Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Vakances

 

Krustpils novada pašvaldība (reģ.Nr. 90009118116)

izsludina pieteikšanos uz

MEŽĀRES PAMATSKOLAS, VĪPES PAMATSKOLAS UN VARIEŠU SĀKUMSKOLAS DIREKTORA AMATIEM

(Profesiju klasifikatora kods 1345 08 )

 

ar 0,8 slodzēm katram amatam

 

 

Prasības pretendentiem:

 1. pretendentam nav Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 2. augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība un apgūta akreditēta programma pedagoģijā ar nepieciešamo kvalifikāciju atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību;
 3. valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 4. vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā,
 5. prasmes darbā ar datoru,
 6. zināšanas vadības darba organizēšanas metodikā,
 7. zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos
 8. labas komunikāciju, sadarbības, valodas un publiskās runas prasmes.
 9. Pretendentam vēlama pieredze projektu vadīšanā un prasme vadīt automašīnu (B kategorijas autovadītāja apliecība).

 

Galvenie pienākumi:

 1. nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Krustpils novada domes lēmumu un rīkojumu, Krustpils novada pašvaldības rīkojumu un metodisko ieteikumu ievērošanu;
 2. nodrošināt iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu;
 3. nodrošināt iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu sagatavošanu, apstiprināšanu un izpildi, nodrošināt iestādes darba laika ievērošanu;
 4. sagatavot un iesniegt Krustpils novada pašvaldībai iestādes budžeta pieprasījumu, slēgt nepieciešamos saimnieciskos līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros;
 5. dokumentēt un analizēt iestādes izglītojošo un saimniecisko darbību, izstrādāt perspektīvās attīstības programmas, nodrošināt iestādes lietvedību;
 6. vadīt iestādes un tās darbinieku darbību, saskaņā ar LR izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem;
 7. saskaņā ar Darba likuma nosacījumiem pieņemt un atbrīvot iestādes darbiniekus, noteikt darbinieku amata pienākumus, tiesības un atbildības pakāpi; sagatavot darbinieku amata aprakstus, novērtēt darbinieku darba kvalitāti; noteikt iestādes darbinieku darba samaksu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
 8. nodrošināt vispārējās izglītības programmu īstenošanu, nodrošināt izglītības programmu izstrādi, licencēšanu un īstenošanu;
 9. Nodrošināt Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, LR Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi, Izglītības un zinātnes ministrijas, Krustpils novada domes izdoto normatīvo aktu ievērošanu un izpildi iestādē;
 10. pildīt citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos izglītības iestādes vadītāja pienākumus, Krustpils novada domes lēmumus, ar domes priekšsēdētāja rīkojumu, pašvaldības izpilddirektora vai Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldes norādījumos uzliktos pienākumus.

 

Piedāvājam:

 1. Stabilu atalgojumu, sociālās garantijas;
 2. Profesionālās pilnveides iespējas;
 3. Darba samaksa tiek noteikta atbilstoši MK noteikumiem Nr.455 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Uz sludinājuma brīdi mēnešalga par 0,8 slodzēm EUR 802,00 pirms nodokļu nomaksas.

 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv sadaļā vakances vai Krustpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī kab.Nr.30.

 

Pretendentam iesniedzamie dokumenti:

 1. iesniegums;
 2. motivācijas vēstule;
 3. izglītības iestādes attīstības vīzija;
 4. dzīves apraksts (CV),
 5. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 6. valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta apliecināta kopija, kas apliecina, ka pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmas latviešu valodā),

 

Dokumentus iesniegt līdz 2020.gada 17.augusta plkst 10:00 (ieskaitot)

uz aploksnes vai elektroniskās vēstules tēmā norādot „Konkursam uz (izvēlētā skola) direktora amatu”.

 1. personīgi slēgtā aploksnē Krustpils novada pašvaldībā (darba laikā), Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV- 5202,
 2. nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pastu novads@krustpils.lv

 

Uzziņas pa tālruni 65237635; 27864336

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Krustpils novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Krustpils novada pašvaldība, reģ. nr. 90009118116, kontaktinformācija: Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī.

 _____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Krustpils novada pašvaldība (reģ.Nr. 90009118116)

izsludina pretendentu pieteikšanos

TERITORIJAS PLĀNOŠANAS UN DARBĀ AR UZŅĒMĒJIEM SPECIĀLISTA (Profesijuklasifikatora kods 2164 01)  

AMATA VAKANCEI  

uz nenoteiktu laiku

 

Prasības:

 1. vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā vai vadībzinātnēs;
 2. pieredze teritorijas plānošanā un projektu vadīšanā, kā arī pieredze grupu un komandu vadīšanā;
 3. zināšanas teritorijas plānošanas un projektu vadīšanas metožu piemērošanā, prasme tās praktiski pielietot;
 4. teritorijas plānošanas un projektu vadīšanas regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 5. spēja strukturēt mērķus un uzdevumus, kalkulēt, plānot un analizēt riskus;
 6. spēja izmantot prezentācijas un plānošanas programmatūru (powerpoint, ms project).
 7. valsts valodas prasme augstākajā līmenī, labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 8. teicamas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
 9. labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 10. spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
 11. loģiska, strukturēta un analītiska domāšana, precizitāte.

 

Galvenie amata pienākumi:

 1. piedalīties novada teritorijas ekonomiskās, sociālās un vides situācijas noteikšanā, attīstības tendenču identificēšanā un analīzē;
 2. pārzināt pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentus, piedalīties dokumentu vai to grozījumu izstrādē un izstrādes koordinēšanā,    nodrošināt attīstības plānošanas dokumentu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);
 3. sagatavot atbildes un atzinumus par novada attīstības plānošanas dokumentiem un citiem attīstības plānošanas jautājumiem;
 4. sagatavot izziņas par zemes gabalu plānoto izmantošanu un par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam, par teritorijas plānojumā noteiktajiem nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem;
 5. veidot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskām organizācijām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, apspriešanā un ieviešanā;
 6. piedalīties investīciju projektu sagatavošanā un ieviešanā;
 7. apkopot informāciju par finansējuma piesaistes iespējām pašvaldības investīciju plāna ieviešanai;
 8. apkopot un analizēt datus par uzņēmējdarbības attīstības tendencēm novadā;
 9. organizēt novada uzņēmēju dalību izstādēs;
 10. organizēt konsultatīvo atbalstu esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem;
 11. organizēt sadarbību ar novada uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām;
 12. līdzdarboties Zemgales plānošanas reģiona administrācijas rīkotajās aktivitātēs un izveidotājās darba grupās, pārstāvot pašvaldības intereses
 13. savas kompetences ietvaros izstrādāt korespondenci, pieprasījumus un citus dokumentus, nodrošinot ar sadarbības institūcijām nepieciešamo informācijas apriti;

Piedāvājam:

 1. iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā;
 2. interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 3. konkurētspējīgu un stabilu atalgojumu;
 4. sociālās garantijas;
 5. mēnešalga sākot ar EUR 892,00 līdz 991,00

 

Iesniedzamie dokumenti:

 1. motivācijas vēstule;
 2. dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV);
 3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 31.jūlija plkst.14:00 uz e-pastu:  novads@krustpils.lv vai pa pastu: Krustpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202.

Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi.

Uzziņas pa tālruni: 65237619; 27864336

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu, Krustpils novada pašvaldība informē, ka:

 1. jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. iepriekš minētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Krustpils novada pašvaldība, kontaktinformācija: Rīgas ielā 150A, Jēkabpils, LV-5202.

______________________________________________________________________________________________________

Krustpils novada pašvaldība izsludina pretendentu pieteikšanos

 

IEPIRKUMU SPECIĀLISTA AMATA VAKANCEI  

uz noteiktu laiku

 

Prasības:

 1. izglītība tiesību zinātnēs, uzņēmējdarbības vadībā vai mārketingā;
 2. zināšanas un izpratne par publisko iepirkumu procedūru un lietvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 3. pieredze publisko iepirkumu organizēšanā un vadīšanā, pieredze (2 gadi) darbā pašvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 4. valsts valodas prasme augstākajā līmenī, labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 5. Publiskā iepirkuma likuma u.c. publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 6. teicamas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
 7. labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 8. spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
 9. loģiska, strukturēta un analītiska domāšana, precizitāte.

 

Galvenie amata pienākumi:

 1. optimizēt iepirkumu procesu pašvaldībā un izstrādāt iepirkumu, informācijas apmaiņas iekšējos normatīvos aktus, gatavot priekšlikumus vadībai darba pilnveidošanai;
 2. organizēt un nodrošināt pašvaldības un tās pakļautībā esošo struktūrvienību vajadzībām nepieciešamo iepirkuma procedūras norisi;
 3. sagatavot pašvaldības ikgadējo iepirkuma plānu un kontrolēt tā izpildi;
 4. nodrošināt iepirkumu organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu atbilstoši Publiskā iepirkumu likuma prasībām un citiem normatīvajiem aktiem;
 5. sagatavot publisko iepirkumu dokumentāciju – nolikumus, tehniskās specifikācijas, sēžu protokolus un kontrolēt to kvalitāti un atbilstību normatīvajiem aktiem;
 6. apkopot iepirkumu pretendentu piedāvājumus, sagatavot un nosūtīt paziņojumus par lēmuma pieņemšanu;
 7. izstrādāt iepirkumu līgumus un noslēgt līgumus ar iepirkuma procedūras uzvarētājiem atbilstoši likumdošanai, kontrolēt noslēgto līgumu izpildes termiņus;
 8. gatavot publicēšanai paziņojumus par līgumiem un iepirkumu procedūru rezultātiem pašvaldības tīmekļa vietnē, Iepirkumu uzraudzības birojam, Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī (pēc nepieciešamības);
 9. gatavot pārskatu, paskaidrojuma vēstuļu un citu materiālu iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesu instancēs pašvaldības interešu aizstāvībai;
 10. kontrolēt pašvaldības publisko iepirkumu dokumentācijas atbilstību ilgtermiņa vides aspektiem, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijas zaļā iepirkuma ieviešanai pašvaldībās.
 11. nodrošināt juridisko, metodoloģisko atbalstu un konsultācijas iepirkumu plānošanā un iepirkumu dokumentu sagatavošanā pašvaldības iestāžu speciālistiem;
 12. nodrošināt sadarbību ar pašvaldības iestāžu personālu, citām pašvaldībām un uzņēmumiem.

Piedāvājam:

 1. iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā;
 2. interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 3. konkurētspējīgu un stabilu atalgojumu;
 4. sociālās garantijas.
 5. mēnešalga sākot ar EUR 892,00 līdz 991,00

Iesniedzamie dokumenti:

 1. motivācijas vēstule;
 2. dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV);
 3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 31.jūlija plkst.14:00 uz e-pastu:  novads@krustpils.lv vai pa pastu: Krustpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202.

Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi.

Uzziņas pa tālruni 65232627; 28300194

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu, Krustpils novada pašvaldība informē, ka:

 1. jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. iepriekš minētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Krustpils novada pašvaldība, kontaktinformācija: Rīgas ielā 150A, Jēkabpils, LV-5202.

 

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
12.08.2020 plkst. 13:00, Krustpils novada pašvaldība
Apvienotā Finanšu un tautsaimniecības un attīstības kom...
14.08.2020 plkst. 14:30, Jēkabpils novada Dunavā – Dunavas skolas pagalmā
Sēlijas novadu jauniešu diena 2020
17.08.2020 plkst. , Mežāres pamatskolas aktu zālē
Aicinām Mežāres pagasta iedzīvotājus un visus interesen...
18.08.2020 plkst. , Mežāres pamatskolas aktu zālē
Aicinām Mežāres pagasta iedzīvotājus un visus interesen...
19.08.2020 plkst. , Mežāres pamatskolas aktu zālē
Aicinām Mežāres pagasta iedzīvotājus un visus interesen...
19.08.2020 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība, Lielā zāle
Domes sēde
20.08.2020 plkst. , Mežāres pamatskolas aktu zālē
Aicinām Mežāres pagasta iedzīvotājus un visus interesen...
21.08.2020 plkst. , Mežāres pamatskolas aktu zālē
Aicinām Mežāres pagasta iedzīvotājus un visus interesen...
Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2020
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2020Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2020Krustpils Novadnieks, MAIJS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde