-pasts dzimts.dep@tm.gov.lv.

 

 

 

Pasākumi
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2021
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2021Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2021Krustpils Novadnieks, MARTS 2021
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Marinzejas ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde

2021.gada 1.jūlijā, darbu sākot jauno novadu domēm, stājas spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. Tās rezultātā jaunajā Jēkabpils novadā tiek apvienota līdzšinējā Jēkabpils pilsēta un Krustpils, Aknīstes, Salas, Jēkabpils un Viesītes novadi.

Lai arī reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības darba procesus, pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem turpinās iepriekšējā kārtībā – visi pašvaldības pakalpojumi tiks nodrošināti visos pagastos līdzšinējās pakalpojumu sniegšanas vietās un ierastajā kārtībā līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai.

Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu