Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Antūžu pamatskola

Praktiska darbošanās un radoša pieeja ir labākie skolotāji dzīves skolā.

/Ernsts Tēlmans/

 

Skolas adrese:

Antūžu pamatskola, "Mežmalas", Antūži, Variešu pagasts, Krustpils novads, LV-5209

Tālrunis 65229169, tālr./ fakss 65229160

e-pasts: antuzispsk@krustpils.lv

 

Skolas administrācija:

Direktors: Ziedonis Ozoliņš, mob.t. 29465070 e-mail: ziedonis.ozolins@krustpils.lv

Direktora vietniece izglītības jomā: Aija Ozoliņa, t.26369469

Direktora vietniece audzināšanas darbā:  Inese Fokičeva, t. 27878608

 

 Izglītības iestādes galvenie uzdevumi:

 1. Drošā, pašaktivitāti veicinošā vidē sniegt izglītojamajiem katra spējām un attīstības līmenim atbilstošu izglītību.
 1. Nodrošināt izglītojamajiem atbilstošu pedagoģiski - psiholoģisko un medicīnisko korekciju.
 2. Sagatavot izglītojamos piemērota darba veikšanai.
 3. Nodrošināt labvēlīgu sociālo, kultūras un fizisko vidi, veicinot izglītojamo savstarpējo saskaņu.
 4. Sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, savu tautu, tēvzemi.

 

Skolas vēsture

 1. gada jaunuzceltajā ēkā darbu sāka Antūžu pamatskola direktora Albīna Jēgermaņa vadībā.

1967./68. m.g. atklāja pirmās palīgklases 1.- 4. klašu grupā, kurās mācījās 16 skolēni.

1969./70. m.g. skolu pārveido par Antūžu speciālo internātskolu.

 1. gadā tiek nodota dzīvojamā māja – internāts.

1975./76. m.g. skola darbu sāk ar 8 klasēm direktores Irēnas Vārnas vadībā.

 1. gada maijā pēc I. Vārnas aiziešanas pensijā, par direktoru sāk strādāt Laimonis Kalniņš. Līdz 1984. gada beigām tiek uzcelta skolas katlu māja.Jaunuzceltajās dzīvojamajās mājās 1986. gadā sāk dzīvot liela daļa skolas pedagogu.
 2. gada janvārī par direktoru kļūst Andris Dreimanis.
 3. gada septembrī par skolas direktoru uz 1 semestri kļūst Jāzeps Bairs.
 4. gada pavasarī direktora pienākumus pildīt sāk Aleksandrs Dubrovskis.
 5. gadā tiek uzcelta garāža.

2005./06. mācību gadu skola uzsāk ar direktora vietas izpildītāju Ziedoni Ozoliņu, kurš 2006./07. m.g. tiek apstiprināts par skolas direktoru.

2007.gada 30.jūnijā reorganizēta Jēkabpils rajona Kūku speciālā internātpamatskola, pievienojot to Antūžu speciālajai internātpamatskolai.

2007.gada 1. septembrī tiek nodrošinātas izglītības iespējas arī pēc speciālās mazākumtautību programmā.

2008./2009. mācību gadā tiek atvērtas divas profesionālās izglītības programmas: būvdarbi un ēdināšanas pakalpojumi.

No 2011. gada 1. septembra ir atvērtas arī divas pirmsskolas izglītības programmas: speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

No 2018.gada skolā realizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas.

 1. gada 01.augustā mainīts izglītības iestādes nosaukums no "Antūžu speciālā internātpamatskola" uz "Antūžu pamatskola".

No 2019.gada 1. septembra skolā atvērta speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

 

Aktualitātes

Antūžu pamatskolā ir Krustpils novada speciālās izglītības bāze – skolā mācās izglītojamie ar speciālām vajadzībām latviešu un krievu plūsmā. Skolā 2019./2020. mācību gadā mācās 85 izglītojamie. Skolā mācās arī audzēkņi no tālākām pašvaldībām. 2014./2015. mācību gadā pirmsskolas grupiņā ir 8 bērni.

Skolā strādā 33 pieredzējuši pedagogi, visiem ir atbilstoša izglītība-augstākā izglītība speciālajā pedagoģijā vai augstākā pedagoģiskā izglītība un sertifikāts par tiesībām mācīt speciālās izglītības programmās. Atbalsta personāla sastāvā ir medmāsa,  psihologs, 3 logopēdijas skolotājas, bibliotekāre, kā arī koriģējošās vingrošanas, ritmikas un deju, mūzikas skolotāji. Visi pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci speciālajā pedagoģijā, psiholoģijā, datorzinībās, audzināšanas un bērnu tiesību jautājumos.

Antūžu pamatskola deleģētās funkcijas realizē jau 50 darba gadus, turklāt pēdējo gadu laikā tās darbību ietekmējušas skolu optimizācijas procesā izraisītās pārmaiņas.

2004.gadā veikts ēdināšanas bloka kapitālais remonts, rezultātā ēdnīcas telpas estētiski noformētas, iegādāts mūsdienīgs aprīkojums, kvalitatīvi trauki un galda piederumi.

2005. gada pavasarī tika izstrādāts projekts, piesaistīti finanšu līdzekļi no SEB A/S UNIBANKA, rotaļu laukuma izveidošanai. Joprojām izveidotajā rotaļu laukumā bērni ar prieku var atpūsties svaigā gaisā, veicinot emocionālo un fizisko attīstību, kā arī nostiprināt veselību.

2006.gadā īstenots projekts „Ūdensvada rekonstrukcija un dzeramā ūdensvada kvalitātes uzlabošana Antūžu speciālajā internātpamatskolā ”.

2006.gada 1.septembrī bērniem ar speciālām vajadzībām tiek piedāvātas jaunas arodizglītības programmas „Pavāra palīgs” un „Remontstrādnieks”.

Informācijas aprites savlaicīguma nodrošināšanai, 2006.gadā iestādē tika ierīkots interneta tīkls. Tas sekmē ne tikai vispusīgas informācijas ieguves iespējas, bet arī informācijas ātrāku apmaiņu starp skolu un ārējām struktūrām.

Lai nodrošinātu optimālus darba, sadzīves un atpūtas apstākļus izglītojamiem un darbiniekiem, 2006.-2007.gadā tika īstenota projekta „Antūžu speciālās internātpamatskolas siltināšanai, siltumapgādes uzlabošanai, sanitārtehnisko mezglu rekonstrukcijai ar mērķi apvienot Jēkabpils rajona speciālās skolas”1.kārta.

2007.gadā realizēts projekts Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta izstrādātajā projektu konkursā „Sporta inventāra iegādes palīdzības programma”, sarūpējot modernu sporta inventāru.

2008.gada 1.septembrī pamatizglītību ieguvušajiem „C” līmenī apmācamajiem bērniem tiek piedāvāta jauna arodizglītības programma „Mājsaimnieces palīgs”.

Iegādātas datorprogrammas, datortehnika, mācību kabinetu aprīkojums un saimnieciskie pamatlīdzekļi, kas regulāri tiek papildināti.

2008.gadā iegādāts jauns mikroautobuss skolēnu pārvadāšanai.

2008.gadā izstrādātais investīciju projekts „Antūžu speciālās internātpamatskolas renovācijas 2.kārta” ieguva 4.augstāko vērtējumu Latvijā, līdz ar to saņemts valdības akcepts projekta realizācijai 2009.gadā, kas tika realizēts.

2009.gadā izstrādāts un velāk arī īstents ERAF projekts „Antūžu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”, kura ietvaros labiekārtota skolas apkārtne, nobruģēti un izgaismoti celiņi, padarīta drošāka uzturēšanās skolā, izvietojot video novērošanas kameras skolas telpās un ārpus tām.

No 2011. gada skolā atvērtas arī pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

2012.gadā iegādāts vēl viens jauns mikroautobuss skolēnu pārvadāšanai.

Kopš 2018./2019.mācību gada Antūžu pamatskola uzņēmusies iniciatīvu popularizēt lietpratības nozīmi praktiskajās situācijās bērniem un jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem, rīkojot lietpratības konkursus minētajai mērķauditorijai. Lietpratības konkursu mērķis ir popularizēt vispusīgu prasmju nozīmi praktiskajās situācijās bērniem un jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kā arī veicināt sadarbību Latvijas izglītības iestādēs pilnveidojot, uzturot un attīstot mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību kvalitāti.

 

Skolā īstenotās programmas

 1. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (01015811)
 2. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)
 3. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)
 4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
 5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911)
 6. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem (21015921)
 7. Ēdināšanas pakalpojumi (22811021)

 

 

Uzņemšana Antūžu pamatskolā 2020./2021.māc.g. šādās izglītības programmās:

 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (01015811)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)

 

 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911)
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem (21015921)

 

 • Profesionālā pamatizglītība, īstenojama bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma (pirmā līmeņa profesionālā kvalifikācija) Ēdināšanas pakalpojumi (22811021)

 

Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana:

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, vai atbildīgā amatpersona iesniedz izglītības iestādes vadītājam  adresētu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski (e-pasts: antuzispsk@krustpils.lv), parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegumā norāda:

 • 1. vecāku vai atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu;
 • 2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
 • 3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
 • 4. izvēlēto izglītības programmu;
 • 5. saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).

Iesniegumam pievieno:

 • 1. iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram;
 • 2. bērna medicīnisko karti un izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 026/u, Nr.027/u);
 • 3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.
 • 4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.

 

 

Pasākumi
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2021
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2021Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2021Krustpils Novadnieks, MARTS 2021
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Marinzejas ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde

2021.gada 1.jūlijā, darbu sākot jauno novadu domēm, stājas spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. Tās rezultātā jaunajā Jēkabpils novadā tiek apvienota līdzšinējā Jēkabpils pilsēta un Krustpils, Aknīstes, Salas, Jēkabpils un Viesītes novadi.

Lai arī reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības darba procesus, pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem turpinās iepriekšējā kārtībā – visi pašvaldības pakalpojumi tiks nodrošināti visos pagastos līdzšinējās pakalpojumu sniegšanas vietās un ierastajā kārtībā līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai.

Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu