Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Kūku bibliotēka

 

Adrese: Kūkas 36, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222

Kontaktinformācija:

Bibliotēkas vadītāja Jeļena Hnikina - mob.tālr. 25635248

Bibliotekāre Liene Anteviča - mob.tālr. 28343779

E-pasts: kuku.biblioteka@krustpils.lv

Kūku bibliotēka ir Krustpils novada pašvaldības dibināta un pārraudzībā esoša patstāvīga, informatīva, izglītojoša un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā 2004. gada 17. augustā (reģistra numurs BLB1575) un īsteno pašvaldības funkciju kultūras jomā, veicot pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. 2019.gadā bibliotēka veiksmīgi atkārtoti izgāja akreditāciju. Kūku bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai piešķīra vietējas nozīmes bibliotēkas statusu. Akreditācijas apliecības Nr.203B. Bibliotēka akreditēta līdz 2024. gadam.

 

Pirmās ziņas par bibliotēku ir sākot ar 1948. gadu, kad Jēkabpils rajona Kūku ciema „Sūņos” tika atvērta pirmā bibliotēka. To vadīja Marija Budāne. 1951. gada viņu nomainīja Broņislava Budens, kura strādāja līdz 1953. gadam. No 1953. gada bibliotekāre bija Zelma Putāne.

1954. gadā bibliotēka tika pārvietota uz esošajām Kūkām un atradās kūdras fabrikai „Driksna” piederošā ēkā, tā saucamajā „barakā”. Šajā ēkā bija izvietota ciema padome, pasts un bibliotēka. Sākotnējais bibliotēkas nosaukums bija Kūdras fabrikas “Driksna” arodbiedrības bibliotēka. Vēlāk - Krustpils rajona Kūku ciema bibliotēka. 1955.-1956. gadā bibliotēkā strādāja Maija Vītola. 1957.gada 3.janvārī par bibliotēkas vadītāju apstiprināta Ārija Sondore, kura tur nostrādāja septiņus gadus.

1962. gadā ekspluatācijā nodod klubu ar 260 vietām un bibliotēkai tika atvēlēta telpa kluba otrajā stāvā (43,78 m2). No 1963. gada Kūku bibliotēkā strādāja Ērika Raga, tad kādu laiku Skaidrīte Čote, Elga Bērziņa. 1967.gadā bibliotēkas nosaukums atkal ticis mainīts – Jēkabpils rajona Kūku ciema 1. bibliotēka.

No 1972. līdz 1985. gadam bibliotēkā strādājusi bibliotekāre Aina Reņko. 1981.gadā kūdras fabrikas “Driksna” klubs pārgāja Kūku ciema padomes bilancē un saucās Kūku ciema kultūras nams. Kultūras namā bibliotēka atradās līdz 1987.gadam, kad tika pārvietota uz bijušo ciema padomes ēku, turpat blakus klubam. Astoņdesmitajos gados bibliotēka bijusi iecienīta atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vieta. Par to liecina arī vēsturiskie dokumenti, kuri saglabājušies līdz šodienai. Piemēram 1984. gada lasītāju skaits bibliotēkā 384, t.sk. 125 bērni, izsniegtas 9814 grāmatas, t.sk. 4445 bērniem, grāmatu fonda lielums – 10 619. 1985. gadā Ainu Reņko nomainīja bibliotekāre Anita Rubine, kura tur nostrādāja 11 gadus līdz 1996. gadam. Anita bijusi čakla pasākumu un izstāžu organizētāja. Bieži rīkotas literārās viktorīnas kopā ar Sūnu pamatskolu, kārtotas arī izstādes. Piemēram, kā liecina masu pasākumu kopsavilkums – Kūku bibliotēkā 1986. gadā organizēts 101 pasākums, t.sk. 68 izstādes.

1987. gadā ciema padome pārcēlās uz Zīlāniem, 1993. gadā likvidēts tika arī kūdras ražošanas iecirknis Kūkās. Šajos gados lasītāju skaits sāka samazināties - 1988.gadā – 261 lasītājs, 1990. gadā – 180, 1995. gadā vēl mazāk – 164 lasītāji. Šajā laikā tiek veikta bibliotēku pakļautības maiņa no valsts uz pašvaldību. Tā rezultātā, 1991.gadā Kūku bibliotēka nokļuva pagasta pārziņa. 

1996. gadā no Anitas Rubines bibliotēkas vadīšanas stafeti pārņēma Aija Žilvinska, kura bibliotēkā nostrādāja 10 gadus. Laiks ritēja uz priekšu. Bibliotēka atkal tika pārvietota. Tad jau uz bijušo kūdras fabrikas “Driksna” kantori, kur arī joprojām strādājam. Neskatoties uz to, ka lasītāju skaits vairs nav tik liels, tomēr svārstās ap 200 (1998. gadā – 188), taču tas nemazina bibliotēkas nozīmi pagasta dzīvē, jo Kūku bibliotēka palikusi vienīgā kultūras iestāde ciematā.

No 2005. gada līdz šai dienai bibliotēku vada Jeļena Hnikina. 2007. gadā Kūku bibliotēka tika akreditēta un tai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 2009.gadā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojoties Atašienes, Kūku, Krustpils, Mežāres, Variešu un Vīpes pagastiem tika izveidots Krustpils novads un Kūku bibliotēka ir novada pakļautība. Līdz ar to, bibliotēkas darbību finansē Krustpils novada pašvaldība. Bibliotēkai piešķirtais finansējums ir stabils un nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. Tas ļauj iegādāties lietotāju vajadzībām atbilstošus iespieddarbus un abonēt pietiekami plašu preses izdevumu klāstu, kā arī veikt bibliotēkas saimniecisko darbību. Kūku bibliotēkai ir labs, lasītāju un laika prasībām atbilstošs tehniskais nodrošinājums informācijas tehnoloģiju jomā. Ir izveidots lokālais datortīkls, visas darba vietas pieslēgtas internetam. Pieejams bezvadu internets. Lasītāju skaits svārstās ap 250, grāmatu fonds ir ap 7000.

Uz neilgu laiku bibliotēku ir vadījusi Iveta Turkina. Un no 2013. gada bibliotēkā ir divi darbinieki - kopā ar bibliotēkas vadītāju Jeļenu Hnikinu strādā bibliotekāre Liene Anteviča.

Kūku bibliotēka lietotājiem ir atvērta 49 stundas nedēļā. Četras dienas nedēļā bibliotēka atvērta no plkst. 9.00-18.00, ceturtdienās no plkst. 9.00-17.00 un sestdienās no plkst. 10.00-15.00. Informācija par aktivitātēm bibliotēkā pieejama Krustpils novada mājas lapā www.krustpils.lv un sociālajos tīklos draugiem.lv un facebook.com.

Kūku bibliotēka vienmēr ir bijusi radošu ideju šūpulis, mājas, patvērums, kur laimīgi ir bijuši visi, kas to vēlējušies, jo iespēja tika dota visiem – gan bērniem, gan pieaugušajiem. Bērniem ir lieliska iespēja ne tikai izvēlēties skaistas grāmatas, bet arī piedalīties radošās darbnīcās, skatīties televizoru, spēlēt galda spēles speciāli aprīkotā rotaļu istabā. Savukārt pieaugušie var ne tikai pārlasīt mīļākās savas bērnības grāmatas, bet arī mācīties no bērniem - baudīt dzīvi un nodot tālāk savas zināšanas un pieredzi. Bibliotēka organizē izstādes, aizraujošus konkursus un radošas darbnīcas. Šodien bibliotēkā ir bagāta grāmatu kolekcija, plaši informācijas resursi, komfortablas istabas. Ir viss kas nepieciešams, lai bērni un pieaugušie varētu pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku. Ir sakopta un labiekārtota bibliotēkas apkārtne.

Arvien biežāk bibliotēka veic arī sociālās funkcijas, kas pastāv līdzās bibliotēkas pakalpojumiem. Bibliotēka ir kļuvusi par ierastu komunālo, patērētās elektrības, telefonu maksājumu vietu. Bibliotēkā tiek pasūtītas, rezervētas, apmaksātas un izdrukātas koncertu, teātra izrāžu biļetes. Izmantojot bezmaksas interneta pakalpojumus, tiek meklēts darbs, pirkts un pārdots, aizpildītas dažādas anketas un VID deklarācijas. Bibliotēkas darbinieki ir starpnieki starp pagasta, novada un valsts iestāžu darbiniekiem un iedzīvotājiem. Kūku bibliotēkā mājvietu radušas senioru rokdarbnieces.

Jau vairākus gadus bibliotēkai ir sadarbība ar vietējiem uzņēmumiem, kuri atbalsta bibliotēkas organizētos pasākumus un palīdz labiekārtot teritoriju. Laba sadarbība ir ar Sūnu pamatskolu. Kopā rīko izglītojošus un lasītprasmi veicinošus pasākumus, aicina bērnus kļūt par bibliotēkas lasītājiem un veicina viņos radošumu.

Bibliotēkas galvenie statistikas rādītāji

  2018 2019 2020
Lietotāju skaits 232 207 183
t. sk. bērni 129 101 88
Bibliotēkas apmeklējums 5906 5051 2170
t. sk. bērni 3678 2785 1029
Virtuālais apmeklējums 4092 2021 295
Izsniegums kopā 4896 4687 3839
t. sk. grāmatas 2132 1783 1619
t. sk. periodiskie izdevumi 2764 2904 2220
t. sk. bērniem 592 579 343

 

Krājuma attīstības dinamika

  2018 2019 2020
Jaunieguvumi 1397 1472 1407
Grāmatas 351 379 364
t. sk. latviešu daiļliteratūra 75 117 80
t. sk. bērniem 87 89 96
Izslēgtie dokumenti 999 600 2233
Krājuma kopskaits 8199 9071 8245
t.sk. grāmatas 4610 4425 4600
t.sk. periodiskie izdevumi 3569 4646 3645
Grāmatu krājuma apgrozība 0.5 0.4 0.4
Periodisko izdevumu apgrozība 0.8 0.6 0.6


 

Bibliotēka atvērta:

P. 9.00-18.00
O. 9.00-18.00
T. 9.00-18.00
C. 9.00-17.00
P. 9.00-18.00
S. 10.00-15.00
Sv. Brīvdienas

 

 

Pasākumi
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2021
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2021Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2021Krustpils Novadnieks, MARTS 2021
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
  • Laukezers
  • Kristakrūga skatu tornis
  • Marinzejas ezers
  • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
  • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
  • Kūku pagasta brīvdabas estrāde

2021.gada 1.jūlijā, darbu sākot jauno novadu domēm, stājas spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. Tās rezultātā jaunajā Jēkabpils novadā tiek apvienota līdzšinējā Jēkabpils pilsēta un Krustpils, Aknīstes, Salas, Jēkabpils un Viesītes novadi.

Lai arī reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības darba procesus, pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem turpinās iepriekšējā kārtībā – visi pašvaldības pakalpojumi tiks nodrošināti visos pagastos līdzšinējās pakalpojumu sniegšanas vietās un ierastajā kārtībā līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai.

Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu