Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"

Krustpils pamatskola

 

 
No skolas sākas ceļš
Uz nezināmām tālēm,
Un sākas domātājs,
Kas dzīvi veidos rīt.
/A.Auziņš/

Krustpils pamatskolas pašvērtējuma ziņojums

 Skolas adrese:  

Krustpils pamatskola,

Jēkabpils, Madonas iela 48,

Krustpils pagasts, Krustpils novads LV- 5202

Tālrunis: 65223936 (skolas kanceleja), E-pasts: kps48@inbox.lv

Mājaslapa: krustpilspamatskola.lv

Skolas administrācija

Direktore - Vija Stiebriņa ( tālrunis 29503096)

Direktora vietnieces izglītības jomā- Laura Rakova, Maija Kīne, Guna Pusbarniece

 

2020./2021.m.g. Krustpils pamatskolā strādā:

 

Balode Ilze-  mājturību un tehnoloģiju skolotāja

Bojāre Velta- krievu valodas skolotāja

Erdlāne Solvita- vizuālās mākslas skolotāja

Grauduma Inese- sākumskolas, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ieviņa Inga- matemātikas skolotāja

Jaševa Sarmīte - psihologs

Kīne Maija- mūzikas, sociālo zinību skolotāja

Kokmane Inna- mūzikas, interešu izglītības skolotāja, pedagoga palīgs

Ķiploka Aivita- sporta skolotāja

Lagzdiņa Linda- bioloģijas, matemātikas skolotāja

Lapiņa Daina- sākumskolas, angļu valodas skolotāja

Lapsa Ieva- sporta skolotāja

Leikuča Ina- sākumskolas skolotāja, pedagoga palīgs

Līcīte Dace- psihologs, karjerizglītības speciālists, pedagoga palīgs

Miezīte Dace- latviešu valodas un literatūras skolotāja

Millere Ineta- logopēde

Ozoliņa Gundega- angļu valodas skolotāja

Pusbarniece Guna- fizikas, matemātikas, informātikas skolotāja

Rakova Laura- informātikas skolotāja

Romanovska Ramona- ģeogrāfijas skolotāja

Robežniece Ilva- sākumskolas, dabaszinību, ķīmijas skolotāja

Smans Edmunds- mājturības un tehnoloģiju, inženierzinību skolotājs

Spuriņa Evija- angļu valodas skolotāja

Spuriņš Ēriks- vēstures skolotājs

Stiebriņa Sanita- bibliotekāre, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Tomiņa- Stare Ilze- logopēde, latviešu valodas un literatūras skolotāja, pedagoga palīgs

Višņakova Zaļina- mūzikas skolotāja

 

Skolas šodiena

   Krustpils pamatskolā tiek piedāvātas 3 licencētas un akreditētas izglītības programmas: vispārējās pamatizglītības programmu latviešu valodā (21011111), pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) un speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811). Ir nodrošinātas papildnodarbības un konsultācijas, saskaņots pedagogu un atbalsta personāla darbs.

   Daudzveidīgas iespējas skola gūst ar iesaistīšanos projektos:

 • ESF projekts - Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (2017 – 2020),
 • IKVD projekts – Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (2017 – 2022),
 • VIAA un ESF projekts- “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,
 • LOK projekts - Sporto visa klase,
 • Latvijas simtgades projekts- “Skolas soma”.
 • Projekts Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura aprobācija 

   Skolā tiek rīkoti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi. Tradicionālie skolas pasākumi: svinīga kopā pulcēšanās 1.septembrī, sporta un tūrisma dienas rudenī un pavasarī, drošības mēneša pasākumi rudenī, Olimpiskā diena, valsts svētkiem veltītas aktivitātes, Ziemassvētku pasākumi, Ziemassvētku labdarības pasākums „No sirds uz sirdi”, 9.klases Žetonu vakars, Pēdējā zvana svētki, mācību gada noslēgumā “Pateicības diena” un  pasākumi, kuros savus talantus prezentē gan skolēni, gan skolotāji. Jau par tradīciju kļuvušas audzinātāju  rīta sarunas ar klasi par dažādām aktuālām tēmām, kopīgs grāmatu lasīšanas laiks visiem skolēniem, kā arī labestības stundas.

   Skola piedāvā šādas ārpusstundu nodarbību programmas:

 • Folkloras kopa
 • -4. klašu koris
 • -9. klašu koris
 • Sporta dejas
 • Mazpulks
 • “Mazais ziepnieks”
 • Rotaļdejas
 • Robotika
 • Kokapstrāde
 • Rokasbumba
 • Džungļu siena

 

 

Krustpils pamatskolas skolēni piedalās makulatūras vākšanas konkursā

2017./2018. mācību gada ietvaros ir uzsācies trīspadsmitais Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursa norises gads. Arī mēs 8. b klase esam izlēmuši piedalīties makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”. Šī gada 24. oktobrī, agrās stundas laikā devāmies  pēc pirmās makulatūras.

                Vākt makulatūru mums nebija viegli. Lai gan tā nav diez ko smaga, visa makulatūra bija salikta otrajā stāvā, līdz ar to nācās krietni piepūlēties,lai visu to sakrautu transportā. Lielu paldies gribam teikt makulatūras saimniecei, kura deva mums iespēju paveikt gan labu darbu, gan palielināt iespēju uzvarēt konkursā. Kopumā savācām apmēram 300 kilogramus makulatūras, ko kārtīgi sasējām un novietojām skolas noliktavā.  

Liels paldies mūsu skolas – Krustpils pamatskolas - direktorei Vijai Stiebriņai, par sagādāto transportu ar ,kuru mēs varējām savākt  makulatūru.

 

    Aivis Šatalovs 8.b klase.


5.klases iesvētības Krustpils pamatskolā.

Viena no skolas tradīcijām ir 5.klases skolēnu iesvētības pasākums, kas notiek pirms rudens brīvlaika. 5.klase ir liela klase- 14 meitenes, 6 zēni un audzinātāja. Savā klases pieteikumā  katrs īsi raksturojām  kādu  savu talantu, prasmi vai patiku kaut ko darīt, kādu savu labo īpašību . Skolasbiedriem nodemonstrējām, ka protam dziedāt, dejot, deklamēt, stāstīt smieklīgus atgadījumus, zīmēt, tamborēt, pērļot, esam gana sportiski. Piektklasnieki šo dienu gaida ar lielu satraukumu un nepacietību, jo nekad nevar zināt kādus pārbaudījumus būs sagatavojuši skolasbiedri.  Klašu kolektīvi bija pacentušies, bija interesanti  veikt dažādus uzdevumus -  ar knaģi lasīt zirņus, pa krāsām sašķirot pupiņas, ar aizsietām acīm salikt bumbiņas , ar taustes palīdzību  atpazīt dažādus priekšmetus utt. Pēc sekmīgas pārbaudījumu veikšanas piektklasnieki nodeva zvērestu, saņēma apsveikumus, dāvanas un oficiāli tika uzņemti pamatskolas grupā. Šo notikumu  pēc tam vēl atzīmējām klases vakarā. Spēlēs un atrakcijās jautri pavadījām laiku. Paldies skolasbiederiem un viņu audzinātājiem par šo lieliski noorganizēto pasākumu. 

  5.kl.audz.A.Ķiploka

 

 


 

Rudens ekskursija – no saldumiem līdz vēsturei

            Oktobra mēnesī, mēs 6.b klases skolēni devāmies mācību ekskursijā  uz Skrīveriem, lai apmeklētu fabriku “Gotiņa “un iepazītos ar tās darbību. Uzzinājām, ka gardā konfekte “Gotiņa” top jau 60 gadus. Mūs cienāja ar ekskluzīvajām “Gotiņām” “kažociņā” bumbiņām. Tad paši praktiski darbojāmies un ietinām konfektes papīrīšos , pēc tam tās iesaiņojām līdzņemšanai. Kad konfekšu ietīšanas prasmes tika apgūtas, katrs saņēma sertifikātu. Nesteidzīgā, mierīgā gaisotnē izjutām seno vēstures elpu, jo bija laiks, kad kombinātā ražoja sulas un konservus. Apskatījām arī konfekšu “gotiņa” papīrīšu kolekciju un sendienu darbarīkus. Iegādājāmies arī kādu gardumu, lai aizvestu saviem mājiniekiem.

Atpakaļceļā gida pavadībā apskatījām arī Kokneses pilsdrupas. Tālajā senatnē viena no lielākajām un nozīmīgākajām viduslaiku pilīm Latvijas teritorijā bijusi Kokneses pils. Līdz mūsdienām saglabājušās iespaidīgas drupas. Lai nokļūtu pilī, esot bijis jābrauc pāri trim tiltiem. Teika vēsta, ka no pils zem Daugavas gājusi pazemes eja un zelta naudas krājumi vēl joprojām atrodoties pils pagrabos.

Esam priecīgi un pateicīgi , ka varam doties šādos izbraukumos . Uzzinām vienmēr kaut ko jaunu un varam paši darboties.

 

6. b klases skolēni un audzinātāja Inga Ieviņa

 

 


 

Krustpils pamatskolā uzstādīti āra trenažieri

Uzsākot jauno 2017./2018. mācību gadu, 1. septembrī Krustpils pamatskolā viesojās Krustpils pagasta Pārvaldes vadītāja Andra Munce, kas ne tikai sveica skolēnus un skolotājus ar jauno darba cēlienu, bet informēja arī par pagasta pārvaldes dāvanu skolai - āra trenažieriem.

Skolēnu rudens brīvlaikā Krustpils pamatskolas teritorijā tika uzstādīti divi āra trenažieri, kas kopumā izmaksājuši vairāk kā 1000 eiro. Trenažieri ir paredzēti gan ķermeņa augšpuses trenēšanai, gan lejasdaļai.

Krustpils pamatskolas kolektīva un skolēnu vārdā, skolas direktore Vija Stiebriņa saka lielu paldies pagastam par dāvanu, kas noteikti nestāvēšot novārtā un tiks izmantota tik bieži cik tas iespējams.

 

 


 

Volejbolu  Krustpils pamatskolā apgūst ar prieku

  Krustpils pamatskolā  janvāra beigās  un februārī sporta stundās skolēni apguva un pilnveidoja  volejbola spēles prasmes un iemaņas. Lielākā daļa skolēnu šo spēli apgūst labprāt, to veicina arī pietiekošais bumbu skaits. Septembrī tika  papildināts skolas sporta inventārs, tai skaitā tika iegādātas arī  kvalitatīvas volejbola bumbas. Sporta stundās  skolēniem ir iespēja strādāt individuāli, pāros, grupās. Bumbu skaits ļauj dažādot vingrinājumu klāstu, tādējādi apguves procesu padarot interesantāku. Apgūstot šo tēmu skolēni tika aicināti apmeklēt Jēkabpils volejbola kluba „Jēkabpils Lūši” spēles, kas noritēja Sporta namā. Skolēni bija gana atsaucīgi un izmantoja šo iespēju, aktīvākie spēles apmeklēja vairākkārt, tas ļāva labāk izprast spēles noteikumus, vērot un mācīties no sportistu darbības laukumā.  Kā izteicās paši skolēni, tad atmosfēra basketbola spēļu laikā un volejbola spēļu laikā sporta namā atšķiras, bet sportiskais cīņasspars, vēlme uzvarēt no spēlētāju puses un līdzjūtēju atbalsts ir līdzvērtīgs.  Ļoti priecēja fakts, ka divi puiši no 7a.klases  - Ralfs Beinarovičs un Raivis Randohs izrādīja iniciatīvu un  noorganizēja  volejbola sacensības skolasbiedriem. Puiši izstrādāja nolikumu, sagaidīja komandu pieteikumus un pēc stundām, divu nedēļu garumā risinājās spraigas sacensības.  Skolēni paši tiesāja, apkopoja turnīra tabulu, sagatavoja diplomus un salduma balvas godalgoto vietu ieguvējiem. Protams, puiši uzklausīja padomus sagatavošanas procesā un būs jāņem vērā pieļautās nelielās kļūdiņas organizējot nākošo līdzīgo turnīru, tomēr neapšaubāmi tā ir lieliska pieredze šiem skolēniem un kā paši secināja- vislabāk var iemācīties darot.  Noteikti tas ir arī  gandarījums skolotājai par labi paveikto audzēkņu darbu, kas tika atalgots ar patiesu paldies par lielisko sadarbību, papildus vērtējumu sportā un saldumu par iztērēto enerģiju. Arī skolasbiedri atzinīgi izteicās par puišu veikumu, šāda veida pasākumi padara skolas dzīvi interesantāku.  To, ka Krustpils pamatskolā skolēniem volejbols patīk un stundās šo spēli cītīgi apgūstam, apliecina fakts, ka starpskolu sacensībās 4.-5. un 6.-7. klašu grupās sacenšoties lielo skolu grupā, gan zēniem gan meitenēm esam spējuši izcīnīt godalgotās vietas. Volejbola tēmu noslēdzām ar netradicionālu pieeju - spēlējot šo spēli ar lielo gumijas bumbu, ar dvieļiem, sēžot uz grīdas, ar aizklātu  tīklu , ar bumbām atsitot spēles bumbu. Šādi spēles varianti skolēniem izsauc pozitīvas emocijas, tas saliedē komandu, bez cīņas neviens nepadodas. Šobrīd notiek gatavošanās nu jau par tradīciju kļuvušam pasākumam -  skolēnu un skolotāju volejbola mačam.

Sporta skolotāja:

A.Ķiploka

 

 

 


 

Ēnu dienā pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa

2017.gada 15.februāris bija diena, kad es devos savā pirmajā Ēnu dienā. Es ēnoju Valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Jau pirmajā dienā, pieteiktdamies ēnot prezidentu, es ticēju un cerēju, ka es tur nokļūšu. Pēc pāris dienām man atnāca apstiprinājums, ka es esmu pieņemta ēnot R.Vējoni.

  Ēnu diena sākās agri, ieejot Rīgas pilī, mani sagaidīja Valsts prezidenta kancelejas apsardze, kura pārbaudīja dokumentu. Kopā  ar vēl 9 ēnotājiem es devos brokastīs. Tajās, Valsts prezidenta preses padomnieks Jānis Siksnis, mūs iepazīstināja ar dienas grafiku. Pēcāk bija pienācis laiks satikt Raimondu Vējoni. Ieejot viņa kabinetā, mani pāršalca priecīgs saviļņojums. Jāsaka, ka mūsu prezidentam ir cieš un godīgs rokas spiendies. Pēc kopīga foto ar Vējoni un Ministru prezidentu Māri Kučinski sākās prezidenta dienas ēnošana. Nedaudz iepazīstoties ar prezidenta padomniekiem un viņu darba struktūru bija pienācis laiks pastāstīt nedaudz par sevi un par to, ko sagaidu no dienas kārtības.

 Pēc garas diskusijas prezidenta kabinetā mūs gaidīja ekskursija pa Rīgas pili. Tur mēs uzzinājām visu tās vēsturi, kura vijas caur vairākiem gadsimtiem.

 Ekskursijai noslēdzoties, mums tika dota iespēja ielūkoties vienā no prezidenta preses konferencēm. Pēcāk mūs gaidīja izzinošas 2 stundas par to, kāda ir Valsts prezidenta komanda, ar ko tā nodarbojas un dara. Visinteresantākais stāsts bija par Apžēlošnas biroju, jo tur uzzināju daudz ko jaunu un nedzirdētu.

 Kad bijām apskatījuši visas darba vietas, devāmies uz Ģerboņu zāli, kur godā tika iecelti divi tiesneši. Noklāusījāmies prezidenta uzrunu un tieslietu ministra ceļavārdus tiesnešiem. Šis brīdis bija emocionāls, jo ieraudzīju prezidenta īsto darbu, runāt tautas vārdā. Pēc savas uzrunas viņš ilgi kavējās pie abām tiesnēšu ģimenēm ,lai ar tām aprunātos un dotu labus padomus.

 Bija pienācis pusdienlaiks un mēs, ar Raimondu Vējoni devāmies kopīgās pusdienās, kur apspriedām sev interesējošus jautājumus: nedokļu celšanu, rūpnīcu darbību, militāro dienastu u.tml. Bet visaizraujošākais bija stāsts par prezidenta ikdienu, kā viņš dodas uz darbu , kādu mūziku viņš klausās un viņa jaunības dienu aktivitātēm.

 Ieturējuši gardu maltīti,mēs devāmies atpakaļ uz Ģerboņu zāli, kurā mums tika stāstīts par hieraldikas eksistenci, principiem un darbu. Uzzinājām par jaunpienākušajiem ģerboņiem un viņu tapšanas gaitu. Kad izanalizējām jaunos ģērboņus, bija pienācis laiks atvadīties no prezidenta un viņa ikdienas. Kā atvadu dāvana katram ēnotājam tika pasniegta bilde, kura tika uztaisīta dienas sākumā kopā ar prezidentu ,un vēl dažas, atmiņām paliekošas lietas.

 Domādami, ka mūsu diena ir beigusies, mēs kļūdījāmies, mūs gaidīja vēl viens pārsteigums, došanās uz Rīgas pils torņaugšu un neaizmirstama skata baudīšana.

 Nokāpjot no torņa bija laiks doties mājās, bet pieredze un sajūtas, kuras guvu būdama Rīgas pilī nekad neaizmirsīšu. Tie daudzie padomi, kurus man sniedza Valsts prezidenta kancelejas padomnieki un viņu pieredzes stāsti palīdzēs man dzīvē izvēlēties pareizos ceļus. Galvenā mācība un atziņa, ko ieguvu šjās ēnu dienās ir nekad nepadoties, ticēt saviem spēkiem un būt drošsirdīgai.

 

Valērija Hartmane,

Krustpils pamatskolas 9.a kl.

 

 


 

 

Skaistais Ziemassvētku gaidīšanas laiks Krustpils pamatskolā

Kas ir Ziemassvētki? Šādu jautājumu uzdeva klasesbiedriem 1.klases skolniece Annija. Atbilde bija, ka Ziemassvētki nav iedomājami bez eglītes,  krāšņajiem rotājumiem un dāvanām.

Nemanot paskrējis laiks, eglītē tika iedegtas svecītes un sumināti labākie skolēni mācību darbā. Šajā mācību gadā mūsu skolā 50 no 182 skolēniem mācījās ļoti labi, par ko saņēma skolas pateicības un Krustpils novada stipendijas.

Klašu kolektīvos  tika rakstītas adresētas Ziemassvētku vecītim vēstules.  Ziemassvētku vecītis savā vēstulē atvainojās par to, ka nevar ierasties, jo nav sniega, bet viņa palīgi rūķi esot jau sanesuši dāvanas skolā. Eglītēs katrs bērns un vecāks iekāra brīnumsvecīti, izsakot novēlējumu.

Saka, ka Ziemassvētki ir brīnumu laiks, tad kādēļ gan nesagaidīt tos Krustpils pilī, kopā ar pils rūķiem un Ziemassvētku vecīti. Iedzert kopā ar viņiem liepu ziedu tēju, apēst garšīgo kliņģeri un ļauties jautrai svētku sajūtai. Lai tumšie ziemas vakari kļūtu gaišāki, 2.klases skolēni pils darbnīcā  gatavoja bišu vaska sveces, kuru gaismiņa rādīs ceļu un palīdzēs atrast Ziemassvētku priekus.

  3.klases skolēni savus vecākus iepriecināja ar literāri muzikālu priekšnesumu “Ciemos pie Ziemassvētku rūķīšiem”. Vecāki katrs savu mazo rūķīti saģērba skaistā tērpā, sarūpēja rūķim dāvanu maisu, lai visi būtu kā viena liela rūķu saime.

21. decembrī jau agri no rīta 4.klases skolēni pulcējās savā skaisti izrotātajā klasē, lai svinētu  mācību pirmā pusgada veiksmīgu noslēgumu un priecātos par brīnišķīgo eglīti. Glīti saposušās meitenes, puiši un viņu vecāki svinīgā noskaņojumā ieradās uz svinībām.

Visu Adventes laiku darbojošais Ziemassvētku pasts nu bija slēgts, un katrs klases skolēns saņēma rūpīgi iesaiņotu apsveikumu paciņu. Liels bija prieks un pārsteigums, atverot un lasot skaistos klasesbiedru vēlējumus. Ziemassvētku eglīti priecēja interesantie ceturtklasnieku priekšnesumi – gan skaisti dzejoļi, gan dziesmas un pat dejas tika rādīti viesiem. Aplausi liecinaja, ka klātesošajiem nelielais koncertiņš ļoti patīka.

2016. gada noslēgumā bija paveikts daudz labu darbu – skolēni ir piedalījušies makulatūras un bateriju vākšanas akcijā, ļoti aktīvi gādājuši dāvaniņas akcijai “ No sirds uz sirdi”, kā arī gatavojuši salmu puzurus  Swedbank konkursam “ Ar puzuru rotāti Ziemassvētki”. Pateicībā par paveikto un iesūtītajām fotogrāfijām Swedbank ir atsūtījusi saldumu balvu čaklajiem rokdarbniekiem. Izgatavotie puzuri ļoti skaisti iederējās skolas Ziemassvētku rotājumos.

Savu pēdējo Ziemassvētku klases vakaru šajā skolā 9.a un 9.b klases skolēni vārda tiešajā nozīmē pavadīja skolā- no vakara līdz rītam. Pa nakti atrasties skolā tiešām ir interesanti. Skolēni, kopā ar audzinātāju, visas nakts garumā  spēlēja dažādas spēles, pārbaudīja sevi  neparastos  izaicinājumos, sarīkoja „laternu” salūtu, izdejojās  savā diskotēkā, izspēlēja „laimes aku” , dekorēja pašceptās piparkūkas.  Skolēnus nakts melnumā apciemoja  Salatēvs un Sniegbaltīte. Nedaudz saguruši visi šķīrās no rīta, lai Jaunajā gadā atkal satiktos. Nakts klases vakars noteikti paliks skolēnu atmiņā.

Tuvojoties  Adventes laikam Krustpils pamatskolas 60. mazpulka mazpulcēni    aicināja ikvienu iesaistīties labdarības akcijā  „No  sirds uz sirdi”, lūdzot sarūpēt nelielas, bet mīļas un noderīgas dāvaniņas veciem, vientuļiem cilvēkiem vai dzīvnieku patversmes iemītniekiem. Akcija norisinājās no 1. Līdz 15. decembrim. Tika sarūpētas daudz un rūpīgi izvēlētas dāvaniņas, kuras vispirms tika skaisti iesaiņotas un papildinātas ar mazpulcēnu pagatavotu apsveikumu kartiņu ar Ziemassvētku novēlējumu.  Vispirms bērni devās uz dzīvnieku patversmi, bija daudz maisu un maisiņu ar ēdienu, arī kāda rotaļlieta vismazākajiem iemītniekiem. Dzīvnieki tika glaudīti un samīlēti, palaikam notraucot arī kādu skumju asaru, par cilvēku cietsirdību, kuras dēļ kādreiz tik ļoti mīlētie četrkājainie draugi ir nonākuši šeit.

Nākamais uzdevums bija dāvaniņu nogādāšana  bijušajiem skolotājiem, skolas darbiniekiem un citiem ar skolu saistītajiem cilvēkiem. Mazpulcēnu acis staroja priekā, redzot cilvēku acīs prieku par dāvaniņu, par atcerēšanos, par sirsnīgajiem   novēlējumiem  Ziemassvētkos. Un pārdomas par to, ka reizēm vajag tik maz, lai iepriecinātu otru:  mirkli kopā būšanas, labu vārdu, iejūtīgu acu skatu.

Viss ir izdevies un īsts tad, kad Ziemassvētku prieks ir bērnu sirdīs, jo Ziemassvētku sajūta ir tāda, ko nevar notēlot. Ziemassvētki mūsu skolā vienmēr ir īpaši, jo bērnu vidū valda prieks, acīs saskatāma ticība brīnumiem, klases telpās un skolā ir dzirdami skanīgi smiekli, kas ieskandina svētkus ar zvaniņa skaņām.

 

Lai izdodas atrast to Ziemassvētku un Jaunā gada brīnumu, kas mīt mūsos.

Lai nākamais 2017.gads ikkatram atnes veiksmi, panākumus un sapņu piepildījumu.

 

Klašu Ziemassvētku svinību aktivitātēs ieskatījās

direktores vietniece Velta Bojāre


 

 

 


 

Sportiskais Krustpils pamatskolas kolektīvs

   Jau trešo gadu, kopš Krustpils pamatskolas sporta zālē ir uzstādīts otrs pārvietojamais basketbola grozs, pēc basketbola apmācības skolā notiek basketbola sacensības 5.-6.klašu  un 7.-9. klašu grupās. Šīs sacensības noslēdzas ar skolēnu komandas un skolas darbinieku -skolotāju komandas spēli. Šogad šai spēlei skolēni nokomplektēja pat divas komandas.

   5.-6.klašu grupā uzvarēja komanda „Uzvarētāji”, kurā spēlēja Kristers Ignatjevs, Lauris Tiltiņš, Līva Ieviņa, Oskars Tālmanis un Maksims Cvetkovs. Otrajā vietā komanda „KP Lūši”, trešajā vietā komanda „Lūši”. Rezultatīvākais spēlētājs šajā grupā bija Kristers Ignatjevs, kurš iemeta 28 punktus.

   7.-9.klašu grupā uzvarēja komanda „8.klase”, kurā spēlēja Roberts Krūmiņš, Ilmārs Kozlovs, Alens Girļanu, Emīls Pabērzs un Agnija Krilova. Otrajā vietā komanda „Liepkalni”, trešajā vietā komanda „Banāni”. Rezultatīvākais spēlētājs šajā grupā bija Salvis Linde, kurš sameta 26 punktus.

   Skolēnu komandu savstarpējās spēlēs katrai komandai bija liels atbalstītāju pulks, spēļu laikā valdīja korekti sportiska atmosfēra. Ik vienā spēlē notika bezkompromisu cīņa par katru metru laukumā, par ikvienu bumbu. Kā balvas par izcīnīto 1.-3.vietām skolēni saņēma medaļas, kuras mājturības skolotāja Imanta Silava vadībā izgatavoja 5.-7.klašu zēni. Rezultatīvākie spēlētāji saņēma salduma balviņas.

   Kā basketbola sacensību kulminācija tika gaidīta skolēnu un skolas darbinieku-skolotāju spēle. Uz šo spēli tika uzaicināts neitrāls tiesnesis ar sporta skolotāja pieredzi Dainis Stiebriņš, kurš labprāt atbalstīja šo uzaicinājumu. Skolas darbionieku-skolotāju komandā spēlēja Ineta Prodniece, Agris Bogdāns, Sanita Stiebriņa, Aivita Ķiploka un Imants Silavs. Skolēnu pirmajā komandā spēlēja Valērija Hartmane,  Salvis Linde, Sandis Ozoliņš, Emīls Jansons un Erlends Ludzišs. Otrajā komandā spēlēja Dzinta Prodniece,  Roberts Krūmiņš, Alens Girļanu, un Aleksis Cinovskis. Spēlējot pirmo puslaiku ar skolēnu pirmo komandu, skolotājiem nācās atzīt skolēnu pārsvaru ar 8:6. Otrajā puslaikā, spēlējot ar skolēnu otro komandu, skolotājiem spēle bija veiksmīgāka un gala rezultātā spēlē uzvara 17:12.

   Vēlētos pateikties par atbalstu visam skolas darbinieku-skolotāju kolektīvam, jo tie, kuri nebija komandas sastāvā piedalījās sacensībās kā līdzjutēji un atbalstītāji. Paldies arī sporta skolotājai Aivitai Ķiplokai, kura ar savu klātbutni visās spēlēs palīdzēja noorganizēt šis sacensības, un protams paldies arī visiem skolēniem, kuri aktīvi atbalstīja un piedalījās šajās sacensībās. 

 


 

Krustpils pamatskolā Adventes vainagos aizdegtas pirmās svecītes

Advents ir gaidīšanas, piedošanas, uzmanīgas klausīšanās laiks. Tas sākas ar evaņģēlija notikumiem, kad eņģelis parādījās jaunavai Marijai, lai pavēstītu brīnišķīgo vēsti par Jēzus dzimšanu. Šodien mēs varam teikt paldies Dievam, ka Marija paklausīja eņģelim un Dieva labajai vēstij, ka pats Dievs bija gatavs ienākt cilvēces vēsturē, lai izmainītu to uz visiem laikiem. Sastapšanās ar Dievu nevar notikt troksnī un ikdienas skrējienā, tieši tāpēc Adventa laikā esam aicināti kļūt mierīgākiem, labestīgākiem, sagatavot sevi Ziemassvētku notikumam.

                Krustpils pamatskolas kolektīvs svinīgā pasākumā aizdedza kopā pirmo Adventa sveci. Ticības mācības skolotāja Antra Laitāne pastāstīja Adventa tradīcijas ieviešanas vēsturi. Izrādās, ka tā nav nemaz tik sena! Adventa laika ieviešana sākās 1833. gadā Hamburgā, kad evaņģēliskās baznīcas garīdznieks Johans Vicherns nodibināja t.s. „Skarbo māju” (Rauhe Haus) – patversmi pabērniem un grūti audzināmiem pusaudžiem. Teologs Vicherns mēģināja šos bērnus pāraudzināt no nekārtīga uz kārtīgu dzīvesveidu. Viņa mērķis bija tos ievest „apsolītajā zemē”, kur valda kārtība, mīlestība un savstarpēja uzticība. Uzsākot Adventa laiku, mācītājs Vicherns 1833. gadā kopā ar saviem bāreņiem un pusaudžiem izpušķoja koka krustu ar egļu zariem un 23 svecēm. Adventa laiks ir 23 dienas. Tas bija pirmais Adventa vainags Vācijā. Tā šī simboliskā tradīcija sāka savu garo ceļojumu pa dažādām Eiropas un aizjūras zemēm. Kopš šī laika Advents ir ticis svinēts dažādi. 23 raibās sveces ar laiku aizvietoja ar četrām baltām un 19 sarkanām svecēm. Baltās sveces bija domātas svētdienām – prieka un augšāmcelšanās dienai. Tāpat pamazām pušķoto koka krustu aizvietoja ar zaļu egļu zaru vītu vainagu, ko rotāja četras sveces – katrai Adventa svētdienai viena. Mācītājs Vicherns kopā ar saviem bērniem katru vakaru sapulcējās patversmes plašajā priekšnamā, kur atradās zaļais koka krusts ar 23 svecēm, un katru vakaru aizdedzināja vienu sveci vairāk. Un tā Ziemassvētku priekšvakarā dega visas 23 sveces. Šie svētsvinīgie adventa laika vakari sveču gaismā un ar skuju smaržu veicināja „Skarbās mājas” kopīgo ģimenisko garu.

                Ticība ir  dzīvs spēks, kas cilvēku pārveido un dod tam aizvien jaunu enerģiju, savukārt baznīca ir ticības pūra glabātāja un ticības gaismas devēja. Adventa pirmās sveces iedegšanas pasākumā Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas priesteris Viktors Naglis lasīja Svētos Rakstus, deva svētību, un visi vienojās kopējā lūgšanā.  1-.4.klašu koris un 7.a klases meitenes  klātesošos iepriecināja ar savām skaistajām dziesmām, savukārt skolas direktore Vija Stiebriņa novēlēja visiem darīt labu, iepriecināt citus un  ikvienā sirdī iedegt cerību un gaidas pēc Ziemassvētku brīnuma.

Advents ir labdarības laiks, kad cilvēki vairāk kā jebkad saskata citu vajadzības, cenšas iepriecināt apkārtējos ar sirds bagātību, kas ielikta labos vārdos un darbos. Kā katru gadu, arī šogad Krustpils pamatskolas mazpulcēni līdz 15.decembrim aicina visus atbalstīt akciju ,,No sirds uz sirdi”, sarūpējot nelielas, bet mīļas dāvaniņas veciem, vientuļiem cilvēkiem vai dzīvnieku patversmei. Skolas pašdarbības kolektīvi gatavo priekšnesumus Ziemassvētku eglītes koncertam, kas notiks 20.decembrī. Katru pirmdienu ir iespēja pulcēties uz svētrītu, ko vada skolotāja Antra Laitāne, lai labiem vārdiem un gaišām domām piepildīts ir jaunais darba cēliens.

Maija Kīne, d.v.izglītības jautājumos Krustpils pamatskolā

 

 

 


 

Rudens -  mācību ekskursiju laiks


 Katru mācību gadu skola rosina skolēnus doties mācību ekskursijās. Tieši pirms brīvlaika, dzestrā rudens dienā Krustpils pamatskolas 9.klase devās savā izvēlētajā maršrutā. Pirmais apskates objekts bija Skanstupītes augšējais ūdenskritums, kas ir 0,6m augsts, 4,5 m plats un atrodas Pļaviņu pilsētas parkā. Lai arī pēc izmēriem tas šķiet pavisam mazs, tomēr skaists un jaudīgs. Rīta rosmi veicām noejot  ar kājām raitā solī visu Pļaviņu pilsētas aizsargdambi. Pastaiga vērojot  Daugavu visiem bija pa prātam. Vēl mēs Pļaviņās apskatījām Bebrulejas piemiņas akmeni, kas 1993.gadā tika uzstādīts 28 to māju piemiņai, kuras tika appludinātas sakarā ar Pļaviņu Hes celtniecību. Iegriezāmies Pļaviņu dolomīta ražotnē un īsu brīdi  kļuvām  liecinieki tam, ka tur notiek aktīva darbība. Visi, dodoties Rīgas virzienā neskaitāmas reizes šai ražotnei bijām braukuši garām, bet neviens vēl nebijām tikuši tās teritorijā. Pavērās dažādu akmeņu,smilšu kaudzes, kas bija gana iespaidīgas.No atsiju kalna pavērās skats uz Daugavu un Pļaviņām.  Izstaigājām Kokneses pilsdrupas un  apkārtni. Sekoja tālāks pārbrauciens līdz Siguldai. Sigulda ir tā vieta , kur var braukt vairākas reizes un katru reizi būs ko redzēt, katru reizi tā būs savādāka savu skaisto dabas skatu un krāsu dēļ. Visi aizgājām līdz Gleznotāju kalnam un no turienes baudījām brīnišķīgu ainavu pār Gauju .  Siguldā izbraucām ar panorāmas ratu, apskatījām Gūtmaņa alu, Velnalu, pārgājām pār  gājeju trošu tiltu pār Gauju un tā kā to darījām pirmo reizi, tad katrs iedomājās vēlēšanos, atliek gaidīt lai tā piepildās! Zēni izgāja visas trases Tarzāna parkā, ieskaitot spēka trasi. Kopumā dienas daļa Siguldā pagāja ļoti ātri, mēs staigājām daudz vairāk kā ikdienā, bet tas nelikās par grūtu jo takas ir sakoptas, apkārtējā ainava ļoti skaista jebkurā gadalaikā.  Ne velti Latvija ir visskaistākā! Ekskursija bija lietderīga ar to, ka pabijām vietās, kur līdz šim nebijām bijuši, uzzinājām dažus jaunus faktus, iepriekš redzētās vietas vēlajā rudenī bija nedaudz savādākas, bet nebūt  ne neinteresantākas. Paldies skolas direktorei V.Stiebriņai par transportu, šoferītim Agrim par vizināšanu un vecākiem par materiālo atbalstu.                                

   Klases audzinātāja 

Aivita Ķiploka

 


 

Galda spēles brīvlaikā

 

   Ir aizvadīts mācību gada pirmais posms un skolēniem sācies rudens brīvlaiks. Skolēni brīvlaiku pavada gan kopā ar vecākiem, gan kopā ar draugiem, gan iespējams arī kādā nometnē, gan... Mūsdienās  brīvā laika pavadīšanas piedāvājumi ir ļoti daudz un dažādi. Tomēr visiem nav vienādas iespējas un varēšanas. Ja iespējas un varēšanas sakrīt ar vēlēšanos, tad gala iznākums ir ļoti pozitīvs. Šāda pozitīva gaisotne valdīja skolēnu brīvlaika pirmajā dienā Krustpils pamatskolā, kur galda spēļu pulciņa vadītājs Imants Silavs, radīja iespēju skolēniem brīvlaikā aktīvi atpūsties. Un šo iespēju skolēni ar prieku izmantoja, jo ir pieredze no iepriekšējā mācību gada, kad šo tradīciju, brivlaikā spēlēt galda spēles, iedibināja skolotājs. Iepriekšējā mācību gadā bērni bija iecienījuši novusu un galda tenisu. Arī šogad skolēnu izvēle palika nemainīga.

   Galda spēļu diena sākās 10:00 ar savstarpējām skolēnu spēlēm galda tenisā un novusā. Pēc šīs iesildīšanās skolotājs piedāvāja skolēniem sarīkot sacensības šajās spēlēs, ko skolēni labprāt atbalstīja. Lai gan diena bija plānota līdz 12:00, skolēnu lielās ieinteresētības dēļ tā ieilga līdz 13:30. Neviens nekur nesteidzās, visiem bija interesanti un aizraujoši. Pēc sacensībām ar skolotāja sagādātajām balviņām tika apbalvoti 1.-3.vietu ieguvēji galda tenisā un novusā. Galda tenisā 1.vietā Artūrs Dzirkalis, 2.vietā Ralfs Beinarovičs, 3.vietā Lauris Paeglis. Šie paši sportiskie zēni bija arī laureāti novusā- Laurim 1.vieta, Artūram 2.vieta, Ralfam 3.vieta. 

Sporta skolotājs 

Imants Silavs

 


 

Krustpils pamatskolas skolēni saldā un gardā ekskursijā


Kad aizvadīts pirmais mācību mēnesis ar daudziem pasākumiem skolas dzīvē - Dzejas dienas, Drošības nedēļa u.c., ir laiks doties arī rudens ekskursijā.

Trešās klases skolēni kopā ar vecākiem nolēma doties mācību ekskursijā uz uzzņēmumu SIA “Skrīveru Saldumi”- labo emociju fabriku.Vērojām īsfilmu par saldumu ražošanu, iepazinām “Skrīveru Gotiņu ”tapšanas vēsturi un pats interesantākais,protams,ir darbošanās pašiem-veidojām konfektes saviem mīļajiem vecākiem,brāļiem, māsām, kuras vedām mājās kā pateicību par šo neaizmirstamo piedzīvojumu. Degustējām visdažādākās “Skrīveru Gotiņu”šķirnes,garšojām daudzveidīgos šokolādes našķus.

Mums šī bija “Saldā ekskursija”,jo turpinājām lutināt savas garšas kārpiņas,baudot “Skrīveru mājas saldējumu.”Arī šeit bija iespēja pašiem kolektīvi darboties meistarklasē,pagatavojot saldējumu un uzzināt, kāda nozīme ir saldajam krējumam,olu dzeltenumam, maģiskajai vaniļai un cukuram, lai sanāktu īsts un galvenais veselīgs saldējums.Tad visi kopā arī garšojām savu meistartiķi! Ar to pāsteigumi nebeidzās...Kopīgi dziedot “Pavāru dziesmu”,oficiants eleganti pasniedza katram glīti rotātas trīs lielas dažādu garšu saldējuma bumbas. Jūs pat nevarat iedomāties, kādus saldējuma veidus mēs tik neizbaudījām!Ēdām alus saldējumu, melno ogļu saldējumu u.c. sāļos saldējumus, nerunājot par daudzajām augļu saldējuma garšām! Iesakām - brauciet un palutiniet sevi pa īstam!

“Rudentiņš, bagāts vīrs,...”par to pārliecinājāmies it visur,vērojot dabu,viesojoties pie īstas latvju saimnieces,kur mūs pārsteidz bagātā ķirbju raža.Tik daudz saules, spēka un enerģijas slēpjas vienā ķirbī, bet tur to bija veselas kaudzes un grēdas! Šī dzīvesgudrā saimniece mums atklāja daudzas vērtīgas ķirbju gatavošanas receptes un veselības saglabāšanas noslēpumus, ja lieto uzturā ķirbjus. Katrs izvēlējās savu veiksmes ķirbīti, ko aizvest mājniekiem.

”Dots devējam atdodas”-šo atziņu mēs iemācījāmies jau pirmajā ētikas stundā, tāpēc, pateicoties saimniecei, sniedzām mazu koncertu ar savu literāro priekšnesumu “Nāk rudens apgleznot Latviju”.Jā, “mums viņa ir visskaistākā tik un tā!”

Sakām paldies par iespaidiem bagāto ekskursiju skolas direktorei, šoferim, vecākiem un visiem, kas dāvāja neaizmirstamus mirkļus, lai smeltos pozitīvas emocijas,kuras dos spēku un enerģiju jaunam mācību cēlienam.

 

Krustpils pamatskolas 3.klases skolēni 

un audzinātāja Inese Grauduma

 


 

Krustpils pamatskolas pirmīši iepazīst Jēkabpili


Nevaram nepamanīt, ka dienas kļūst arvien īsākas, bet naktis garākas un aukstākas. Rudens klāt! Putni pulcējas baros un gatavojas aizceļošanai vai arī daži ir jau projām. Koku lapas krāsojas dažādās krāsās un pēc tam nobirst. Nedrīkstam palaist garām brīnišķīgos un neatkārtojamos rudens burvīguma mirkļus. Mēs, mazie pirmklasnieki, 14.oktobrī devāmies savā pirmajā ekskursijā ar vēlmi iepazīt savu pilsētu.

  Zinātkāros pirmklasniekus, šoferītis Agris aizvizināja līdz pirmajam pieturpunktam. Ceļā vērojām mūsu upi Daugavu un krāšņos, krāsām bagātos kokus. Vispirms apmeklējām leļļu māju ’’ButaFORIJA”. Mūs sagaidīja leļļu meistars un mājas saimnieks Juris Abramenko, kurš pārbaudīja mūsu lasītprasmi, dodot uzdevumu - izlasīt izkārtni virs ēkas. Kopīgi noskaidrojām, ko nozīmē šis vārds „butaforija”. Ieejot ēkā sastapām alvas zaldātiņu, kurš apsargāja leļļu karaļvalsti. Ar nepacietību apmeklētājus gaidīja arī princese un karalis. Pūķis aicināja pie burvju avota, lai katrs ievēlamies vēlēšanos un solīja, ka veicot pareizu darbību, tā piepildīsies. Paviesojāmies arī Raganas ķēķī un Princešu istabā, kur bija iespēja īsā brīdī tapt par īstu princesi. Kurš gan nepazīst dzeltenos cilvēciņus Simpsonus? Viņiem tur iekārtota sava īpašā istaba.

Leļļu paradīzē varējām aplūkot uz ārzemēm emigrējušās jēkabpilietes Ļubovas Rutkas leļļu kolekciju. Lelles ieguvušas jaunus tērpus. Izbaudījām katras Rūķīšu mājiņas burvīgumu un vienreizīgumu. Apmeklējuma noslēgumā varējām uzspēlēt dažādas rotaļas un piedalīties muzeja piedāvātajās aktivitātēs, kā arī nofotografēties ar mīļāko pasaku vai multfilmu varoni.

  Tālāk  mūsu ekskursija turpinājās iepazīstot Jēkabpils Mākslas skolu. Skolas saimnieki mūs laipni sagaidīja un izrādīja visas skolas telpas. Katrā telpā redzējām ar ko šeit nodarbojas bērni – zīmēšana, kompozīcija, gleznošana, veidošana. Izrādījās, ka Mākslas skolā iespējams apgūt tādus priekšmetus kā stikla apgleznošana, keramika, kokapstrāde, grafika, datorgrafika un tekstilmāksla. Koridoros apskatījām skolas audzēkņu darbus un skolotāju radītos mākslas šedevrus.

   Pēc tam atgriezāmies savā – Krustpils pamatskoliņā, kur noskatījāmies leļļu teātra „Tims” muzikālo izrādi „Pasaka par pīlēnu”.

 Tāda nu bija mūsu pirmā ekskursija. Mums patika.

 

                                                Skolēnu domas pierakstīja 1.klases audzinātāja Daina

 


 

Krustpils novada skolēni dodas ekskursijā uz Lietuvu

Jau par tradīciju ir kļuvušas rudenī organizētas Krustpils novada skolu audzēkņu kopējas mācību ekskursijas.  Tās dod iespēju vairāk sadraudzēties ar kaimiņu pagasta skolu bērniem un kopā ne tikai ceļot, bet arī  uzzināt ko jaunu par savu novadu, zemi un tuvāku vai tālāku ceļojuma galapunktu. Pateicoties Krustpils novada domes atbalstam, 2015.gadā tika ceļots uz Igauniju, bet šoruden skolēniem bija iespēja doties ekskursijā uz Lietuvu.

14.oktobrī jau agri no rīta  51 ekskursants no Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas, Mežāres pamatskolas, Krustpils pamatskolas, Sūnu pamatskolas, Variešu sākumskolas un Vīpes pamatskolas pulcējās pie Krustpils novada domes, lai dotos mācību ekskursijā uz Klaipēdu. Kopā ar smaidīgajiem un atsaucīgajiem autobusa šoferīšiem Dzintaru Skalbi un Ivaru Šķesteri, dzīvespriecīgo un enerģisko ekskursijas vadītāju Krustpils pamatskolas direktori Viju Stiebriņu šis ceļojums izvērtās kā brīnišķīgs un aizraujošs notikums.

Pirmais spilgtākais piedzīvojums bija pārcelšanās ar prāmi no Klaipēdas uz Balto kāpu, lai delfinārijā apmeklētu izrādi. Ieejot delfinārijā, skolēnus pārsteidza lielie logi- akvārijs, kur peldējās delfīni. Šova programmā bija aizraujoša delfīnu atraktīvā izrāde - gudrie dzīvnieki dejoja valsi, gleznoja, dziedāja, spēlēja bumbu, sagādājot lielu prieku gan pieaugušajiem, gan bērniem! Arī roņi kopā ar saviem treneriem iepriecināja skatītājus ar dažādiem trikiem, par ko balvā saņēma savus gardumus- zivis! Skolēni skatījās izrādi ar lielu interesi un prieku, iemūžināja foto mirkļus. Jāatzīst, ka tās sajūtas, ko piedzīvoja izrādes apmeklētāji, nevar nofotografēt, tāpat, kā nevar aprakstīt to prieku un sajūsmu, ar kādu visu izrādi vēroja bērni.

Pēc tālā ceļa un izrādes apmeklējuma sekoja pusdienu pauze "Radailiu dvaras" –restorānā, kas atrodas gleznainā vietā 7 km attālumā no Klaipēdas. Ceļojumā plānotās aktivitātes, tajā skaitā ēdināšanas izdevumus, finansēja Krustpils novada pašvaldība.

Lai gan laika ziņas vēstīja, ka Daugavpilī esot uzsnidzis pirmais sniegs, ekskursijas laikā Lietuvā visus sildīja saule un priecēja zelta rudens krāsu bagātība. Pēc nelielas atpūtas ekskursanti devās uz Dino parku- izpriecu parku Radaiļos. Dino parkā ir sastopami 37 dinozauri, no kuriem lielākais ir 12 m augsts. Parka apmeklētāji varēja iejusties vairāk nekā 65 miljonu gadu tālā pagātnē, kad uz mūsu zemeslodes dominēja dinozauri.  Parka iemītnieki bija to īstenajos izmēros, viņi mauroja un kustējās! Dino parkā bija pieejamas arī daudzas citas izklaides - 5D kinoteātris, ūdensvelosipēdi, rotaļu laukumi, karuseļi, batuti, spoguļu istaba un mašīnītes, katamarāni "Gulbji", katamarāni "Retro mašīnas", parka audžubērni (DINO bitītes, kaziņas, trusīši), šūpoles.

Tālais ceļš no Klaipēdas uz Jēkabpili pagāja nemanot, jo skolēniem bija iespēja piedalīties konkursā un izzinošās aktivitātēs par Krustpils novadu, kā arī bija iespēja erudītākajiem, atsaucīgākajiem, aktīvākajiem skolēniem saņemt balvas, ko bija sarūpējusi ekskursijas vadītāja Vija Stiebriņa sadarbībā ar Krustpils novada domi. Skolēni atbildēja uz  jautājumiem par Krustpils novada pagastiem, skolām, pašvaldību, simboliku, kā arī piedalījās izteiksmīgās runas konkursā, lasot dažādas Krustpils novada teikas.

Katrs ekskursijas dalībnieks rakstīja pārdomu vēstuli, kurā izteica savas atziņas par redzēto, piedzīvoto, uzzināto. Skolēni pauda prieku  par šo ceļojumu, par jauniegūtajiem draugiem, vēlmi vēl kādreiz ceļot kopā ar citu skolu skolēniem, kā arī pateicās par labi noorganizēto ekskursiju un neaizmirstamajiem iespaidiem. Vladislavs Ļūļāks no Vīpes pamatskolas raksta: ,,Man patika pilnīgi viss. Es gribētu nākošajā gadā arī braukt tādā ekskursijā. Liels paldies Krustpils novadam un Krustpils pamatskolas direktorei Vijai Stiebriņai.” Lasot skolēnu vēstules, jāatzīst, ka labā iecere satuvināt novada skolas kopējās aktivitātēs, ir atbalstāma un labs ieguldījums nākotnei. Ir izdevies pulcināt sava novada jauno paaudzi, kas kopā izglītojas, ceļo, mācās, sadraudzējas. Lai arī turpmāk Krustpils novadā ir šis nākotnes perspektīvas redzējums, kas paver ceļus, paplašina robežas un dara garā stiprus, zinošus! Paldies Krustpils novada domei par atbalstu ekskursijas organizēšanā!

Maija Kīne,

d.v.izglītības jautājumos

Krustpils pamatskolā

 


 

Krustpils pamatskolas skolēni basketbolu apgūst sadarbojoties ar BK “Jēkabpils”


    No oktobra vidus Krustpils pamatskolas skolēniem  sporta stundās apgūstamā tēma ir basketbols. Skolēni apgūst pamatprasmes - driblu, piespēles, metienus grozā, pilnveido sadarbības prasmes, mācās spēles noteikumus. Lai motivētu stundās skolēnus darboties aktīvāk un brīvajos brīžos papildus pilnveidot savas prasmes, skolā tika sarīkotas basketbola metienu sacensības. Noteikumi šoreiz bija gaužām vienkārši - mazākie, katrs individuāli  2 minūtes meta grozā no jebkuras vietas, par katru iemesto grozu saņemot vienu punktu. Par uzvarētājiem kļuva Līva Ieviņa un Kristers Ignatjevs. Vecāko klašu skolēniem bija jāmet grozā 2 minūtes, bet, atkarībā no izvēlētā attāluma, no groza par katru realizēto metienu savā kontā saņēma vienu, divus vai trīs punktus. Precīzākie  izrādījās Valērija Ruta Hartmane un Salvis Linde. Sacensības izvērtās spraigas, katram dalībniekam bija sava taktika punktu gūšanā.

     Basketbola tēmas apguves laikā aprunājoties ar BK „Jēkabpils„ komandas menedžeri Edgaru  Pabērzu, atbalstoši tika dota iespēja  Krustpils pamatskolas skolēniem klātienē vērot mūsu pilsētas lielo basketbolistu spēli. Trešdien, 19.oktobrī basketbola spēles apmeklējums sporta namā izvērtās par svētkiem -  skolēniem bija rezervētas lieliskas vietas, mums bija iespēja vērot katra spēlētāja individuālo meistarību, komandas sadarbību, taktiku, nostiprināt zināšanas par sacensību noteikumiem, sekot līdzi  treneru un tiesnešu darbībai kā arī novērtēt karsējmeiteņu priekšnesumus. Šajā sezonā grupā dejo arī mūsu skolas 9 a  klases skolniece Agnija Ignatjeva. Lai arī mājinieki sīvā cīņā piekāpās lietuviešiem, tas nemazināja prieku par klātbūtni spēlē. Skolēni lieku reizi pārliecinājās par to, cik svarīgi ir cīnīties līdz galam, ka neliela kļūdiņa var ietekmēt spēles gala rezultātu, kā arī to, ka veiksme reizēm nemēdz būt  sabiedrotā. Priecēja fakts, ka spēles lielajā pārtraukumā līdzjūtēju konkursā uzvarēja tieši mūsu skolas Ralfs Beinarovičs, balvā iegūstot mugursomu. Kā saldais ēdiens noslēgumā bija kopīgs foto ar BK „Jēkabpils” basketbolistiem un talismanu Lūsi. Spēles apmeklējums bija lieliska iespēja mācīties, gūt jaunu pieredzi un pozitīvas emocijas. Paldies par šiem basketbola svētkiem Edgaram un visai komandai!

                                                                                     Aivita Ķiploka

sporta skolotāja


 

„Krustpils Spicie” Jauno Rīgas sargu spēlē izcīna 3.vietu


        LR Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centrs, sadarbībā ar LR Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem aicināja Latvijas jauniešus, vecumā no 14 līdz 18 gadiem  piedalīties piedzīvojumu un izaicinājuma spēlē „Jaunie Rīgas sargi” 2016. Spēles misija ir palīdzēt jauniešiem atklāt patriotisma  jūtas un stiprināt valstiskuma apziņu.  Krustpils pamatskolas vecāko klašu skolēni pieņēma šo izaicinājumu, izveidoja komandu „Krustpils Spicie”, kuras dalībnieki bija  Valērija Ruta Hartmane, Inese Andersone, Natālija Lelaus, Sandis Ozoliņš, Emīls Jansons un Roberts Krūmiņš. Jaunieši  startēja neklātienes kārtā, izpildīja mājas darbus un 21.oktobrī saņēma uzaicinājumu doties  uz Rēzeknes novada Bērzgali, lai kopā ar citām 18 komandām cīnītos par uzvaru otrajā kārtā. Spēle notika āra apstākļos. Dienas pirmajā  daļā viens dalībnieks no katras komandas apgūva konkrētas zināšanas  kādā no 6 posteņiem- ekipējuma atlase, nometnes ierīkošana, orientēšanās, pirmās palīdzības sniegšana un vēstures jautājumi par Latvijas Brīvības cīņām un ieroču mācību. Dienas otrajā daļā apgūtās zināšanas tika izmantotas kopā ar komandu veicot misijas uzdevumus, kas bija uz precizitāti un laiku.  „Krustpils Spicie”  misiju veica ar lielu atbildības sajūtu, katrs deva savu ieguldījumu un kopvērtējumā izdevās  izcīnīt 3.vietu. Diena bija gara, nedaudz nogurdinoša, nācās pieciest aukstos laika apstākļus, tomēr esam gandarīti par paveikto, jo piedalīšanās pasākumā bija lietderīgi un interesanti pavadīts laiks, jaunas zināšanas, pieredze un paziņas.

Krustpils pamatskolas skolotāja

Aivita Ķiploka


 

Krustpils pamatskola aicina pirmklasniekus

  Klāt pavasaris un strauji ,pirmsskolas izglītības iestādēs, tuvojas izlaidumu laiks.Sagatavošanas grupu audzēkņi gatavojas kļūt par skolniekiem un pienācis laiks vecākiem izvēlēties piemērotāko skolu savām atvasēm.

  Ienākšana skolā ir īpašs notikums katram bērnam,viņa vecākiem. Bērns skolā iepazīst jaunus pienākumus,satiek jaunus draugus un iekļaujas citā dzīves ritmā. Katra diena skolā liek bērnam iepazīties ar iepriekš nezināmām un neiepazītām situācijām.Atmiņas par pirmo skolu,par pirmo skolotāju paliek uz visu mūž  Ne jau katrs zina,ka Jēkabpilī ir tāda skola-Krustpils pamatskola,kura atrodas Madonas ielā 48. Skolā strādā pieredzes bagāti pedagogi,kuri īpašu uzmanību pievērš individuālajam darbam ar skolēniem. Priekšrocība ir tā,ka klašu piepildījums ir neliels. Skolas pedagogi aktīvi iesaistās piedāvātajos projektos,lai izglītotos paši un izglītotu citu skolu pedagogus. Ilgstoši un veiksmīgi darbojas dabaszinātņu un matemātikas jomā. Skolai ir ilgu gadu pieredze citu tautību bērnu integrēšanai latviskā vidē. Krustpils pamatskolā iespējams apmeklēt psihologu un logopēdu,kuri pēc nepieciešamības konsultē gan skolēnus,gan vecākus. Savus talantus skolēni attīsta ārpusstundu nodarbībās. Pēc stundām 1.-4. klašu skolēni var darboties pagarinātajā dienas grupā.

Cienījamie vecāki!

 Ja Jūs vēlaties,lai Jūsu topošais pirmklasnieks nākamajā 2016./2017.mācību gadā mācītos Krustpils pamatskolas 1. klasē,tad nāciet jau rīt,lai pieteiktu savas atvases mācībām. Aicinām arī uz pirmo tikšanos ar audzinātāju gan bērnus,gan vecākus 21.aprīlī plkst.17.00. Sīkāka informācija pa tālruni 652 23936, mob.t. 29503096

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Nākamo pirmklasnieku audzinātāja Daina Lapiņa

 

 

 


 

 

Naudas lietās zinošākie eiro zonas skolēni – Krustpils pamatskolas audzēkņi 

Naudas dizaina un drošības jautājumos eiro zonas zinošākie skolēni mācās Krustpils pamatskolā, šodien noskaidrots Eirosistēmas mēroga spēles "Eiro skrējiens" ("Euro Run") Latvijas finālsacensībās.

Spēles "Eiro skrējiens" tiešsaistes sacensības notika no 2015. gada 25. novembra līdz 2016. gada 25. februārim. Šo eiro zonas valstīm tradicionālo konkursu Latvijas Banka un Eiropas Centrālā banka (ECB) pirmo reizi rīkoja arī Latvijā, turklāt ar īpašu sacensību finālu Rīgā, Latvijas Bankā. Finālsacensībās piedalījās četru klašu komandas no trim skolām – Krustpils pamatskolas, Dzelzavas pamatskolas un Rīgas 34. vidusskolas. Šo komandu kapteiņi un dalībnieki ir ne tikai vislielāko punktu skaitu ieguvušie skolēni Latvijas dalībnieku konkurencē, bet uzrādījuši arī labākos rezultātus visā eiro zonā. 

Spraigā cīņā Latvijas finālsacensībās 1. vietu ieguva Krustpils pamatskolas 5.a klases komanda ar kapteini Paulu Krūmiņu priekšgalā, apsteidzot Krustpils pamatskolas 6.a klases komandu (kapteinis Artūrs Dzerkalis, starp komandas dalībniekiem – viņa klasesbiedrs Ralfs Beinarovičs, kurš tiešsaistes sacensībās arī iekļuva starp visas eiro zonas TOP5 spēlētājiem), Dzelzavas pamatskolas 4. klases komandu ar kapteini Rihardu Pēču un Rīgas 34. vidusskolas 5.c klases komandu ar kapteini Jūliju Vaikuti. Fināla dalībnieki saņēma vērtīgas balvas un Latvijas Bankas un ECB diplomus. 

Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs pauda gandarījumu par Latvijas bērnu panākumiem spēlē "Eiro skrējiens", parādot izcilus rezultātus visas Eiropas mērogā. 

"Ir labs teiciens – Latvija var! Jums, jaunieši, vienmēr jādzīvo sirdī ar šādu pārliecību. Neesam ne slikti, ne vāji, ne nezinoši," sacīja Latvijas Bankas prezidents, akcentējot motivējošas skolu vides un uzcītīgu mācību nozīmi, kā arī vēlot bērniem vēl ne reizi vien nest Latvijas vārdu tālāk pasaulē. I. Rimšēvičs pauda cerību, ka ekonomikas mācību priekšmeta loma skolu programmās tiks stiprināta un par tautsaimniecības norisēm bērni tiks mācīti jau pamatskolā. 

Kopumā spēlē visā eiro zonā piedalījās 11 242 interesenti, galvenokārt bērni vecumā no deviņiem līdz 12 gadiem (3. -6. klašu skolēni), tostarp 22.8% jeb 2563 spēlētāji no Latvijas. To 100 spēlētāju vidū, kuri tiešsaistes sacensībās ieguva visaugstāko punktu skaitu, bija 47 skolēni no Latvijas. Mūsu valsts pārstāvji spēles TOP10 ieguva pirmās deviņas vietas. 

Spēle "Eiro skrējiens" ir izglītojoš

Pasākumi
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2021
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2021Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2021Krustpils Novadnieks, MARTS 2021
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Marinzejas ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde

2021.gada 1.jūlijā, darbu sākot jauno novadu domēm, stājas spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. Tās rezultātā jaunajā Jēkabpils novadā tiek apvienota līdzšinējā Jēkabpils pilsēta un Krustpils, Aknīstes, Salas, Jēkabpils un Viesītes novadi.

Lai arī reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības darba procesus, pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem turpinās iepriekšējā kārtībā – visi pašvaldības pakalpojumi tiks nodrošināti visos pagastos līdzšinējās pakalpojumu sniegšanas vietās un ierastajā kārtībā līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai.

Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu