Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Attīstības plānošanas dokumenti

 

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”

 

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Krustpils novada dome 17.03.2021. ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 5, 40. p.)  " Par lokālplānojuma “Lokālplā

nojums, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā” apstiprināšanu” un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 2021/3 “Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15897

Lēmums par lokālplānojuma apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr. 2021/3

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi

Krustpils novada Attīstības programma 2020.-2026.gadam

Paziņojums par Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam investīciju plāna aktualizāciju

2021.gada 27.janvārī ar Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu ( prot.nr.1, 5.p.) " Par Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam investīciju plāna aktualizāciju" ir apstiprināta Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam Investīciju plāna aktualizētā redakcija.

Domes lēmums

Investīciju plāna aktualizētā redakcija
 

Paziņojums par Krustpils novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam apstiprināšanu

Krustpils novada dome 2020.gada 19.februārī pieņēma lēmumu ( prot.nr.3, 10.p.) “Par Krustpils novada attīstības programmas 2020. – 2026. gadam apstiprināšanu”.

Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments 2020.-2026.gadam, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.

Ar Krustpils novada attīstības programmu 2020.-2026.gadam var iepazīties arī interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12733 .

Lēmums par attīstības programmas apstiprināšanu

Pašreizējās situācijas raksturojums

Stratēģiskā daļa

Rīcības plāns

Investīciju plāns

Īstenošanas uzraudzība

Paziņojums par Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam investīciju plāna aktualizāciju

2020.gada 15.jūlijā ar Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu ( prot.nr.11, 20.p.) " Par Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam investīciju plāna aktualizāciju" ir apstiprināta Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam Investīciju plāna aktualizētā  redakcija.

Lēmums

Investīciju plāns ( aktualizēts 15.07.2020.) 

 

Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāns 2020.-2026.gadam

 

Paziņojums par Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020.-2026.gadam apstiprināšanu

Krustpils novada dome 2020.gada 22. janvārī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 2, 3. punkts) “Par Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020. – 2026. gadam apstiprināšanu”.

Krustpils novada Jaunatnes politikas plāns 2020.-2026. gadam ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments. Plāna saturs ir izstrādāts saskaņā ar Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016.–2020. gadam, Eiropas Savienības jaunatnes stratēģiju 2019.-2027. gadam, un Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikto bāzes modeli darbam ar jaunatni pašvaldībās. 

Lēmums par attīstības plāna apstiprināšanu

Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāns 2020.-2026.gadam

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”

 

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

2019.gada 23.oktobrī Krustpils novada domē pieņemts lēmums ( prot.nr. 13, 11.p.) par lokālplānojuma, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, apstiprināšanu un izdoti saistošie noteikumi Nr.2019/13 " Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā”. Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties arī interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15897

Lēmums par lokālplānojuma apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr. 2019/13

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi

 

Paziņojums

Krustpils novada dome 19.02.2020. ir pieņēmusi lēmumu ( prot.nr. 3, 16.p.) “Par Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr. 2019/13 “Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā” atcelšanu” un izdevusi saistošos noteikumus nr. 2020/2 “Par Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr. 2019/13 “Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā” atcelšanu”.

Lēmums un saistošie noteikumi pieejami arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15897).

Lēmums

Saistošie noteikumi

Krustpils novada pašvaldības bibliotēku attīstības plāni (darbības stratēģijas) 2019.-2023.gadam

(Apstiprināti ar Krustpils novada pašvaldības domes 24.04.2019. sēdes lēmumu, protokols Nr.5., 7.p.):

Krustpils novada pašvaldības enerģētikas rīcības plāns 2018. - 2025. gadam (skatīt šeit) (Apstiprināts ar Krustpils novada pašvaldības 21.11.2018. domes sēdes lēmumu (protokols Nr.12., 13.p.))

Uzsākta Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrāde

Krustpils novada pašvaldība informē, ka 2018.gada 19.septembra domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam” izstrādes uzsākšanu.

Lēmuma ietvaros tika apstiprināts attīstības programmas izstrādes darba uzdevums un izpildes termiņi, kā arī izveidota attīstības programmas izstrādes vadības grupa. Atbilstoši pieņemtajam lēmumam, ir paredzēts izstrādāt pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu turpmākajiem septiņiem gadiem, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumi pašvaldības ilgtermiņa uzstādījumu īstenošanai.

Attīstības programmas galvenie izstrādes uzdevumi:

  1. Definēt novada vidējā termiņa stratēģiskos mērķus un rīcību kopumu;
  2. Izvērtēt un ņemt vērā Zemgales plānošanas reģiona spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Krustpils novada ilgtspējīgo attīstības stratēģiju un teritorijas plānojumu, kā arī to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Krustpils novads;
  3. Apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos Krustpils novada plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;
  4. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, iesaistot tos darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs.

Dokumenta izstrādi veiks Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļa, kā arī apstiprinātā darba grupa un pieaicinātie konsultanti. Attīstības programmas izstrāde ilgs līdz 2019.gada decembrim.

Informējam, ka Krustpils novada iedzīvotājiem būs iespējama līdzdarboties Attīstības programmas izstrādē, piedaloties pašvaldības rīkotājās darba grupās, pašvaldības organizētajā aptaujā un publiskajās apspriedēs, par minēto aktivitāšu laikiem pašvaldība informēs turpmākajos rakstos, tos ievietojot Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un informatīvajā izdevumā “Krustpils novadnieks”

 

Lēmums “Par Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam” izstrādes uzsākšanu

 

Krustpils novada pašvaldības

Attīstības nodaļas projektu speciāliste

Kristīna Dābola

tālr. 26116745, e-pasts: kristina.dabola@krustpils.lv

Krustpils novada Ilgtspējīga attīstības stratēģija 2013. - 2030.gadam

Saskaņā ar Krustpils novada domes 2012.gada 19.decembra domes sēdes lēmumu (protokols nr.19., 55) "Par Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030.gadam  apstiprināšanu", ir apstiprināta "Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030.gadam”.Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam izstrādāta  Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1/DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/061 "Krustpils novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde kvalitatīvai pašvaldības  attīstības plānošanas procesa nodrošināšanai” ietvaros.

KRUSTPILS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS STRATĒĢIJAS ATTĪSTĪBA 2013. - 2030. GADAM

Krustpils novada Attīstības programma 2013. - 2019.gadam

Saskaņā ar Krustpils novada domes 2012.gada 19.decembra domes sēdes lēmumu (protokols nr.19., 54) "Par Krustpils novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam apstiprināšanu",  ir apstiprināta "Krustpils novada attīstības programma 2013.-2019.gadam”. Krustpils novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā  projekta Nr. 1/DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/061 "Krustpils novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde  kvalitatīvai pašvaldības attīstības plānošanas procesa    nodrošināšanai” ietvaros.

KRUSTPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013. - 2019. GADAM

Rīcības plāns (aktualizēts 17.08.2016.)

Investīciju plāns (aktualizēts 25.01.2017.)

Lēmums par Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizēšanu

Krustpils novada teritorijas plānojums 2013. - 2024.gadam

Ar Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu ” (17.07.2013., prot.nr. 14, 1.p.) ir apstiprināts Krustpils novada teritorijas plānojums:

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi
Grafiskā daļa

Ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi un izpētes

Baļotes ezera zivsaimnieciskās izpētes rezultāti

Marinzejas ezera zivsaimnieciskās izpētes rezultāti

Timsmales ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Ildzenieku ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Laukezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Marinzejas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Baļotes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Krustpils novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības programma un rīcības plāns 2019.-2023.gadam  (Apstiprināts ar Krustpils novada pašvaldības domes 24.04.2019. sēdes lēmumu, protokols Nr.5., 8.p.)

 

Pasākumi
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2021
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2021Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2021Krustpils Novadnieks, MARTS 2021
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
  • Laukezers
  • Kristakrūga skatu tornis
  • Marinzejas ezers
  • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
  • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
  • Kūku pagasta brīvdabas estrāde

2021.gada 1.jūlijā, darbu sākot jauno novadu domēm, stājas spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. Tās rezultātā jaunajā Jēkabpils novadā tiek apvienota līdzšinējā Jēkabpils pilsēta un Krustpils, Aknīstes, Salas, Jēkabpils un Viesītes novadi.

Lai arī reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības darba procesus, pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem turpinās iepriekšējā kārtībā – visi pašvaldības pakalpojumi tiks nodrošināti visos pagastos līdzšinējās pakalpojumu sniegšanas vietās un ierastajā kārtībā līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai.

Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu