Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Nolikumi

 1. Tautsaimniecības un attīstības komitejas nolikums

 2. Finanšu komitejas nolikums

 3. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikums

 4. Administratīvās komisijas nolikums

 5. Iepirkumu komisijas nolikums 

 6. Krustpils novada pašvaldības un tās struktūrvienību darba kārtības noteikumi

 7. Administratīvās nodaļas nolikums

 8. Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikums

 9. Attīstības nodaļas nolikums

 10. Komunālās saimniecības nodaļas nolikums

 11. Sociālā dienesta nolikums

 12. Krustpils novada bāriņtiesas nolikums

 13. Būvvaldes nolikums

 14. Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

 15. Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas nolikums

 16. Krustpils novada domes amatpersonu un amatu kandidātu konkursu vērtēšanas komisijas nolikums

 17. Pedagoga atlases nolikums

 18. Nolikums “Par pašvaldības zemes nomu Krustpils novadā”

 19. Atašienes pagasta pārvaldes nolikums

 20. Krustpils pagasta pārvaldes nolikums

 21. Kūku pagasta pārvaldes nolikums

 22. Mežāres pagasta pārvaldes nolikums

 23. Variešu pagasta pārvaldes nolikums

 24. Vīpes pagasta pārvaldes nolikums

 25. Iedzīvotāju iekšējie datu aizsardzības noteikumi

 26. Krustpils novada pašvaldības kultūras konsultatīvās padomes nolikums

 27. Krustpils novada pašvaldības ētikas kodekss

 28. Krustpils novada pašvaldības ētikas komisijas nolikums

 29. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas nolikums

 30. "Krustpils novada pašvaldības atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem" nolikums Pielikums Nr.1 Projekta veidlapa Pielikums Nr.2 Tāme Pielikums Nr.3 Saturiskā Atskaite Pielikums Nr.4 Atskaišu veidlapa Pielikums Nr.5 Vērtēšanas kritēriji Pielikums Nr.6 Līguma par finansējuma piešķiršanu projekts

 31. Krustpils novada Vīpes amatu centra „Māzers” nolikums 

 32. Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā

 33. Kārtība, kādā Krustpils novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus

 34. Krustpils pamatskolas nolikums

 35. Krustpils novada pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu darbības nolikums

 36. Krustpils novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi

 37. Sūnu pamatskolas nolikums

 38. Mežāres pamatskolas nolikums

 39. Vīpes pamatskolas nolikums

 40. Nolikums "Par krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem - GODA RAKSTU un ATZINĪBAS RAKSTU"

 41. Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikums

 42.  VARIEŠU SĀKUMSKOLAS NOLIKUMS

 43. Nolikums par stipendijām 5.-12. klašu skolēniem Krustpils novadā

 44. Noteikumi Par izīrētāju un īrnieku pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā

 45. Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums3.Pielikums

 46. Vides un civilās aizsardzības dienesta nolikums

 47. Mežāres kultūras nama nolikums

 48. Krustpils novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums

 49. Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komisijas nolikums

 50. ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS

 51. Krustpils novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa izlietošanas Nolikums

 52. Zemes lietu komisijas nolikums

 53. Krustpils novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas noteikumi

 54. Noteikumi “Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanu Krustpils novadā”

 55. Krustpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumi

 56. Krustpils novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikums

 57. Noteikumi par kompensācijas mācību izdevumu segšanai un mācību atvaļinājuma piešķiršanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā

 58. Kārtība, kādā Krustpils novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus

 59. Noteikumi par amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību

 60. Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoga darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

 61. Medību koordinācijas komisijas nolikums

 62. Konkursa “Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai nolikums

 63. Noteikumi par pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai Krustpils novada pašvaldībā

 64. Atašienes bibliotēkas nolikums

 65. Krustpils bibliotēkas nolikums

 66. Kūku bibliotēkas nolikums

 67. Mežāres bibliotēkas nolikums

 68. Zīlānu bibliotēkas nolikums

 69. Vīpes bibliotēkas nolikums

 70. Krustpils novada pašvaldības konkursa "Krustpils novada sakoptākā sēta" nolikums

 71. Antūžu pamatskolas nolikums

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2020
Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2020Krustpils Novadnieks, MARTS 2020Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde