Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Sabiedrības līdzdalība

PIEDALIES IDEJU KONKURSĀ! 

 

Konkursā "Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2019" Krustpils novada pašvaldība saņēma nomināciju "Par pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīvesvietai" un ieguva naudas balvu 6000 EUR apmērā. Šo finansējumu plānots izlietot dzīves vides uzlabošanai ģimenēm ar bērniem.

Tāpēc aicinām Krustpils novada iedzīvotājus līdz 27.martam iesūtīt idejas novada publiskās teritorijas labiekārtošanai par kopējo summu 6000 EUR.  Konkursa ietvaros var pieteikt idejas ģimenēm ar bērniem izmantojamo Krustpils novada publisko teritoriju labiekārtošanai un uzlabošanai, piemēram, atpūtas un sabiedrisko zonu atjaunošanai, publiski pieejamu bērnu rotaļu, sporta un aktīvās atpūtas objektu izveidei un citām iniciatīvām publiski pieejamās teritorijās.  

Idejas iesniegšana: īss idejas apraksts (brīvā formā), shematisks plāns vai vietas fotofiksācija,  ja iespējams, objekta vizuālais risinājums (skices, attēli, utml). Ideju

Iesniegtos pieteikumus pašvaldībā izvērtēs, izvēloties ideju, kuru realizēs Krustpils novada pašvaldība.

________________________________________________________

Paziņojums  par Krustpils novada attīstības programmas 2020. – 2026. gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu

Krustpils novada dome 2019.gada 23.oktobrī pieņēma lēmumu ( prot. nr.13, 5.p.) “Par Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Krustpils novada attīstības programma 2020.-2026.gadam (turpmāk Attīstības programma) ir Krustpils novada pašvaldības vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kas ir novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments.

Attīstības programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2019.gada 11.novembra līdz 10.decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks

 • novembrī plkst.14.00 Krustpils pagasta kultūras namā;
 • novembrī plkst.16.00 Variešu kultūras namā;
 • novembrī plkst.18.00 Zīlānu kultūras namā;
 • novembrī plkst. 14.00 Atašienes kultūras namā;
 • novembrī plkst. 16.00 Mežāres kultūras namā;
 • novembrī plkst. 18.00 Vīpes pagasta klubā;

Ar Attīstības programmas 1.redakciju var iepazīties Krustpils novada pagastu pārvaldēs, Krustpils novada administrācijā 29.kabinetā,  kā arī interneta vietnē www.krustpils.lv sadaļā “Sabiedrība --> Sabiedrības līdzdalība” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12733

Rakstiskus priekšlikumus līdz 2019.gada 10.decembrim var:

 • iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu:
  • Krustpils novada pašvaldības administrācijā ( Rīgas iela 150a, Jēkabpilī, LV – 520)2;
  • Atašienes pagasta pārvaldē ( Liepu iela 14a, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads, LV-5211);
  • Krustpils pagasta pārvaldē („Daugavieši”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202);
  • Kūku pagasta pārvaldē ( Laukezera iela 5, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5203);
  • Mežāres pagasta pārvaldē („Druvasnieki 16A”, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads, LV-5226);
  • Variešu pagasta pārvaldē („Variešu centrs”, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, LV-5236);
  • Vīpes pagasta pārvaldē ( „Neretas 6”, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads, LV-5238)
 • sūtīt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu novads@krustpils.lv;
 • iesniegt Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par Attīstības programmas 1.redakciju, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolnieks, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

Kontaktpersona: Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Inga Rubene, t.29406408, e-pasts: inga.rubene@krustpils.lv

Krustpils novada pašvaldības attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcija ir apskatāma šeit: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12733

01.11.2019.

______________________________________________________

Paziņojums par Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020. – 2026.gadam pirmās redakcijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības domes 2019. gada 23.oktobra lēmumu (domes sēdes protokols Nr. 13., 9. p.) ir nodota publiskai apspriešanai Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020.-2026.gadam 1. redakcija. Publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no  2019.gada 4.novembra līdz 2019.gada 5.decembrim.Visi interesenti ar Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020.-2024.gadam 1. redakciju var iepazīties Krustpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.krustpils.lv sadaļā “Sabiedrība- Sabiedrības līdzdalība”. Dokuments izdrukātā veidā ir apskatāms Krustpils novada pašvaldības administrācijas ēkā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 23.kabinetā un pagastu pārvalžu telpās (informācija par darba laikiem un kontaktpersonām pieejama Krustpils  novada mājas lapā internetā sadaļā „Kontakti”). Publiskās apspriešanas sanāksme notiks  2019. gada 22.novembrī  plkst. 15.00 Krustpils novada pašvaldības konferenču zālē Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī. Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020.-2026. gadam 1. redakciju iespējams iesniegt līdz 2019.gada 5.decembrim:

 • klātienē Krustpils novada pašvaldības administrācijas ēkā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 23. kabinetā;
 • sūtot pa pastu uz adresi: Krustpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202;
 • elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: angelina.tukisa@krustpils.lv.

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (jaunietis, kultūras iestādes, izglītības iestādes, kādas nevalstiskās organizācijas pārstāvis u.tml.).

Ar Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020.-2026. gadam 1. redakciju iespējams iepazīties ŠEIT

01.11.2019

_______________________________________________________________________________

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

2019.gada 23.oktobrī Krustpils novada domē pieņemts lēmums ( prot.nr. 13, 11.p.) par lokālplānojuma, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, apstiprināšanu un izdoti saistošie noteikumi Nr.2019/13 " Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Krustpils novada pašvaldības mājaslapā www.krustpils.lv (sadaļā: Pašvaldība-->Attīstības plānošana)  un interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15897

30.10.2019.

______________________________________________________

Par ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr. DA19SI0027 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” ierosinātai darbībai – meža meliorācijas sistēmas „Pelečāre_1” pārbūvei 96 ha platībā īpašuma „Valsts mežs” Atašienes pagastā, Krustpils novadā.

30.10.2019.

_________________________________________________________________________________

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu 

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam).

 

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

26.09.2019.

Paredzētās darbības nosaukums

Kokogļu ražotnes pārbūve

Iesniedzējs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Reka”

Reģ. Nr. 40103095813

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Nekustamais īpašums „Lidlauka Sankaļi”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56680070294, Krustpils pagasts, Krustpils novads

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Neatrodas

Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Neatrodas

Informācija par paredzēto darbību

Kokogļu ražošana ar saražotās produkcijas daudzumu 1500 tonnas gadā. Pārbūves ietvaros paredzēts demontēt esošās iekārtas un uzstādīt 8 jaunas karbonizācijas iekārtas.


Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV 5401, elektroniski daugavpils@vvd.gov.lv.

14.10.2019.

 

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, pirmās redakcijas publisko apspriešanu

Krustpils novada dome 2019.gada 21.augustā pieņēma lēmumu ( prot. nr.10, 5.p.) “Par lokālplānojuma, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.”

Lokālplānojumu mērķis ir mainīt Krustpils novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu un izmantošanas nosacījumus nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines” no „Lauksaimniecības teritorija (L)” un „Meža teritorija (M)” uz „Publiskās apbūves teritorija (P1)”, kurā būtu atļauta aizsardzības un drošības iestāžu apbūve un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūras izveidošana, tai skaitā šautuves, kazarmu un noliktavu apbūve.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2019.gada 2.septembra līdz 30.septembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 19.septembrī plkst.15.00 Krustpils pagasta kultūras namā (adrese: “Daugavieši”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads).

Rakstiskus priekšlikumus līdz 2019.gada 30.septembrim var:

 • iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Krustpils novada pašvaldībā (adrese: Rīgas iela 150 a, Jēkabpils, LV - 5202);
 • sūtīt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu novads@krustpils.lv;
 • iesniegt Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ar lokālplānojumu var iepazīties Krustpils pagasta pārvaldē (adrese: “Daugavieši”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads), Krustpils novada administrācijā 29.kabinetā (Rīgas iela 150a, Jēkabpils), kā arī interneta vietnē www.krustpils.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14578

Kontaktpersonas: Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Inga Rubene, t.29406408, e-pasts: inga.rubene@krustpils.lv, Krustpils pagasta pārvaldes vadītāja Andra Munce, t.: 26602676, e-pasts: andra.munce@krustpils.lv .

Ar lokālplānojuma pirmās redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit - https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14578

 

23.08.2019.

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Lēciens biznesā
Pasākumi
Krustpils Novadnieks, MARTS 2020
Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2020Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2020Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde