Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"

Budžets

Paskaidrojuma raksts

Krustpils novads tika izveidots 2009. gadā, kad teritoriālās reformas rezultātā apvienoja 6 pagastus – Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes. Krustpils novads atrodas Zemgales plānošanas reģionā, Austrumlatvijas zemienē, Daugavas labajā krastā.

Krustpils novada kopējā platība ir 811,43 km2 un kopējais iedzīvotāju skaits ir 5870 (PMPL, 01.01.2020.).

Līdzīgi kā visā Latvijā, arī Krustpils novadā ir bijis salīdzinoši zems bezdarba līmenis. Tomēr salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bezdarba līmenis ir pieaudzis. Bezdarba līmenis ir strauji palielinājies tieši 2020. gada laikā, ja uz 2020. gada 31. janvāri bezdarba līmenis ir bijis 5,4%, tad līdz gada beigām tas ir pieaudzis par 0,6%. Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotie statistiskie dati liecina, ka uz 2020. gada 31. decembri Krustpils novadā bezdarba līmenis bija 6,0%, Zemgales reģionā bezdarba līmenis bija 5,5% un valstī kopumā – 6,0%.

Krustpils novadā darbojas 7 izglītības iestādes, no kurām viena ir vidusskola, 5 pamatskolas un viena sākumskola. Krustpils novadā izglītību nodrošina pastarpinātas pārvaldes institūcijas, kas realizē pamatizglītības, vidējās izglītības programmas un pirmsskolas izglītības programmu: Krustpils pamatskola, Sūnu pamatskola, Mežāres pamatskola, Vīpes pamatskola, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Variešu sākumskola. Antūžu pamatskolā tiek realizētas speciālās pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmas.

Krustpils novadā darbojas 7 bibliotēkas un 2 apkalpošanas centri – Antūžos un Medņos, kā arī 7 kultūras nami, kas aktīvi darbojas kultūras jomā un nodrošina novada iedzīvotāju vajadzības. 2020. gadā ir īstenots vērienīgs projekts ar Eiropas struktūrfondu atbalstu Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai. 2021. gadā plānota Mežāres kultūras nama atklāšana pēc rekonstrukcijas.

Krustpils novada dome, sagatavojot 2021. gada pašvaldības budžetu, ir plānojusi nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei, kā arī pašvaldības ekonomiskās un sociālās infrastruktūras attīstībai un uzsākto projektu realizācijai. 

Krustpils novada pašvaldībai 2020. gada oktobrī ir apstiprinātas 2021. gada budžeta prioritātes:

 1. Finansējuma nodrošināšana pašvaldības investīciju projektiem:
  • Pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto investīciju projektu ieviešanai;
  • Finansējuma nodrošināšana pašvaldības finansētiem vai piesaistītu kredītlīdzekļu finansētiem investīciju projektiem, kas iekļauti "Krustpils novada attīstības programmas 2020.- 2026. gadam” Rīcības plāna Investīciju plānā;
 2. Sociālo vajadzību nodrošināšana, demogrāfijas pasākumu atbalsts;
 3. Vispārējās vidējās, pamatizglītības un pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana, novada izglītības iestāžu informatizācijas un komunikāciju tehnoloģiju modernizācija mācību procesa, tai skaitā attālinātās formas, un kompetenču pieejā balstītas izglītības nodrošināšanai;
 4. Pašvaldības ielu un ceļu pārbūve un atjaunošana;
 5. Kultūras, sporta aktivitāšu, brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana.
 6. gada budžeta izdevumu sadalījums pagasta pārvaldēm ir noteikts pēc 2020. gada plāna un izpildes rādītājiem. Izdevumi savstarpējo norēķinu veidā nododamiem līdzekļiem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, 2021. gadā tiks segti no kopējā novada budžeta, nenovirzot pagasta pārvalžu izdevumos.
 7. gada budžeta projekta investīciju projektu un ES struktūrfondu projektu finansējums ir nodalīts no pagastu pārvalžu budžetiem ar atsevišķu pielikumu (pielikums Nr.3)

Krustpils novada pašvaldības pastāvīgās iestādes - pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža”, Sociālais dienests un Bāriņtiesa - budžetā izdalītas atsevišķā pielikumā. Šajā pielikumā norādīts arī amatniecības centrs “Māzers” budžets, kas nav kā atsevišķa iestāde, bet tiek finansēta no kopējiem pašvaldības līdzekļiem, nenovirzot uz Vīpes pagasta pārvades izdevumiem, kā arī Antūžu pamatskola, kas no 2021. gada 1. janvāra ir centralizēta un grāmatvedības kārtošana tiek organizēta centralizētajā grāmatvedībā.

Visi budžeta pieprasījumi 2021. gadam ir izvērtēti Budžeta gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas komisijā.

Pagasta pārvalžu ieņēmumus veido dotācijas no izlīdzināšanas fonda un iedzīvotāju ienākuma nodokļa novirzītie līdzekļi uz iedzīvotāju skaitu, kā arī  ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem par izglītību, kā arī valsts budžeta mērķa dotācijas.

Antūžu pamatskolas ieņēmumus veido valsts budžeta mērķdotācija un ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” ieņēmumi sastāv no savstarpējo norēķinu veidā saņemtajiem līdzekļiem no citām pašvaldībām, valsts budžeta mērķdotācijas un ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem (t.sk. iemītnieku pensijas).

Krustpils novada pašvaldības kopējais debitoru parādu apmērs ir palielinājies, tas saistīts ar galvenokārt ar ekonomisko situāciju valstī un novada iedzīvotāju maksātspēju. Budžetā ieņēmumi no komunālajiem ieņēmumiem ir plānoti iepriekšējo periodu ieņēmumu apmērā.

Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2021. gadā sastāda EUR 9 465 875, kas ir par EUR 2 060 157 mazāk nekā 2020. gada izpildes rādītāji. 2021. gada budžetā valsts budžeta mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un mērķdotācija Antūžu pamatskolas uzturēšanai ir ieplānotas 8 mēnešu apjomā.

 

1.attēls Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2021. gada budžetā

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2021. gadā plānoti EUR 2 440 224 kas ir par EUR 25 189 mazāk nekā 2020. gada izpilde. Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda 2021. gadā plānota EUR 1 762 809, savukārt 2020. gadā saņemtais šīs dotācijas apmērs bija par EUR 380 156 lielāks.

No 2020. gada ir likvidēts pašvaldību Speciālais budžets, kas sastāvēja no Dabas resursu nodokļa un Ceļu fonda ieņēmumiem, taču šīs sadaļas ir integrētas pašvaldības Pamatbudžetā, attiecīgi 12. un 13. pielikums.

2021. gadā netiek plānoti ieņēmumi no Dabas resursu nodokļa, jo atbilstoši veiktajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, nodokļu maksājumi par sadzīves atkritumu apglabāšanu tiek 100% novirzīti Valsts budžetā un netiek novirzīti tās pašvaldības pamatbudžetā, kuras teritorijā tiek veikta atkritumu apglabāšana.

 

2.attēls Izdevumu sadalījums 2021. gada budžetā pa funkcionālajām kategorijām

 

Izdevumi 2021. gadam plānoti EUR 11 761 957 apmērā, kas ir par EUR 236 848 vairāk nekā 2020. gada pamatbudžeta izpilde. Lielākie izdevumi plānoti Izglītības funkciju nodrošināšanai – 29,4% no visiem izdevumiem, nākamā lielākā pozīcija ir izdevumi sociālo funkciju nodrošināšanai – 20,7%, bet pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 17,2%. 2021. gada budžetā ir ieplānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē par kopējo summu EUR 491 915, kas saistīts ar to, ka plānots ņemt aizņēmumu prioritārā projekta “Ciemu ielu seguma uzlabošana Krustpils novadā” īstenošanai 400 000 EUR apmērā, kā arī izņemt 2020. gadā piešķirtā aizņēmuma 2021. gada daļu projekta “Asfaltbetona seguma ceļa izbūve industriālajā zonā Krustpils pagastā bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā”. Tāpat pašvaldība turpinās sekot līdzi situācijai ar COVID-19 pandēmiju un iespēju robežās izmantot pašvaldībām pieejamos aizņēmumus pašvaldību investīciju projektu īstenošanai, tai skaitā transporta infrastruktūras projektiem un būvprojektu izstrādei ES fondu projektiem, ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteiktajā kārtībā.

2021. gada budžetā ir plānots turpināt segt ar skolēnu ēdināšanu saistītās izmaksas 100% apmērā tiem Krustpils novadā dzīvojošajiem, kas mācās novada izglītības iestādēs un pusdienu izmaksas 50% apmērā skolēniem, kuri deklarēti Krustpils novada pašvaldībā, bet mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs. Krustpils novada pašvaldība ir plānojusi turpināt nodrošināt brīvpusdienas visiem Krustpils novada izglītības iestāžu 1. - 6. klašu skolēniem. Papildus izdevumi plānoti 1. - 4. klašu skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai šobrīd 50% apmērā no pusdienu cenas 1,42 EUR, jo valsts finansē ēdināšanas izdevumus tikai vairs 0,71 EUR apmērā par porciju.

2021. gadā kopējiem bibliotēku pasākumiem novirzīti 44 240 EUR.

 

Pamatbudžets

Krustpils novada pašvaldības (2. pielikums) plānotais administrācijas budžets plānots iepriekšējā gada līmenī. Administrācijas budžetā ir plānoti izdevumi nodaļu darbībai, kā arī savstarpējo norēķinu starp izglītības iestādēm izdevumu segšanai EUR 500 000. 2021. gadā ir ieplānots atbalsts tūrisma attīstībai un sportam, kā arī nevalstisko organizāciju atbalstam.

Atašienes pagasta pārvaldes ieņēmumi 2021. gadam plānoti EUR 451 779, bet izdevumi EUR 538 978 (4. pielikums). Ieņēmumos ir paredzēti ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas 30 000 EUR apmērā, kas tiks novirzīti pamatlīdzekļu iegādei un remontu veikšanai. Ieņēmumu neizpildes gadījumā, pamatlīdzekļu iegāde un remonti netiks veikti. 2021. gadā Atašienes pagasta pārvaldē no pašvaldības budžeta investīcijām pieejamā finansējuma tiek plānots videonovērošanas ierīkošana pie pagasta pārvaldes ēkas, kultūras nama, skolas un atkritumu konteineru laukuma, kā arī veikt pagasta pārvaldes ēkas atjaunošanas un energoefektivitātes uzlabošanas darbus. Ar Ceļu fonda līdzfinansējumu plānots veikt caurtekas remontu uz ceļa “Loškas - Zirnaites”. No Dabas resursu nodokļa līdzekļiem Atašienes pagastā plānots veikt granulu degļa pieslēgšanu kultūras nama katlu mājā 3 500 EUR, kā arī veikt gājēju takas Marinzejas ezera krastā labiekārtošanu (LEADER projekta ietvaros) par 5 000 EUR.

Krustpils pagasta pārvaldes ieņēmumi 2021. gadā plānoti EUR 822 037 apmērā, bet pagasta pārvaldes izdevumi (5. pielikums) EUR 937 270. 2021. gadā plānots veikt Krustpils pamatskolas ēkas atjaunošanu energoefektivitātes paaugstināšanai, veicot jumta seguma atjaunošanas darbus 36 000 EUR apmērā. Šajā gadā plānots pabeigt un nodot ekspluatācijā projektu “Gājēju un veloceliņa izveide no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai”. 2021. gadā plānots veikt Spunģēnu sporta zāles jumta atjaunošanas darbus. No Dabas resursu nodokļa līdzekļiem plānots Krustpils pagastā veikt katlu mājas Dūmi (Spunģēnos) modernizācijas darbus 12 000 EUR apmērā.

Kūku pagasta pārvaldes ieņēmumi 2021. gadam plānoti EUR 840 036, bet izdevumi (6. pielikums) EUR 1 032 415. No pamatbudžeta līdzekļiem plānots veikt elektroinstalācijas atjaunošanu Sūnu pamatskolā par 20 000 EUR, kā arī plānots veikt Kūku bibliotēkas ēkas renovācijas darbus 35 000 EUR apmērā. Papildus ar iegūtajiem līdzekļiem no īpašumu pārdošanas plānots veikt Brīvdabas estrādes Mārdadzis infrastruktūras uzlabošanas darbus. No dabas resursu nodokļa līdzekļiem 2021. gadā plānots veikt Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošanu Zīlānu ciemā, Kļavu ielā par 10 000 EUR

Mežāres pagasta pārvaldes ieņēmumi 2021. gadā plānoti EUR 415 834, bet izdevumi (7. pielikums) EUR 504 936. 2021. gadā ir plānots pabeigt projekta “Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai” īstenošanu. Lielākais šī gada līdzekļu ieguldījums plānots Mežāres ciema katlu mājas rekonstrukcijas darbu veikšanā. No dabas resursu nodokļa  līdzekļiem tiks veikta lokālās ventilācijas izbūve administrācijas ēkas telpās.

Variešu pagasta pārvaldes 2021. gada ieņēmumi ir plānoti EUR 532 844, savukārt izdevumu (8. pielikums) daļa sastāda EUR 592 821. 2021. gadā ir plānots izveidot energoefektīvu ielu apgaismojumu Bērzu un Centra ielās, kam tiek novirzīti 20 000 EUR, kā arī veikt logu nomaiņu Antūžu kultūras namā par 5 000 EUR. Lielākais finansējuma ieguldījums plānots Variešu pagasta Variešu ciema katlu mājas rekonstrukcijas darbos (finansēšana plānota no nekustamo īpašumu pārdošanas procesā iegūtajiem līdzekļiem).

Vīpes pagasta pārvaldes ieņēmumi 2021. gadam plānoti EUR 334 195 apmērā, bet izdevumi (9. pielikums) EUR 423 112. Vīpes pagastā 2021. gadā plānota stāvlaukuma izbūve pie Vīpes pamatskolas 50 000 EUR apmērā. Šī projekta realizācijai plānoti pamatbudžeta līdzekļi 20 000 EUR apmērā, kā arī 30 000 EUR novirzīti no 2020. gadā atsavināto nekustamo īpašumu ieņēmumiem. No nekustamo īpašumu pārdošanas ieņēmumiem plānots veikt arī ēkas “Vālodzīte” energoefektivitātes paaugstināšanas darbus, veicot jumta un cokola siltināšanas un lietusūdeņu novadīšanas sistēmas rekonstrukcijas darbus.

Kā Krustpils novada pašvaldības prioritārais projekts 2021. gadā tiek norādīts projekts “Ciemu ielu seguma uzlabošana Krustpils novadā”, kur plānots veikt ielu seguma uzlabošanas darbus katrā pagastā - Māras un Lauku ielas Atašienes pagastā, Līvānu ielas Krustpils pagastā, Sarmas un Dārzupītes ielas Kūku pagastā, Robežu ielas un ceļa 3-37 Atzars uz Robežu ielu Mežāres pagastā, Centra ielas Variešu pagastā un Neretas ielas Vīpes pagastā. Šim projektam pašvaldība plāno izmantot likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” iekļauto aizņemšanās iespēju - aizņēmumu prioritāro investīciju projektu finansēšanai 400 000 EUR apmērā.

Antūžu pamatskolas budžets plānots 8 mēnešiem, kur par pamatu ir ņemta mērķdotācija speciālo skolu uzturēšanai un pedagoģisko darbinieku atlīdzībai. 8 mēnešu ieņēmumi sastāda EUR 568 349, bet izdevumi EUR 569 439.

Pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” ieņēmumi 2021. gadam plānoti EUR 1 778 766, izdevumu daļa sastāda EUR 1 848 290. No 2021. gada 1. janvāra tika palielināta uzturēšanās maksa pansionātā Jaunāmuiža uz 20 EUR. Aģentūrā vidēji uzturas 250 iemītnieki, no kuriem 8, kas ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim.

 

Ziedojumu un dāvinājumu budžets

Ziedojumu un dāvinājumu budžetā uz 2020. gada beigām ir palicis atlikums 149 EUR apmērā, kas paredzēts izlietot konkrētiem mērķiem.

 

Parādu un galvojumu izklāsts

Krustpils novada parādu un galvojumu izklāsts ir redzams 15. pielikumā. Kopējais parādu apjoms ir 3 439 740 EUR. 2021. gadā plānots segt saistību maksājumus 264 430 EUR apjomā.

Pasākumi
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2021
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2021Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2021Krustpils Novadnieks, MARTS 2021
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Marinzejas ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde

2021.gada 1.jūlijā, darbu sākot jauno novadu domēm, stājas spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. Tās rezultātā jaunajā Jēkabpils novadā tiek apvienota līdzšinējā Jēkabpils pilsēta un Krustpils, Aknīstes, Salas, Jēkabpils un Viesītes novadi.

Lai arī reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības darba procesus, pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem turpinās iepriekšējā kārtībā – visi pašvaldības pakalpojumi tiks nodrošināti visos pagastos līdzšinējās pakalpojumu sniegšanas vietās un ierastajā kārtībā līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai.

Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu