Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Pakalpojumi

 

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

PAŠVALDĪBAS FINANSĒTIE SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Krustpils novada pašvaldības finansētie sociālie pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības 24.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 2010/35 “Par sociālajiem pakalpojumiem Krustpils novadā”

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieaugušai personai institūcijā;

Ilgstošas sociālās aprūpes iestādē ievieto personas, kuras pašas sevi nespēj aprūpēt, dzīvo vienas vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi, vai kopā dzīvojošas personas vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpes mājās pakalpojumu.

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam institūcijā;

Ilgstošas sociālās aprūpes iestādē ievieto bērnu bāreni vai bez vecāku gādības palikušo bērnu, kuram nodrošina mājokli, pilnu aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa

īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam institūcijā;

Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē ievieto bērnu, kuru nodrošina ar terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, ja bērna ģimenē krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, un nodrošina bērna izmitināšanu 24 stundas diennaktī, sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību.

īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieaugušai personai institūcijā;

Krustpils novada iedzīvotāji, kuri ir darbnespējas vecumā, nonākušas krīzes situācijā, vai atveseļošanās periodā pēc smagām slimībām vai traumām.

sociālās aprūpes gultas pakalpojums pieaugušai personai institūcijā.

Sociālais dienests nodrošina atbalstu Krustpils novada iedzīvotājiem, kuras funkcionālo traucējumu dēļ nevar pašas sevi aprūpēt un kurām ārstēšanās stacionārā nav pamatota ar medicīniskajām indikācijām, kā arī pēc operācijas periodā, atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

Krustpils novada pašvaldības aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības 21.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/4 “Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Krustpils novadā”

aprūpes mājās pakalpojums.

Sociālais dienests nodrošina aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu personām, kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi un kurām nav Civillikumā noteikto apgādnieku. Aprūpes pakalpojumu veic Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējušās pašnodarbinātas personas.

♦ iespēja īrēt sociālos dzīvokļus

            Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības  16.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/14 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” novada teritorijā deklarētajām trūcīgajām un sociāli mazaizsargātajām personām krīzes situācijā tiek piešķirta iespēja īrēt sociālo dzīvokli uz laika periodu ne ilgāku par sešiem mēnešiem:

 • trūcīgām personām;
 • bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja persona turpina mācības vispārizglītojošā vai profesionālajā mācību iestādē, vai pilna laika studiju programmā, bet ne ilgāk kā līdz divdesmit četru gadu vecumam;
 • ja ģimene ir trūcīga un tā īrē vienistabas dzīvokli vai vienu istabu (izņemot sociālo dzīvokli) un ja ģimenē ir vismaz 3 nepilngadīgi bērni.

 

Valsts budžeta finansētais asistenta pakalpojums, kuru nodrošina pašvaldības sociālais dienests, administrējot piešķirtos līdzekļus:

 • ♦ Asistenta pakalpojums cilvēkiem ar I un II grupas invaliditāti un bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam (sīkāka informācija 18.12.2012. MK noteikumi Nr. 942);
 • ♦ Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija sniedz atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību personai, ja tai asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi,
 • ♦ sociālais dienests izstrādājis kārtību klienta sākotnējai izvērtēšanai un veic personas vajadzību, darbību un sociālās funkcionēšanas spēju novērtēšanu, lai noteiktu nepieciešamo asistenta pakalpojuma apjomu.

 

CITI PAKALPOJUMI

Sociālā darba speciālisti, pieaicinot citu nozaru profesionāļus starpinstitucionālā sadarbībā, piešķirtā budžeta ietvaros  iedzīvotājiem nodrošina:

♦ psihosociālā darba pakalpojumu;

♦ atbalsta grupu nodarbības;

♦ psihologa konsultācijas;

♦  bērnu/ jauniešu vasaras nometnes;

♦  ģimenes asistenta pakalpojumu.

 

No valsts budžeta finansē un līdzfinansē šādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

 • no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem;
 • neredzīgām un nedzirdīgām personām;
 • no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pilngadīgām personām;
 • cilvēku tirdzniecības upuriem;
 • sociālā rehabilitācija personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. personām ar prognozējamu invaliditāti,
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un tās rezultātā cietušām personām;
 • politiski represētām personām

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušiem bērniem ir pieejami bērniem, kuri cietuši noziedzīgā nodarījumā, ekspluatācijā, seksuāli izmantoti vai tikuši pakļauti vardarbībai vai jebkādām citām nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieņu aizskarošām darbībām. Rehabilitācijas mērķis ir nodrošināt, lai bērns spētu atgūt fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti ir pieejami personām, kurām redzes vai dzirdes bojājumu dēļ piešķirta invaliditāte. Rehabilitācijas mērķis ir dot iespēju personām ar invaliditāti sasniegt un saglabāt optimālo fiziskās, sensorās, intelektuālās, psihiskās un sociālās funkcionēšanas līmeni, kā arī nodrošināt ar nepieciešamajiem līdzekļiem, kas palīdzētu izmainīt dzīvi, sasniedzot aizvien augstāku neatkarības līmeni.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem ir pieejami no psihoaktīvām vielām (alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām) atkarīgiem bērniem pēc pilna ārstēšanās un motivācijas kursa pabeigšanas ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanās kursa pabeigšanas. Rehabilitācijas mērķis ir panākt bērna atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas, tādējādi uzlabojot viņa fizisko un garīgo veselību un veicinot atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām ir pieejami no psihoaktīvām vielām (alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām) atkarīgām pilngadīgām personām pēc pilna ārstēšanās kursa saņemšanas. Rehabilitācijas mērķis ir panākt personas atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas, tādējādi uzlabojot viņa fizisko un garīgo veselību un veicinot atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem ir pieejami personām, kuras normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir atzītas par cilvēku tirdzniecības upuriem. Rehabilitācijas mērķis ir personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošana vai uzlabošana, sociālā statusa atgūšanas un reintegrācijas nolūkā.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar prognozējamu invaliditāti ir pieejami personām darbspējīgā vecumā, kuru pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta no 0 līdz 19 punktiem, kā arī personām ar prognozējamu invaliditāti darbspējīgā vecumā, ja atbilstoši Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajam personas individuālajam rehabilitācijas plānam ir nepieciešams saņemt pakalpojumus un personas funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta no 0 līdz 19 punktiem. Rehabilitācijas mērķis ir saglabāt vai uzlabot šo personu funkcionālo spēju (pašaprūpe, mobilitāte un ar mājas dzīvi saistīto darbību veikšana) līmeni.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ietvaros uz izstrādātā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna pamata tiek sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ar medicīniskajiem elementiem, t.sk. fizioterapijas un fizikālās terapijas pakalpojumi, sociālā darbinieka, psihologa, fizioterapeita, ergoterapeita, ārsta un citu speciālistu pakalpojumi, nodrošināta atrašanās atbilstošās telpās un iespējas aktīvai atpūtai.

No valsts budžeta tiek finansēti tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumi personām, kurām ir ilgstoši vai īslaicīgi funkcionālie traucējumi, kuru dēļ tām ir grūtības sevi aprūpēt, pārvietoties vai iekļauties sabiedrībā, t.sk. personām ar prognozējamu invaliditāti:

 • pārvietošanās, pašaprūpes tehniskie palīglīdzekļi, protēzes, ortozes, ortopēdiskie apavi un komunikācijas palīglīdzekļi (izsniegšanu nodrošina VSIA „NRC „Vaivari"";
 • surdotehniskie palīglīdzekļi (izsniegšanu nodrošina Latvijas Nedzirdīgo savienība;
 • tiflotehniskie palīglīdzekļi un acu protēzes (izsniegšanu nodrošina Latvijas Neredzīgo biedrība

Vieglo automobiļu pielāgošana personu ar invaliditāti vajadzībām - personas ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem var saņemt no valsts budžeta apmaksātu sev piederoša automobiļa pielāgošanu.

 

 

 

 

 

Pasākumi
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2021
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2021Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2021Krustpils Novadnieks, MARTS 2021
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Marinzejas ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde

2021.gada 1.jūlijā, darbu sākot jauno novadu domēm, stājas spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. Tās rezultātā jaunajā Jēkabpils novadā tiek apvienota līdzšinējā Jēkabpils pilsēta un Krustpils, Aknīstes, Salas, Jēkabpils un Viesītes novadi.

Lai arī reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības darba procesus, pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem turpinās iepriekšējā kārtībā – visi pašvaldības pakalpojumi tiks nodrošināti visos pagastos līdzšinējās pakalpojumu sniegšanas vietās un ierastajā kārtībā līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai.

Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu