Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Sūnu pamatskola

 
SKOLAS ADRESE:  Sūnu pamatskola
                                 Kūkas, Skolas iela 1
                                 Kūku pagasts, Krustpils novads LV – 5222
                                 Tālrunis 65228004, mob.t. 28676947
                                 E – pasts: sunupsk@krustpils.lv
Sazinies ar mums izmantojot e-adresi, spied te
 
SKKOLAS ADMINISTRĀCIJA:
                           Direktore                   Inese Ziediņa

                           Direktores vietniece    Valda Kalniņa-Vītola

                           Saimniecības pārzine   Anita Krastiņa

 

SKOLAS VĒSTURE

(1920-2020)

 • Sūnu pamatskola dibināta 1920. gadā kā četrklasīga pamatskola Sūnu Maijas mājās „Sūņi” pie Sūnu ezera - no turienes arī radies skolas nosaukums. Skolēni mācījas arī Rūtiņu, Žilvinsku, Cvetkovu mājās.
 • 1933.-1936. gados norit skolas ēkas celtniecība pie Kūku stacijas. Skolas ēku nodod ekspluatācijā 1936. gada rudenī.
 • No 1941.-1943. gadam skola pārceļas atpakaļ uz Sūņiem, bet skolas telpās ierīkota vācu armijas lazarete. Pēc vāciešu aiziešanas skola pārceļas atpakaļ sākotnējās telpās.
 • 1949. gadā atver 5. klasi, bet 1951. gadā skolu pārveido par septiņgadīgo skolu ar 1.-4. klašu krievu plūsmu.
 • 1952. gadā skolu reorganizē par Sūnu septiņgadīgo skolu.
 • 1955.gadā skolā veic kapitālo remontu. Nodibina 1. skolēnu komiteju. Šķūnītī iekārto darbnīcas.
 •  1957. gadā sabiedriskā kārtā uzbūvē siltumnīcu, kurā audzē dēstus. Skolas priekšā stāda rozes.
 • 1958.gadā skolai nopērk traktoru. Iedēsta 10 Dvietes zilo vīnogu stādus.
 • 1959.gadā paplašina darbnīcu materiālo bāzi. Darbojas frizētava. Darbu uzsāk fotopulciņš.
 • 1960. gadā aktīvi notiek sarakste ar citu valstu bērniem. Piedalās kampaņā, kurā audzē lopbarības pupas 1ha platībā.
 • 1960./61. mācību gadā krievu plūsmas skolēni pārceļas uz Kūku ciematu, kur izveido patstāvīgu skolu. Aktīva sarakste ar Rostokas skolēniem.
 • 1962./63. mācību gadā skolai tiek piešķirts astoņgadīgās skolas statuss.
 • 1962. gada 31. decembrī nodod skolas piebūvi ar 6 klašu telpām.
 • 1966.gada 6.decembrī nodod ekspluatācijā Kūku 8- gadīgo skolu.
 • 1967.gada 31.decembrī nodod ekspluatācijā skolotāju dzīvojamo māju.
 • 1967.gadā izveidojas Tautas grāmatu kiosks “Rūķītis”
 • 1967.gadā tika izbūvēta pirmā peldvieta Sūnu ezerā.
 • 1967.gadā Piekarpatos piedalās tūrisma sacensībās.
 • 1968./69. g. izveido akmensdārzu.
 • 1976. gada 14. februārī notiek 1.absolventu salidojums. Turpmāk salidojumi notika 1977.g., 1978.g., 1980.g.
 • 1983. gadā skolā veic kapitālo remontu.
 • 1985.gadā skola iegūst 1. vietu novadpētniecības skatē.
 • 1989. gadā aktīvi darbojas Pekšņi, , notiek sadraudzības pasākumi ar Ābeļu, Dunavas, Sauleskalna, Izvaltas skolām.
 • 1990. Gaidu kopa izdod  sienas avīzi Rukši.
 • 1990. gadā skolu pārdēvē par Sūnu deviņgadīgo skolu.
 • Ar 1991. gada 22. jūniju skola tiek nodota Kūku pagasta pašvaldībai, bet ar 1. septembri pārdēvē par Sūnu pamatskolu.
 • 1994.gadā skolas absolvents Egīls Bojārs piedalās  ziemas olimpiskajās spēlēs Lillehammerē
 • 1995.gadā skolai no kūdras fabrikas Driksna tiek iegādāts autobuss skolēnu pārvadāšanai.
 • 1998. gada 1.oktobrī tiek atjaunota Sūnu 748. mazpulka darbība
 • 2000. gadā Pēdējā zvana dienā, sakarā ar skolas 80 gadu jubileju, absolventi ierok pagalmā zem ozoliņa vēstījumu nākamajām paaudzēm par skolas dzīvi atjaunotajā Latvijā.
 • 2007. gada maijā notiek pēdējais absolventu salidojums un atvadas no vecās skolas, bet ar 1. septembri skola pārceļas uz jaunām telpām Kūku ciematā. Tās iesvēta mācītājs V. Naglis.
 • Paralēli pamatizglītības apguvei bērniem no 2 līdz 7 gadu vecumam ir iespēja „mācīties” mazajā skoliņā- bērnudārzā. Top jauns rotaļu laukums, tiek labiekārtota skolas apkārtne.
 • Skolai ir savs karogs, trīs gadus iznāk skolas avīze „Sūnu skolas balss”. 
 • 2009. gada rudenī Sūnu pamatskola nonāk Krustpils novada pakļautībā un ir otra lielākā skola novadā.
 • 2008.gadā tiek realizēts projekts „Sākumskolas Dienas centra izveide”.
 • 2010.gads ir skolas 90 gadu jubilejas gads. Notiek pēdējā viesošanās vecajā skolā un gara gaismas pārnešana uz jaunajām mājām.
 • 2010. gadā saņemts jaunais skolas autobuss ikdienas lietošanai skolēnu pārvadāšanā.
 • Sūnu pamatskolas pirmsskolas grupās tiek realizēts LP Sēlija projekts „Radošo aktivitāšu centru izveide pirmsskolas vecuma bērniem Sūnu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē”.
 • Uzsākta jauna tradīcija- Ģimeņu Sporta svētki „Sporto kopā ar ģimeni!”
 • Skola kļūst par nozīmīgu kultūras centru Kūku pagastā. Tajā notiek novada un valsts mēroga pasākumi.
 • 2013. gadā notiek skolas siltināšana un apkārtnes labiekārtošana, skola iegūst jaunu veidolu, tiek realizēts projekts "Krustpils novada Sūnu pamatskolas ēkas kompleksu pasākumu ieviešana siltumnīcu efekta gāzu emisiju samazināšanai".
 • 2013.-2016. gadam IZM projekts “Sporta inventāra iegāde mācību priekšmets “Sports” standarta īstenošanai Krustpils novada Sūnu pamatskolā.
 • Skolas bibliotēkā tiek iekārtota skolas vēstures ekspozīcija.
 • 2013. gadā Sūnās tiek aizsākta jauna tradīcija- Sadraudzības pasākumi mācību gada noslēgumā starp visām Krustpils novada skolām.
 • 2014.gadā tiek uzsākta sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Daugavpils novada Biķernieku pamatskolu.
 • Sūnu pamatskolas skolēni kopā ar vecākiem iesaistās  makulatūras un nolietotās elektrotehnikas vākšanas akcijā „Zaļā josta”. Tiek savāktas daudzas tonnas makulatūras un saņemts rakstāmpapīrs skolas vajadzībām.
 • 2014. gada 1. septembrī skola pāriet uz elektronisko mācību sociālo tīklu Mykoob.lv.
 • 2015.gadā uzsākta projekta „Sūnu pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija” realizācija.
 • 2015. gadā skola atzīmē 95 gadu jubileju.
 • 2016-2020. gadam ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 • 2017.-2019. gadam Latvijas menedžmenta akadēmijas projekts “Esi līderis!’’
 • 2017. gadā LAD projekts “Uzņēmējdarbība laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās”.
 • 2017.-2019. gadam Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem.
 • 2017.-2018. gadam Biedrības “Silta sirds” projekts “Brīvdabas mācību klases izveidošana pie Sūnu pamatskolas.
 • 2017.gada janvārī skola pāriet uz elektronisko mācību sociālo tīklu e-klase.
 • 2019. gadā Biedrības “Silta sirds” projekts “Āra spēļu laukuma izveide pie Sūnu skolas” Ugunskura vietas izveidošana pie Zaļās klases.
 • 2020. gadā skola svin savu 100-gadi.

 

2020./2021.m.g. SKOLĀ STRĀDĀ  23 PEDAGOGI

Zeltīte Svikša

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ņina Jegorova

Krievu valodas skolotāja

Ināra Eglīte

Mūzikas un ģeogrāfijas skolotāja

Ludmila Jemeļjanova

Matemātikas un fizikas skolotāja

Inita Kalniņa

Angļu valodas un mājturības skolotāja

Valda Kalniņa-Vītola

Ķīmijas skolotāja, direktora vietniece

Daina Kalve

Bioloģijas, mājturības un sociālo zinību skolotāja

Aija Upīte-Tutane

Pirmsskolas skolotāja, bibliotekāre, speciālais pedagogs

Laura Mežinska

Pirmsskolas skolotāja

Alda Miezāka

Logopēds

Dace Mūrniece

Pirmsskolas skolotāja

Skaidrīte Neimane

Skolotāja palīgs

Jautrīte Grunte

Psihologs

Tatjana Permaņicka

Sporta un informātikas skolotāja

Vitālijs Permaņickis

Interešu izglītības skolotājs

Solvita Rušmane

Pirmsskolas skolotāja

Imants Silavs

Mājturības skolotājs

Sandra Sondore- Vanaga

Sākumskolas skolotāja

Ēriks Spuriņš

Vēstures skolotāja

Dace Stroža

Sākumskolas skolotāja

Tatjana Tkačova

Vizuālās mākslas skolotāja

Dace Vališina

Sākumskolas un latviešu valodas skolotāja

Agrita Zolberga

Sākumskolas un angļu valodas skolotāja

 

 

Pasākumi
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2021
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2021Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2021Krustpils Novadnieks, MARTS 2021
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Marinzejas ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde

2021.gada 1.jūlijā, darbu sākot jauno novadu domēm, stājas spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. Tās rezultātā jaunajā Jēkabpils novadā tiek apvienota līdzšinējā Jēkabpils pilsēta un Krustpils, Aknīstes, Salas, Jēkabpils un Viesītes novadi.

Lai arī reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības darba procesus, pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem turpinās iepriekšējā kārtībā – visi pašvaldības pakalpojumi tiks nodrošināti visos pagastos līdzšinējās pakalpojumu sniegšanas vietās un ierastajā kārtībā līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai.

Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu