Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS - DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES TERITORIJAS PAPLAŠINĀŠANA  ATRADNĒ „AIVIEKSTE KREISAIS KRASTS” KRUSTPILS NOVADĀ, VARIEŠU PAGASTĀ, AKCEPTĀCIJAS PROCEDŪRAS UZSĀKŠANU

Paredzētā darbība: Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves teritorijas paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” A un N kategorijas krājumu teritorijā Krustpils novadā

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “Pļaviņu DM”, Reģistrācijas Nr.40003277279, juridiskā adrese: Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļaviņu pilsēta, LV-5120, Tālrunis: 29461985 E-pasta adrese: juris.dm@apollo.lv

Paredzētā darbības vieta: Paredzētās darbības vieta ietvers zemes īpašumus:

 • Karjers “Aiviekste”, kadastra Nr.56940010117;
 • Lapsēni, Kadastra Nr.56680020130;
 • Kalna Mežotnes, kadastra Nr.56940010128;
 • Mazlazdas, kadastra nr.56680020143;
 • Vēzenes, kadastra nr.56680020120;
 • Vēzenes Kadastra Nr.56680020116
 1. gada 25. janvārī Vides pārraudzības valsts birojs ir izdevis Atzinumu Nr.5-04/3 “par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dolomīta ieguvei Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes “Aiviekste – kreisais krasts” teritorijā un paplašinātajā platībā”

Ņemot vērā  SIA Pļaviņu DM 2021. gada 28. janvāra iesniegumu Nr.3-6/15, Vides pārraudzības valsts birojs 2021.gada 26.februārī  ir pieņēmis Lēmumu Nr. 5-02/3 par kļūdas labojumu Vides pārraudzības valsts biroja Atzinumā Nr.5-04/3 (2.pielikums).

Ar sagatavoto Ziņojumu, VPVB Atzinumu  un citiem materiāliem var iepazīties:

1) SIA “Pļaviņu DM” tīmekļa vietnē  http://www.plavinudm.lv Sabiedrības līdzdalība

2) SIA “Pļaviņu DM”: Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļaviņu pilsēta, iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku pa tālr.29461985

 _______________________________________________________________

Paziņojums par SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveide Krustpils novada Krustpils pagastā.

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “GALLUSMAN”, reģ. nr. 40103895261, juridiskā adrese: Ikšķiles nov., Ikšķile, Tīnūžu šoseja 17, LV-5052, tālrunis: 28449491.

Paredzētās darbības norises vieta:  Krustpils pagasts, Krustpils novads (sekojošos nekustamajos īpašumos bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā: “Pasilnieki” (kadastra Nr. 5668 007 0277) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 5668 007 0298, 5668 007 0307, 5668 007 0319; “Logistikas parks” (kadastra Nr. 5668 007 0295) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 5668 007 0301, 5668 007 0302, 5668 007 0312, 5668 007 0308; “Lidlauka ceļi” (kadastra Nr. 5668 007 0372) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0372; “Lidlauka taka” (kadastra Nr. 5668 007 0320) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0320; “Pasile” (kadastra Nr. 5668 007 0468) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0462).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 08.07.2020. ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/8 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveidei Krustpils novada Krustpils pagastā un 05.10.2020. izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr. 5-03/15. Ziņojums „Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveide Krustpils novada Krustpils pagastā” sagatavots 2021. gada februārī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Geo Consultants” (Olīvu ielā 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: tālrunis: 67627504, e-pasts: gc@geoconsultants.lv, www.geoconsultants.lv).

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties attālināti no 2021. gada 4. marta tīmekļa vietnēs – www.krustpils.lv, www.jekabpils.lv  un www.geoconsultants.lv (sadaļā Vides izpēte/Paziņojumi (IVN)).

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 19. martam  (videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs www.krustpils.lv  un www.geoconsultants.lv, sākot ar šī gada 15. martu), kuras laikā ieinteresētajām pusēm būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz ierosinātājas pārstāvja e-pasta adresi:  gc@geoconsultants.lv. Tiešsaistes videokonference notiks 2021. gada 17. martā plkst. 16:00 (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv šī gada 15. martā).

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu var iesniegt SIA „Geo Consultants” (Olīvu ielā 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: tālrunis: 67627504, e-pasts: gc@geoconsultants.lv, www.geoconsultants.lv) un Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 2021. gada 5. aprīlim.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Ietekmes uz vidi ziņojuma kopsavilkums

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma pielikumi

Elektroniskie pielikumi

Publicēts Krustpils novada informatīvajā izdevumā “Krustpils novadnieks” 2021. gada 5. marta numurā (Nr.3 (128)) un laikrakstā “Brīvā Daugava” 2021. gada 5. marta numurā (Nr. 18 (11 597))

 

Prezentācija SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas ietvaros pieejama šeit: https://www.loom.com/share/0c0c3c23e11e4ab392ebcfbefde0bd8a

 

Pieeja tiešsaites videokonferencei SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas ietvaros pieejama šeit: https://global.gotomeeting.com/join/697886117

Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides Krustpils novada Krustpils pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols

 _______________________________________________________________

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: Vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveide Krustpils novada Krustpils pagastā.

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “GALLUSMAN”, reģ. Nr. 40103895261.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta:  

Sekojošos nekustamajos īpašumos bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā Krustpils novada Krustpils pagastā: “Pasilnieki” (kadastra Nr. 5668 007 0277) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 5668 007 0298, 5668 007 0307, 5668 007 0319; “Logistikas parks” (kadastra Nr. 5668 007 0295) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 5668 007 0301, 5668 007 0302, 5668 007 0312, 5668 007 0308; “Lidlauka ceļi” (kadastra Nr. 5668 007 0371) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0372; “RSV Lidlauks” (kadastra Nr. 5668 007 0433) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0392; “Pasile” (kadastra Nr. 5668 007 0468) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0462; “Zeme-Viens” (kadastra Nr. 5668 007 0370) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0370; “Studentu Lidlauks" (kadastra Nr. 5668 007 0327) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0258; “Lidlauks” (kadastra Nr. 5668 007 0320) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0320.

Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 08. jūlijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/8 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveidei Krustpils novada Krustpils pagastā.

Paredzētās darbības apraksts: Krustpils novada Krustpils pagastā paredzēts izveidot modernu olu un olu produktu ražotni jeb mājputnu audzēšanas novietņu kompleksu, kas paredzēts  līdz 6 milj. dējējvistu un līdz 1,4 milj. jaunputnu vietām. Kompleksa darbības nodrošināšanai plānots radīt līdz 200 jaunas darba vietas. Kompleksā paredzētas līdz 18 dējējvistu novietnes un līdz 12 jaunputnu novietnes, graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas cehs, putnu barības ražošanas cehs, olu šķirošanas cehs un olu produktu ražošanas cehs ar gatavās produkcijas uzglabāšanas noliktavu, kūtsmēslu pārstrādes iekārtas to zāvēšanai un granulēšanai, kā arī citas saistošās inženierkomunikācijas – ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu attīrīšanas, elektroapgādes, siltumapgādes un sakaru tīklu infrastruktūra, kā arī neliels, stacionārs degvielas uzpildes punkts iekšējā transporta pašpatēriņa vajadzībām. Plānotā ražošanas jauda plānota ap 2000 milj. saražotu olu gadā, ko plānots realizēt gan kā čaumalu olas, gan dažādu šķidro un sauso olu produktu veidā (olu masas un olu pulveri). Tāpat kompleksā plānots saražot ap 250 tūkst. tonnas/gadā putnu barības, līdz 75 tūkst. tonnas/gadā granulētu organisko augsnes mēslojumu, kā arī līdz 15 tūkst. tonnas/gadā auksti spiestu nerafinētu rapšu eļļu. Līdz 90% no kompleksā saražotās produkcijas plānots realizēt eksporta tirgos. Kūtsmēslu uzglabāšana kompleksa teritorijā netiek paredzēta, nodrošinot to tūlītēju pārstrādi.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties Krustpils novada pašvaldībā (Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202) darba laikā, kā arī tīmekļa vietnēs – www.krustpils.lv un www.geoconsultants.lv.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) laika posmā no 2020. gada 17. augusta līdz 2020. gada 21. augustam (videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs www.krustpils.lv un www.geoconsultants.lv, sākot ar šī gada 17. augustu, plkst. 10:00), kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz ierosinātājas pārstāvja e-pasta adresi: gc@geoconsultants.lv. Saiti uz tīmekļa vietni, kur būs pieejama videoprezentācija, būs iespējams saņemt arī e-pastā, piesakot to pa e-pastu gc@geoconsultants.lv vai pa tālruni 67627504. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā e-pastā saņemtie jautājumi un atbildes uz tiem tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv. 

Tiešsaistes videokonference notiks 2020. gada 20. augustā plkst. 16:00 – 19:00 (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv 20.augustā).

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 2020. gada 28. augustam.

Sabiedriskās apspriešanas materiāli skatāmi šeit.

 

Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides sākotnējās sabiedriskās apspriešanas prezentācija  

https://www.loom.com/share/5a3f7fdbbf474aa7a4199bd640741ed5

_______________________________________________________________

PAZIŅOJUMS  PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS - DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES TERITORIJAS PAPLAŠINĀŠANA  ATRADNĒ „AIVIEKSTE KREISAIS KRASTS” KRUSTPILS NOVADĀ, VARIEŠU PAGASTĀ, IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA IESNIEGŠANU VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ

Paredzētā darbība: Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves teritorijas paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” A un N kategorijas krājumu teritorijā Krustpils novadā

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “Pļaviņu DM”, Reģistrācijas Nr.40003277279, juridiskā adrese: Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļaviņu pilsēta, LV-5120, Tālrunis: 29461985 E-pasta adrese: juris.dm@apollo.lv

Vides pārraudzības valsts birojs 04.10.2018. ir pieņēmis  lēmumu Nr.5-02/10 par Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.

Ziņojuma izstrādātājs: Eksperte Inga Gavena, tālrunis: 29545377, E-pasta adrese: inga.gavena@gmail.com

Ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2020.gada 15.jūlijā.

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties:

SIA “Pļaviņu DM” tīmekļa vietnē  http://www.plavinudm.lv Sabiedrības līdzdalība

 16.07.2020.

_______________________________________________________________

 

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu 

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam).

 

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

11.05.2020.

Paredzētās darbības nosaukums

Meža autoceļa „Vecais Liepsalas ceļš” būvniecība 4,31 km garumā. 

Iesniedzējs

Akciju sabiedrība  „Latvijas valsts meži”,  reģ. Nr. 40003466281.

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Īpašums ar kadastra  apzīmējumu 56760050191, Mežāres pagasts, Krustpils novads, Nīcgales meža iecirknis 157, 156, 161, 162, 163, 164, 165. kvartāli.

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Neatrodas

Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Neatrodas

Informācija par paredzēto darbību

Projekta ietvaros paredzēta meža autoceļa būvniecība 4.31 km garumā.  Ceļa segas platums 4,5m,  trases platums 20-25m. Pirms būvdarbiem tiks veikta meža zemes atmežošana 2,70 ha platībā.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV 5401, elektroniski daugavpils@vvd.gov.lv.

26.05.2020.

 

_______________________________________________________________

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu 

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam).

 

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

06.04.2020.

Paredzētās darbības nosaukums

Jēkabpils militārās bāzes “Indras” izbūve Krustpils pagastā, Krustpils novadā.

Iesniedzējs

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, reģ. Nr. 90009225180.

Paredzētās darbības norises vietas adrese

“Indras”, zemes vienības ar kadastra azpīmējumiem 5668 007 0260 un 5668 007 0110, Krustpils pagasts, Krustpils novads.

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Neatrodas

Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Valsts nozīmes ūdensnotekas Babraunīca (ŪSIK kods 42114:01) aizsargjosla.

Informācija par paredzēto darbību

Teritorijas attīstība paredzēta vairākās kārtās. Dotajā brīdī tiek izstrādāta būvprojekta 1. kārta, kuras ietvaros plānots izbūvēt bataljona administrācijas ēku, 2 noliktavas ēkas, 2 kontrolpunktu ēkas, katlu māju,  2 ūdens ieguves urbumus, dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas sistēmu, 2 sūkņu stacijas (sadzīves lietošanai un ugunsdzēsības vajadzībām), eko laukumu, transformatoru apakšstaciju, 2 ūdens rezervuārus (sadzīves lietotājiem un ugunsdzēsības vajadzībām), autotransporta stāvlaukumus, vairākus dažādas izmantošanas laukumus (sakaru masta izvietošanai, MTL atkritumiem, ierindas mācībām, sadzīves atkritumu konteineriem), vietu rūpnieciski ražotu konteineru izvietošanai, inženierkomunikācijas (ūdensapgādes, ugunsdzēsības ūdens apgādes, sadzīves kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, siltumapgādes tīkli, meliorācijas un drenāžas būves, elektronisko sakaru tīkli, elektroapgādes un apgaismojuma tīkli), kā arī izbūvēt ceļus (cietais segums – asfalts/bruģis, šķembu segums) ar kopējo plānoto garumu ~ 1720 m. Teritoriju paredzēts iežogot un nodrošināt vairākas iebrauktuves.

Pēc pirmās kārtas būvniecības īstenošanas objektā paredzētās vēl citas perspektīvās būves: munīcijas noliktava, šautuve, transportlīdzekļu stāvlaukumi, vairāki laukumi (teltīm, lauku virtuvei, mācību klasei, sanitārajiem konteineriem u.c. vajadzībām), angārs, rampa, tehnikas nojumes, remontdarbnīca un automazgātava, neliela degvielas uzpildes stacija objekta militārās tehnikas vienībām, administrācijas ēkas, sporta zāle, kazarmas, ēdnīca.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV 5401, elektroniski daugavpils@vvd.gov.lv.

15.04.2020.

_______________________________________________________________

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu 

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam).

 

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

19.03.2020.

Paredzētās darbības nosaukums

Sadzīves atkritumu priekšapstrādes centra (šķirošanas līnijas)  būvniecība

Iesniedzējs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Vidusdaugavas SPAAO”,  reģ. Nr. 55403015551

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Īpašums „Dziļā vāda” (kadastra apzīmējums 56760080243), Mežāres pagasts, Krustpils novads.

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Neatrodas

Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Neatrodas

Informācija par paredzēto darbību

Sadzīves atkritumu priekšapstrādes centra būvniecība – angāra novietošana un sadzīves atkritumu šķirošanas līnijas uzstādīšana sadzīves atkritumu poligona teritorijā

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV 5401, elektroniski daugavpils@vvd.gov.lv.

07.04.2020.

_____________________________________________________________________________________

 

PIEDALIES IDEJU KONKURSĀ! 

 

Konkursā "Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2019" Krustpils novada pašvaldība saņēma nomināciju "Par pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīvesvietai" un ieguva naudas balvu 6000 EUR apmērā. Šo finansējumu plānots izlietot dzīves vides uzlabošanai ģimenēm ar bērniem.

Tāpēc aicinām Krustpils novada iedzīvotājus līdz 27.martam iesūtīt idejas novada publiskās teritorijas labiekārtošanai par kopējo summu 6000 EUR.  Konkursa ietvaros var pieteikt idejas ģimenēm ar bērniem izmantojamo Krustpils novada publisko teritoriju labiekārtošanai un uzlabošanai, piemēram, atpūtas un sabiedrisko zonu atjaunošanai, publiski pieejamu bērnu rotaļu, sporta un aktīvās atpūtas objektu izveidei un citām iniciatīvām publiski pieejamās teritorijās.  

Idejas iesniegšana: īss idejas apraksts (brīvā formā), shematisks plāns vai vietas fotofiksācija,  ja iespējams, objekta vizuālais risinājums (skices, attēli, utml). Ideju

Iesniegtos pieteikumus pašvaldībā izvērtēs, izvēloties ideju, kuru realizēs Krustpils novada pašvaldība.

________________________________________________________

Paziņojums  par Krustpils novada attīstības programmas 2020. – 2026. gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu

Krustpils novada dome 2019.gada 23.oktobrī pieņēma lēmumu ( prot. nr.13, 5.p.) “Par Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Krustpils novada attīstības programma 2020.-2026.gadam (turpmāk Attīstības programma) ir Krustpils novada pašvaldības vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kas ir novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments.

Attīstības programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2019.gada 11.novembra līdz 10.decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks

 • novembrī plkst.14.00 Krustpils pagasta kultūras namā;
 • novembrī plkst.16.00 Variešu kultūras namā;
 • novembrī plkst.18.00 Zīlānu kultūras namā;
 • novembrī plkst. 14.00 Atašienes kultūras namā;
 • novembrī plkst. 16.00 Mežāres kultūras namā;
 • novembrī plkst. 18.00 Vīpes pagasta klubā;

Ar Attīstības programmas 1.redakciju var iepazīties Krustpils novada pagastu pārvaldēs, Krustpils novada administrācijā 29.kabinetā,  kā arī interneta vietnē www.krustpils.lv sadaļā “Sabiedrība --> Sabiedrības līdzdalība” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12733

Rakstiskus priekšlikumus līdz 2019.gada 10.decembrim var:

 • iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu:
  • Krustpils novada pašvaldības administrācijā ( Rīgas iela 150a, Jēkabpilī, LV – 520)2;
  • Atašienes pagasta pārvaldē ( Liepu iela 14a, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads, LV-5211);
  • Krustpils pagasta pārvaldē („Daugavieši”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202);
  • Kūku pagasta pārvaldē ( Laukezera iela 5, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5203);
  • Mežāres pagasta pārvaldē („Druvasnieki 16A”, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads, LV-5226);
  • Variešu pagasta pārvaldē („Variešu centrs”, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, LV-5236);
  • Vīpes pagasta pārvaldē ( „Neretas 6”, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads, LV-5238)
 • sūtīt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu novads@krustpils.lv;
 • iesniegt Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par Attīstības programmas 1.redakciju, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolnieks, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

Kontaktpersona: Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Inga Rubene, t.29406408, e-pasts: inga.rubene@krustpils.lv

Krustpils novada pašvaldības attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcija ir apskatāma šeit: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12733

01.11.2019.

______________________________________________________

Paziņojums par Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020. – 2026.gadam pirmās redakcijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības domes 2019. gada 23.oktobra lēmumu (domes sēdes protokols Nr. 13., 9. p.) ir nodota publiskai apspriešanai Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020.-2026.gadam 1. redakcija. Publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no  2019.gada 4.novembra līdz 2019.gada 5.decembrim.Visi interesenti ar Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020.-2024.gadam 1. redakciju var iepazīties Krustpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.krustpils.lv sadaļā “Sabiedrība- Sabiedrības līdzdalība”. Dokuments izdrukātā veidā ir apskatāms Krustpils novada pašvaldības administrācijas ēkā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 23.kabinetā un pagastu pārvalžu telpās (informācija par darba laikiem un kontaktpersonām pieejama Krustpils  novada mājas lapā internetā sadaļā „Kontakti”). Publiskās apspriešanas sanāksme notiks  2019. gada 22.novembrī  plkst. 15.00 Krustpils novada pašvaldības konferenču zālē Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī. Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020.-2026. gadam 1. redakciju iespējams iesniegt līdz 2019.gada 5.decembrim:

 • klātienē Krustpils novada pašvaldības administrācijas ēkā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 23. kabinetā;
 • sūtot pa pastu uz adresi: Krustpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202;
 • elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: angelina.tukisa@krustpils.lv.

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (jaunietis, kultūras iestādes, izglītības iestādes, kādas nevalstiskās organizācijas pārstāvis u.tml.).

Ar Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020.-2026. gadam 1. redakciju iespējams iepazīties ŠEIT

01.11.2019

_______________________________________________________________________________

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

2019.gada 23.oktobrī Krustpils novada domē pieņemts lēmums ( prot.nr. 13, 11.p.) par lokālplānojuma, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, apstiprināšanu un izdoti saistošie noteikumi Nr.2019/13 " Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Krustpils novada pašvaldības mājaslapā www.krustpils.lv (sadaļā: Pašvaldība-->Attīstības plānošana)  un interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15897

30.10.2019.

______________________________________________________

Par ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr. DA19SI0027 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” ierosinātai darbībai – meža meliorācijas sistēmas „Pelečāre_1” pārbūvei 96 ha platībā īpašuma „Valsts mežs” Atašienes pagastā, Krustpils novadā.

30.10.2019.

_________________________________________________________________________________

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu 

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam).

 

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

26.09.2019.

Paredzētās darbības nosaukums

Kokogļu ražotnes pārbūve

Iesniedzējs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Reka”

Reģ. Nr. 40103095813

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Nekustamais īpašums „Lidlauka Sankaļi”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56680070294, Krustpils pagasts, Krustpils novads

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Neatrodas

Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Neatrodas

Informācija par paredzēto darbību

Kokogļu ražošana ar saražotās produkcijas daudzumu 1500 tonnas gadā. Pārbūves ietvaros paredzēts demontēt esošās iekārtas un uzstādīt 8 jaunas karbonizācijas iekārtas.


Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV 5401, elektroniski daugavpils@vvd.gov.lv.

14.10.2019.

 

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, pirmās redakcijas publisko apspriešanu

Krustpils novada dome 2019.gada 21.augustā pieņēma lēmumu ( prot. nr.10, 5.p.) “Par lokālplānojuma, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.”

Lokālplānojumu mērķis ir mainīt Krustpils novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu un izmantošanas nosacījumus nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines” no „Lauksaimniecības teritorija (L)” un „Meža teritorija (M)” uz „Publiskās apbūves teritorija (P1)”, kurā būtu atļauta aizsardzības un drošības iestāžu apbūve un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūras izveidošana, tai skaitā šautuves, kazarmu un noliktavu apbūve.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2019.gada 2.septembra līdz 30.septembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 19.septembrī plkst.15.00 Krustpils pagasta kultūras namā (adrese: “Daugavieši”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads).

Rakstiskus priekšlikumus līdz 2019.gada 30.septembrim var:

 • iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Krustpils novada pašvaldībā (adrese: Rīgas iela 150 a, Jēkabpils, LV - 5202);
 • sūtīt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu novads@krustpils.lv;
 • iesniegt Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ar lokālplānojumu var iepazīties Krustpils pagasta pārvaldē (adrese: “Daugavieši”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads), Krustpils novada administrācijā 29.kabinetā (Rīgas iela 150a, Jēkabpils), kā arī interneta vietnē www.krustpils.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14578

Kontaktpersonas: Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Inga Rubene, t.29406408, e-pasts: inga.rubene@krustpils.lv, Krustpils pagasta pārvaldes vadītāja Andra Munce, t.: 26602676, e-pasts: andra.munce@krustpils.lv .

Ar lokālplānojuma pirmās redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit - https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14578

 

23.08.2019.

 

Pasākumi
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2021
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2021Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2021Krustpils Novadnieks, MARTS 2021
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Marinzejas ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde

2021.gada 1.jūlijā, darbu sākot jauno novadu domēm, stājas spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. Tās rezultātā jaunajā Jēkabpils novadā tiek apvienota līdzšinējā Jēkabpils pilsēta un Krustpils, Aknīstes, Salas, Jēkabpils un Viesītes novadi.

Lai arī reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības darba procesus, pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem turpinās iepriekšējā kārtībā – visi pašvaldības pakalpojumi tiks nodrošināti visos pagastos līdzšinējās pakalpojumu sniegšanas vietās un ierastajā kārtībā līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai.

Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu