Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Budžets

Paskaidrojuma raksts

Krustpils novads tika izveidots 2009. gadā, kad teritoriālās reformas rezultātā apvienoja 6 pagastus – Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes. Krustpils novads atrodas Zemgales plānošanas reģionā, Austrumlatvijas zemienē, Daugavas labajā krastā.

Krustpils novada kopējā platība ir 812,2 km2 un kopējais iedzīvotāju skaits ir 6052 (PMPL, 01.01.2018.).

Līdzīgi kā visā Latvijā, arī Krustpils novadā ir bijis augsts bezdarba līmenis. Tomēr salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bezdarba līmenis atkal ir palielinājies. Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotie statistiskie dati liecina, ka uz 2018. gada 31. decembri Krustpils novadā bezdarba līmenis bija 5,3%, Zemgales reģionā bezdarba līmenis bija 6,2% un valstī kopumā – 6,4%.

Krustpils novadā darbojas 7 izglītības iestādes, no kurām viena ir vidusskola, viena speciālā internātpamatskola un 5 pamatskolas. Krustpils novadā izglītību nodrošina pastarpinātas pārvaldes institūcijas, kas realizē pamatizglītības, vidējās izglītības programmas un pirmsskolas izglītības programmu: Krustpils pamatskola, Sūnu pamatskola, Mežāres pamatskola, Vīpes pamatskola, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Variešu sākumskola, Antūžu speciālā internātpamatskola.

Krustpils novadā darbojas 7 bibliotēkas un 2 apkalpošanas centri – Antūžos un Medņos, kā arī 7 kultūras nami, kas aktīvi darbojas kultūras jomā un nodrošina novada iedzīvotāju vajadzības. 2019. gadā paredzēts vērienīgs projekts ar Eiropas struktūrfondu atbalstu Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai.

Krustpils novada dome, sagatavojot 2019. gada pašvaldības budžetu, ir plānojusi nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei, kā arī pašvaldības ekonomiskās un sociālās infrastruktūras attīstībai un uzsākto projektu realizācijai. 

Krustpils novada pašvaldībai 2018. gada oktobrī ir apstiprinātas 2019. gada budžeta prioritātes:

 • Finansējuma nodrošināšana pašvaldības investīciju projektiem:
  • Pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto investīciju projektu ieviešanai;
  • Finansējuma nodrošināšana pašvaldības finansētiem vai piesaistītu kredītlīdzekļu finansētiem investīciju projektiem, kas iekļauti "Krustpils novada attīstības programmas 2013.- 2019. gadam” Rīcības plāna Investīciju plānā;
 • Ceļu infrastruktūras uzlabošana;
 • Vispārējās vidējās, pamatizglītības un pirmskolas izglītības pieejamības nodrošināšana;
 • Sociālo vajadzību nodrošināšana, demogrāfijas pasākumu atbalsts;
 • Kultūras, sporta aktivitāšu, brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana.

2019.gada budžeta izdevumu sadalījums pagasta pārvaldēm ir noteikts pēc iedzīvotāju skaita uz 2018. gada 1. janvāri. Izdevumi savstarpējo norēķinu veidā nododamiem līdzekļiem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, 2019. gada tiks segti no kopējā novada budžeta, nenovirzot pagasta pārvalžu izdevumos. 2019. gada budžeta projekta investīciju projektu un ES struktūrfondu projektu finansējums ir nodalīts no pagastu pārvalžu budžetiem ar atsevišķu pielikumu.

Krustpils novada pašvaldības pastāvīgās iestādes - Antūžu speciālā internātpamatskola, pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža”, amatniecības centrs “Māzers”, Sociālais dienests un Bāriņtiesa -  budžetā izdalītas atsevišķā pielikumā.

Visi budžeta pieprasījumi 2019. gadam ir izvērtēti Budžeta gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas komisijā.

Pagasta pārvalžu ieņēmumus veido dotācijas no izlīdzināšanas fonda un iedzīvotāju ienākuma nodokļa novirzītie līdzekļi uz iedzīvotāju skaitu, kā arī  ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem par izglītību, kā arī valsts budžeta mērķa dotācijas.

Antūžu speciālās internātpamatskolas ieņēmumus veido valsts budžeta mērķa dotācija un ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” ieņēmumi sastāv no savstarpējo norēķinu veidā saņemtajiem līdzekļiem no citām pašvaldībām, valsts budžeta mērķa dotācijas un ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem (t.sk. iemītnieku pensijas).

Krustpils novada pašvaldības kopējais debitoru parādu apmērs ir palielinājies, tas saistīts ar galvenokārt ar ekonomisko situāciju valstī un novada iedzīvotāju maksātspēju. Budžetā ieņēmumi no komunālajiem ieņēmumiem ir plānoti iepriekšējo periodu ieņēmumu apmērā.

Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadā sastāda EUR 7 975 464, kas ir par EUR 425 215 mazāk nekā 2018. gada izpildes rādītāji. 2019. gada budžetā valsts budžeta mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un mērķdotācija internātskolas uzturēšanai ir ieplānotas 8 mēnešu apjomā.

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2019. gadā plānoti EUR 2 523 672 kas ir par EUR 30 903 vairāk nekā 2018. gada izpilde. Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda 2019. gadā plānota EUR 1 457 723, savukārt 2018. gadā saņemtais šīs dotācijas apmērs bija par EUR 2 681 lielāks.

Izdevumi 2019. gadam plānoti EUR 9 441 710 apmērā, kas ir par EUR 563 090 vairāk nekā 2018. gada izpilde. Lielākie izdevumi plānoti Izglītības funkciju nodrošināšanai – 32% no visiem izdevumiem, nākamā lielākā pozīcija ir izdevumi atpūtas un kultūras funkciju nodrošināšanai – 16%, bet sociālo funkciju nodrošināšanai – 19%. 2019. gada budžetā ir ieplānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē par kopējo summu EUR 872 068, kas saistīts ar to, ka plānots turpināt realizēt projektus, kam nepieciešams priekšfinansējums, piemēram, Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvarā projekta realizācijai. Kā arī plānots veikt Mežāres kultūras nama rekonstrukciju, kur rekonstrukcijas (siltināšana) daļa plānota īstenot par ERAF līdzekļiem, bet projekta realizācijai plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē 422 230 EUR.

2019. gada budžetā ir plānots turpināt segt ar skolēnu ēdināšanu saistītās izmaksas 100% apmērā tiem Krustpils novadā dzīvojošajiem, kas mācās novada izglītības iestādēs un pusdienu izmaksas 50% apmērā skolēniem, kuri deklarēti Krustpils novada pašvaldībā, bet mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs. Krustpils novada pašvaldība ir plānojusi turpināt nodrošināt brīvpusdienas visiem Krustpils novada izglītības iestāžu 1. - 6. klašu skolēniem. 2019. gadā kopējiem bibliotēku pasākumiem novirzīti 48 215 EUR.

Pamatbudžets

Krustpils novada pašvaldības plānotais administrācijas budžets plānots iepriekšējā gada līmenī. Administrācijas budžetā ir plānoti izdevumi nodaļu darbībai, kā arī savstarpējo norēķinu starp izglītības iestādēm izdevumu segšanai EUR 500 000. 2019. gadā ir ieplānots atbalsts tūrisma attīstībai un sportam, kā arī nevalstisko organizāciju atbalstam.

Atašienes pagasta pārvaldes ieņēmumi 2019. gadam plānoti EUR 448 451, bet izdevumi EUR 464 312). Ieņēmumos ir paredzēti ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas 40 000 EUR apmērā, kas tiks novirzīti pamatlīdzekļu iegādei un remontu veikšanai. Ieņēmumu neizpildes gadījumā, pamatlīdzekļu iegāde un remonti netiks veikti. 2019. gadā Atašienes pagasta pārvaldē no pašvaldības budžeta investīcijām pieejamā finansējuma tiek plānots uzstādīt trenažierus pie Atašienes vidusskolas, kā arī ar Ceļu fonda līdzfinansējumu veikt asfaltbetona seguma izbūvi Ceriņu ielā 19 801 EUR apmērā. No Dabas resursu nodokļa līdzekļiem Atašienes pagastā plānots turpināt veikt Marinzejas muižas parka inventarizāciju un tā labiekārtošanas projekta izstrādi par 7 000 EUR, kā arī tiks veikta lietus ūdeņu novadsistēmas un auto stāvvietas izbūve Atašienes centrā pie kultūras nama, izmantojot videi draudzīgus risinājumus par 30 000 EUR. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana - Energoefektīvas apkures sistēmas izbūves projektēšana par 10 000 EUR arī tiek plānota no Dabas resursu nodokļa ieņēmumiem.

Krustpils pagasta pārvaldes ieņēmumi 2019. gadā plānoti EUR 766 413 apmērā, bet pagasta pārvaldes izdevumi EUR 844 216. 2019. gadā plānots veikt asfaltētā laukuma pie ēkas Kalmītes atjaunošanu par 24 000 EUR. Šajā gadā plānots turpināt projekta “Gājēju un veloceliņa izveide no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai” sagatavošanu būvniecībai, veicot būvprojekta sagatavošanu un būvniecību. Šī projekta realizācijai ir plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē par 326 230 EUR. No dabas resursu nodokļa ieņēmumiem Krustpils pagastā ir plānots veikt katlu mājas dūmi rekonstrukcija par 26 000 EUR. 2019. gadā tiks turpināta projekta “Pašvaldības grants ceļu pārbūve Krustpils pagastā” īstenošana, pārbūvējot ceļu Prodsala – Uģērnieki. Šim projektam plānots saņemt ELFLA finansējumu.

Kūku pagasta pārvaldes ieņēmumi 2019. gadam plānoti EUR 875 832, bet izdevumi EUR 871 783. No pamatbudžeta līdzekļiem plānots turpināt projekta “Gājēju un veloceliņa izbūve no Zīlānu ciema līdz Jaunās muižas ciemam” būvniecību, kam plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē. No dabas resursu nodokļa ieņēmumiem 2019. gadā plānots ierīkot energoefektīvu apkures sistēmu Vecajā Sūnu skolā par 45 000 EUR un energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošanu Zīlānu ciemā – Sarmas, Dārzupītes un Meldru ielās par 30 000 EUR. Šajā gadā tiks turpināta un pabeigta projekta “Pašvaldības grants ceļu pārbūve Kūku pagastā” realizācija no Ceļu fonda, ELFLA finansējuma un Valsts kases aizņēmuma līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Mežāres pagasta pārvaldes ieņēmumi 2019. gadā plānoti EUR 398 778, bet izdevumi EUR 437 143. 2019. gadā ir plānots uzsākt SAM 4.2.2 projekta “Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai” īstenošanu. Pārējo daļu ir plānots segt ar aizņēmumu Valsts kasē par 422 068 EUR. 2019. gadā ir plānots arī saņemt ERAF atbalstu šī projekta realizācijai. No ceļu fonda līdzekļiem tiks turpināts īstenot projektu “Pašvaldības grants ceļu pārbūve Mežāres pagastā”, veicot ceļu pārbūvi, saņemot ELFLA finansējumu 90% apmērā.

Variešu pagasta pārvaldes 2019. gada ieņēmumi ir plānoti EUR 558 386, savukārt izdevumu daļa sastāda EUR 526 074. 2019. gadā ir plānots izveidot sētu bērnu rotaļu laukumam Antūžu ciemā, kam tiek novirzīti EUR 3 000 EUR, kā arī informācijas stendu uzstādīšanai visos pagasta ciemos par 2 000 EUR. Savukārt speciālajā budžetā paredzēti EUR 25 000 katlu mājas rekonstrukcijai Variešu ciemā.

Vīpes pagasta pārvaldes ieņēmumi 2019. gadam plānoti EUR 320 589 apmērā, bet izdevumi EUR 369 887. Vīpes pagastā 2019. gadā plānota stāvlaukuma pretī pagasta pārvaldes ēkai rekonstrukcija – sākotnēji veicot projektēšanu un tad pārbūves darbus. Šī projekta realizācijai plānoti pamatbudžeta līdzekļi 20 000 EUR apmērā. No dabas resursa nodokļa ieņēmumiem plānota notekūdeņu attīrīšanas sistēmas pārbūve pie Vīpes pamatskolas par 25 000 EUR, un energoefektīva ielu apgaismojuma izveide Vīpes ciemā par 31 000 EUR. No speciālā budžeta līdzekļiem plānots 15 000 EUR nekustamā īpašuma Vālodzīte jumta un cokola siltināšanas un lietusūdeņu novadīšanas sistēmas rekonstrukcijas būvniecības dokumentu izstrāde.

Antūžu speciālā internātskolas budžets plānots 8 mēnešiem, kur par pamatu ir ņemta mērķa dotācija internātskolu uzturēšanai un pedagoģisko darbinieku atlīdzībai.  8 mēnešu ieņēmumi sastāda EUR 544 938, bet izdevumi EUR 543 015.

Pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” ieņēmumi 2019. gadam plānoti  EUR 1 312 690, izdevumu daļa sastāda EUR 1 316 856. No 2018. gada 1. janvāra tika palielināta uzturēšanās maksa pansionātā Jaunāmuiža uz 18 EUR. Aģentūrā vidēji uzturas 192 iemītnieki, no kuriem 9, kas ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim. Aģentūrā strādā 94 darbinieki.

Speciālais budžets

Speciālais budžets ieņēmumos 2019. gadam plānots EUR 998 630, kur mērķa dotācija ceļu un ielu fondam ir plānota EUR 282 024, kā arī ir plānota Eiropas Savienības fondu finansējuma saņemšana 225 036 EUR apmērā. Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānoti EUR 300 058, kā arī fondu finansējuma saņemšana 191 512 EUR apmērā.

Izdevumu daļa ir plānota EUR 1 290 230, kur ir iesaistīti ieņēmumi un izdevumi, kas atrunāti pie pagastu pārvalžu ieņēmumu un izdevumu izklāsta.

No dabas resursu nodokļa plānots pilnībā finansēt Vides un civilās aizsardzības dienesta darbību, kā arī citus ar vides aizsardzību saistītos pasākumus un investīcijas, kas transferta veidā tiks novirzīts uz pamatbudžetu.

Parādu un galvojumu izklāsts

Krustpils novada parādu un galvojumu izklāsts ir redzams 15. pielikumā. Kopējais parādu apjoms ir 2 772 622 EUR. 2019. gadā plānots segt saistību maksājumus 335 430 EUR apjomā.


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Lēciens biznesā
Pasākumi
Krustpils Novadnieks, MARTS 2020
Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2020Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2020Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde