Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Budžets

Paskaidrojuma raksts

Krustpils novads tika izveidots 2009. gadā, kad teritoriālās reformas rezultātā apvienoja 6 pagastus – Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes. Krustpils novads atrodas Zemgales plānošanas reģionā, Austrumlatvijas zemienē, Daugavas labajā krastā.

Krustpils novada kopējā platība ir 811,43 km2 un kopējais iedzīvotāju skaits ir 5941 (PMPL, 01.01.2019.).

Līdzīgi kā visā Latvijā, arī Krustpils novadā ir bijis salīdzinoši zems bezdarba līmenis. Tomēr salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bezdarba līmenis ir samazinājies. Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotie statistiskie dati liecina, ka uz 2019. gada 30. novembri Krustpils novadā bezdarba līmenis bija 4,8%, Zemgales reģionā bezdarba līmenis bija 4,3% un valstī kopumā – 4,6%.

Krustpils novadā darbojas 7 izglītības iestādes, no kurām viena ir vidusskola, 5 pamatskolas un viena sākumskola. Krustpils novadā izglītību nodrošina pastarpinātas pārvaldes institūcijas, kas realizē pamatizglītības, vidējās izglītības programmas un pirmsskolas izglītības programmu: Krustpils pamatskola, Sūnu pamatskola, Mežāres pamatskola, Vīpes pamatskola, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Variešu sākumskola. Antūžu pamatskolā tiek realizētas speciālās pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmas.

Krustpils novadā darbojas 7 bibliotēkas un 2 apkalpošanas centri – Antūžos un Medņos, kā arī 7 kultūras nami, kas aktīvi darbojas kultūras jomā un nodrošina novada iedzīvotāju vajadzības. 2020. gadā paredzēts vērienīgs projekts ar Eiropas struktūrfondu atbalstu Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai.

Krustpils novada dome, sagatavojot 2020. gada pašvaldības budžetu, ir plānojusi nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei, kā arī pašvaldības ekonomiskās un sociālās infrastruktūras attīstībai un uzsākto projektu realizācijai. 

Krustpils novada pašvaldībai 2019. gada septembrī ir apstiprinātas 2020. gada budžeta prioritātes:

 1. Finansējuma nodrošināšana pašvaldības investīciju projektiem:
  • Pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto investīciju projektu ieviešanai.
  • Finansējuma nodrošināšana pašvaldības finansētiem vai piesaistītu kredītlīdzekļu finansētiem investīciju projektiem, kas iekļauti aktuālajā Rīcības plāna Investīciju plānā;
 2. Ceļu infrastruktūras uzlabošana.
 3. Vispārējās vidējās, pamatizglītības un pirmskolas izglītības pieejamības nodrošināšana;
 4. Sociālo vajadzību nodrošināšana, demogrāfijas pasākumu atbalsts;
 5. Kultūras, sporta aktivitāšu, brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana;
 6. gada budžeta izdevumu sadalījums pagasta pārvaldēm ir noteikts pēc 2019. gada plāna un izpildes rādītājiem. Izdevumi savstarpējo norēķinu veidā nododamiem līdzekļiem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, 2020. gadā tiks segti no kopējā novada budžeta, nenovirzot pagasta pārvalžu izdevumos.
 7. gada budžeta projekta investīciju projektu un ES struktūrfondu projektu finansējums ir nodalīts no pagastu pārvalžu budžetiem ar atsevišķu pielikumu (pielikums Nr.3)

Krustpils novada pašvaldības pastāvīgās iestādes - Antūžu pamatskola, pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža”, Sociālais dienests un Bāriņtiesa -  budžetā izdalītas atsevišķā pielikumā. Šajā pielikumā norādīts arī amatniecības centrs “Māzers” budžets, kas nav kā atsevišķa iestāde, bet tiek finansēta no kopējiem pašvaldības līdzekļiem, nenovirzot uz Vīpes pagasta pārvades izdevumiem.

Visi budžeta pieprasījumi 2020. gadam ir izvērtēti Budžeta gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas komisijā.

Pagasta pārvalžu ieņēmumus veido dotācijas no izlīdzināšanas fonda un iedzīvotāju ienākuma nodokļa novirzītie līdzekļi uz iedzīvotāju skaitu, kā arī  ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem par izglītību, kā arī valsts budžeta mērķa dotācijas.

Antūžu pamatskolas ieņēmumus veido valsts budžeta mērķdotācija un ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” ieņēmumi sastāv no savstarpējo norēķinu veidā saņemtajiem līdzekļiem no citām pašvaldībām, valsts budžeta mērķdotācijas un ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem (t.sk. iemītnieku pensijas).

Krustpils novada pašvaldības kopējais debitoru parādu apmērs ir palielinājies, tas saistīts ar galvenokārt ar ekonomisko situāciju valstī un novada iedzīvotāju maksātspēju. Budžetā ieņēmumi no komunālajiem ieņēmumiem ir plānoti iepriekšējo periodu ieņēmumu apmērā.

Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2020. gadā sastāda EUR 9 601 864, kas ir par EUR 424 188 mazāk nekā 2019. gada izpildes rādītāji. 2020. gada budžetā valsts budžeta mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un mērķdotācija internātskolas uzturēšanai ir ieplānotas 8 mēnešu apjomā.

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2020. gadā plānoti EUR 2 297 463 kas ir par EUR 350 425 mazāk nekā 2019. gada izpilde. Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda 2020. gadā plānota EUR 2 074 652, savukārt 2019. gadā saņemtais šīs dotācijas apmērs bija par EUR 188 589 mazāks.

No 2020. gada ir likvidēts pašvaldību Speciālais budžets, kas sastāvēja no Dabas resursu nodokļa un Ceļu fonda ieņēmumiem, taču šīs sadaļas ir integrētas pašvaldības Pamatbudžetā.

Izdevumi 2020. gadam plānoti EUR 11 488 162 apmērā, kas ir par EUR 2 959 671 vairāk nekā 2019. gada pamatbudžeta izpilde. Lielākie izdevumi plānoti Izglītības funkciju nodrošināšanai – 27% no visiem izdevumiem, nākamā lielākā pozīcija ir izdevumi sociālo funkciju nodrošināšanai– 18%, bet ekonomiskajai darbībai (ceļu uzturēšanai un būvniecībai) – 16%. 2020. gada budžetā ir ieplānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē par kopējo summu EUR 1 244 894, kas saistīts ar to, ka plānots turpināt realizēt projektus, kam nepieciešams priekšfinansējums, piemēram, Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvarā projekta realizācijai. Kā arī plānots veikt Mežāres kultūras nama rekonstrukciju, kur rekonstrukcijas (siltināšana) daļa plānota īstenot par ERAF līdzekļiem, bet projekta realizācijai plānots izņemt aizņēmumu Valsts kasē 218 657 EUR. Tāpat pašvaldība plāno ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē Gājēju un veloceliņa izbūvei no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai EUR 744 036 apmērā.

2020.gada budžetā ir plānots turpināt segt ar skolēnu ēdināšanu saistītās izmaksas 100% apmērā tiem Krustpils novadā dzīvojošajiem, kas mācās novada izglītības iestādēs un pusdienu izmaksas 50% apmērā skolēniem, kuri deklarēti Krustpils novada pašvaldībā, bet mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs. Krustpils novada pašvaldība ir plānojusi turpināt nodrošināt brīvpusdienas visiem Krustpils novada izglītības iestāžu 1. - 6. klašu skolēniem. Papildus izdevumi plānoti 1. - 4. klašu skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai šobrīd 50% apmērā no pusdienu cenas 1,42 EUR, jo valsts finansē ēdināšanas izdevumus tikai vairs 0,71 EUR apmērā par porciju.

 1. gadā kopējiem bibliotēku pasākumiem novirzīti 50 126 EUR.

 

Pamatbudžets

Krustpils novada pašvaldības (2. pielikums) plānotais administrācijas budžets plānots iepriekšējā gada līmenī. Administrācijas budžetā ir plānoti izdevumi nodaļu darbībai, kā arī savstarpējo norēķinu starp izglītības iestādēm izdevumu segšanai EUR 500 000. 2020. gadā ir ieplānots atbalsts tūrisma attīstībai un sportam, kā arī nevalstisko organizāciju atbalstam.

Atašienes pagasta pārvaldes ieņēmumi 2020. gadam plānoti EUR 503 575, bet izdevumi EUR 513 176 (5. pielikums). Ieņēmumos ir paredzēti ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas 63 000 EUR apmērā, kas tiks novirzīti pamatlīdzekļu iegādei un remontu veikšanai. Ieņēmumu neizpildes gadījumā, pamatlīdzekļu iegāde un remonti netiks veikti. 2020. gadā Atašienes pagasta pārvaldē no pašvaldības budžeta investīcijām pieejamā finansējuma tiek plānots asfaltbetona seguma izbūvi autostāvvietā pie Atašienes kultūras nama, kur 2019. gadā tika izveidots stāvlaukums, kā arī tiks veikti labiekārtošanas darbi pie pārvaldes ēkas un jauniešu telpu labiekārtošana Atašienes pagastā, kā arī ar Ceļu fonda līdzfinansējumu īstenot LAD projektu grants ceļu pārbūvei, veicot ceļa “Joksti - Agrārbanka” pārbūvi. No Dabas resursu nodokļa līdzekļiem Atašienes pagastā plānots veikt esošās ūdens ņemšanas vietas atjaunošanu un elektropieslēguma izveidošanu 12 000 EUR, kā arī izveidot Dabas un skaņu terapijas taku Marinzejas muižas parkā (LEADER projekta ietvaros) par 35 470 EUR.

Krustpils pagasta pārvaldes ieņēmumi 2020. gadā plānoti EUR 917 401 apmērā, bet pagasta pārvaldes izdevumi (6. pielikums) EUR 866 462. 2020. gadā plānots veikt cietā seguma izveidošanu Braslavas ielai par 45 000 EUR un Zaķu ielai par 20 000 EUR. Tāpat no pamatbudžeta līdzekļiem plānots veikt atpūtas laukuma pilnveidošanu Spunģēnos, uzstādot āra trenažierus, par 7 000 EUR. Šajā gadā plānots turpināt projekta “Gājēju un veloceliņa izveide no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai” īstenošanu, veicot būvniecību. Šī projekta realizācijai ir plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē par 722 036 EUR. 2020. gadā tiks turpināta pašvaldības grants ceļu pārbūves projektu īstenošana, pārbūvējot ceļu Skudraine – Ganukrogs. Šim projektam plānots saņemt ELFLA finansējumu.

Kūku pagasta pārvaldes ieņēmumi 2020. gadam plānoti EUR 902 676, bet izdevumi (7. pielikums) EUR 929 355. No pamatbudžeta līdzekļiem plānots veikt elektroinstalācijas atjaunošanu Sūnu pamatskolā par 20 000 EUR, kā arī par piesaistītajiem ES fondu līdzekļiem plānots izveidot Autostāvvietu Kūku pagasta Kūku ciemā par 30 653 EUR, kā arī veikt primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu ģimenes ārsta praksē Krustpils novada Kūku ciemā par 20 500 EUR. No dabas resursu nodokļa ieņēmumiem 2020. gadā plānots veikt Asfaltbetona ielu seguma atjaunošanu Jaunās Muižas ciemā, Jaunmuižas ielai par 30 000 EUR Šajā gadā tiks turpināta un pabeigta Pašvaldības grants ceļu pārbūves projekta Kūku pagastā (ceļa Pēternieki – Gravāni – Zīlāni) realizācija no Ceļu fonda līdzekļiem, ELFLA finansējuma un Valsts kases aizņēmuma līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Mežāres pagasta pārvaldes ieņēmumi 2020. gadā plānoti EUR 418 570, bet izdevumi (8. pielikums) EUR 449 737. 2020. gadā ir plānots pabeigt SAM 4.2.2 projekta “Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai” īstenošanu. 2020. gadā ir plānots arī saņemt ERAF atbalstu 378 253 EUR apmērā šī projekta realizācijai. No ceļu fonda līdzekļiem tiks turpināts īstenot pašvaldības grants ceļu pārbūves projektu, veicot ceļu pārbūvi ceļam Mežāre – Atašienes pagasta robeža, saņemot ELFLA finansējumu.

Variešu pagasta pārvaldes 2020. gada ieņēmumi ir plānoti EUR 594 259, savukārt izdevumu (9. pielikums) daļa sastāda EUR 547 847. 2020. gadā ir plānots izveidot energoefektīvu ielu apgaismojumu Antūžu ciemā un Medņu ciemā, kam tiek novirzīti 11 000 EUR, kā arī veikt jauniešu telpu labiekārtošanu Variešu pagastā par 2 150 EUR.

Vīpes pagasta pārvaldes ieņēmumi 2020. gadam plānoti EUR 327 634 apmērā, bet izdevumi (10. pielikums) EUR 379 291. Vīpes pagastā 2020. gadā plānota stāvlaukuma pretī pagasta pārvaldes ēkai rekonstrukcija – pārbūves darbus 60 000 EUR apmērā. Šī projekta realizācijai plānoti pamatbudžeta līdzekļi 20 000 EUR apmērā, kā arī 29 000 EUR novirzīti no 2019. gadā atsavināto nekustamo īpašumu ieņēmumiem. No dabas resursa nodokļa ieņēmumiem plānota Māsānu kapsētas teritorijas nožogojuma atjaunošana par 7 000 EUR. Tāpat arī plānots 15 000 EUR nekustamā īpašuma Vālodzīte jumta un cokola siltināšanas un lietusūdeņu novadīšanas sistēmas rekonstrukcijas būvniecības dokumentu izstrāde.

Antūžu pamatskolas budžets plānots 8 mēnešiem, kur par pamatu ir ņemta mērķdotācija speciālo skolu uzturēšanai un pedagoģisko darbinieku atlīdzībai. 8 mēnešu ieņēmumi sastāda EUR 544 135, bet izdevumi EUR 552 343.

Pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” ieņēmumi 2020. gadam plānoti EUR 1 444 730, izdevumu daļa sastāda EUR 1 543 810. No 2018. gada 1. janvāra tika palielināta uzturēšanās maksa pansionātā Jaunāmuiža uz 18 EUR. Aģentūrā vidēji uzturas 250 iemītnieki, no kuriem 8, kas ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim. Aģentūrā strādā 107 darbinieki.

 

Ziedojumu un dāvinājumu budžets

 Ziedojumu un dāvinājumu budžetā uz 2019. gada beigām ir palicis atlikums 149 EUR apmērā, kas paredzēts izlietot konkrētiem mērķiem.

 

Parādu un galvojumu izklāsts

Krustpils novada parādu un galvojumu izklāsts ir redzams 15. pielikumā. Kopējais parādu apjoms ir 2 422 475 EUR. 2020. gadā plānots segt saistību maksājumus 255 715 EUR apjomā.


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
12.05.2021 plkst. 13:00, Balsošanas norise – attālināti, caur videokonferences platformu ZOOM un DVS “Namejs”
Apvienotā komiteju sēde
19.05.2021 plkst. 10:00, Balsošanas norise – attālināti, caur videokonferences platformu ZOOM un DVS “Namejs”
Domes sēde
14.06.2021 plkst. 11:00, Krustpils novada pašvaldība (Atašienē vai Vīpē)
“Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija depo...
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2021
Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2021Krustpils Novadnieks, MARTS 2021Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2021
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Marinzejas ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu