Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašuma – izvērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību, izņemot krīzes situāciju.

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto, mājsaimniecība tiek formulēta šādi – vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi

Atbilstoši Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumiem Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, viena no mājsaimniecības personām vēršas sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 1. iesniegumu;
 2. darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
 3. izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības (3.pielikums) par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 4. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 5. dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus šo noteikumu 2.pielikuma 2.2. apakšpunktā norādītos ienākumus un saņemtos maksājumus 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas (2.pielikums);
 6. dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
 7. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, kā arī sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai krīzes situācijās.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. pantā noteikts ” Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas nosacījumi:

(1) Pašvaldības sociālais dienests pirms lēmuma pieņemšanas par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā izvērtē mājsaimniecības kopējos materiālos resursus, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un ievērojot šādus kritērijus:

1) par ienākumiem neuzskata ģimenes valsts pabalstu un piemaksas pie šā pabalsta, bērna invalīda kopšanas pabalstu, pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalstu par asistenta izmantošanu, pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalstu ar celiakiju slimam bērnam, pabalstus bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā, sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, studējošā kredītu, stipendijas personām, kuras mācās vai studē, līdz minimālās mēneša darba algas apmēram, bērna, kas jaunāks par 18 gadiem, ienākumus no algota darba vai pašnodarbinātības līdz minimālās mēneša darba algas apmēram, personai sniegto finansiālo atbalstu par dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos, izņemot pasākumus ar darba līgumu slēgšanu, algotos pagaidu sabiedriskos darbus, dotāciju bezdarbnieka ikmēneša ienākumiem komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, kompensāciju kriminālprocesā cietušai personai, atlīdzību par asins vai asins komponentu ziedošanu, pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, līdzekļus, kas gūti no labdarības fondiem, un sociālo kampaņu rezultātā gūto materiālo labumu noteiktam mērķim, vienreizējo finansiālo atbalstu bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai, kā arī šajā likumā noteiktos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus un pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu pabalstus;

2) par īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu neuzskata mājsaimniecības nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un nepieciešamo mājokļa kustamo mantu, darbam un izglītības iegūšanai nepieciešamo aprīkojumu, sociālajai funkcionēšanai nepieciešamos transportlīdzekļus, bet ne vairāk kā vienu vienību mājsaimniecībā un, ja mājsaimniecībā ir bērni, ne vairāk kā divas vienības mājsaimniecībā, zemes īpašumus līdz pieciem hektāriem mājsaimniecībai, kā arī šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas, kapitāla daļas vai īpašumus, kam uzlikts tiesu izpildītāja vai citas kompetentas institūcijas liegums ar to rīkoties vai kas atrodas atbrīvošanas no parādsaistībām, maksātnespējas vai likvidācijas procesā, vai no kā 12 mēnešu periodā nav gūti ienākumi saimnieciskās darbības apturēšanas dēļ, bērna nekustamo īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu, kā arī naudas līdzekļu uzkrājumu mājsaimniecībai trūcīgas mājsaimniecības vienas personas ienākumu sliekšņa apmērā.

(2) Personai darbspējīgā vecumā, kura vēlas saņemt sociālās palīdzības pabalstus, izņemot pabalstu krīzes situācijā, un kura nestrādā, ir pienākums reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā un pildīt bezdarbnieka vai darba meklētāja pienākumus, izņemot gadījumu, kad persona ir:

1) ar I vai II grupas invaliditāti, ar invaliditāti no bērnības vai vecuma pensijas saņēmējs;

2) sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā vai cita persona mājsaimniecībā, kura nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi, pieskatīšanu, ja to objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt citādā veidā;

3) viens no bērna ar invaliditāti vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;

4) vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē”

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikts, ka garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

Pgmi = (GMI1 + GMI2 x N) – I, kur

Pgmi – pabalsta apmērs;

GMI1 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;

GMI2 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis katrai nākamajai personai mājsaimniecībā;

N – pārējo personu skaits mājsaimniecībā;

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi.

 

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība nosaka savos saistošajos noteikumos

Atbilstoši Krustpils novada pašvaldības 18.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Krustpils novadā” ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi  katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz pirmajai un vienīgajai personai 335 euro un pārējām personām mājsaimniecībā- 235 euro.

Par jauna ienākumu sliekšņa noteikšanu maznodrošinātai mājsaimniecībai- informācija tiks publiskota saskaņā ar jaunu saistošo noteikumu  spēkā stāšanos.

 Sociālie pabalsti, kurus piešķir Krustpils novada pašvaldībā, izvērtējot mājsaimniecības  materiālo situāciju:

♦ Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 20.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” dzīvokļa (mājokļa) pabalsts tiks piešķirts un izmaksāts līdz 2021.gada 31.martam.

Sociālais dienests nodrošina atbalstu Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajām iedzīvotāju grupām dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem segšanai, dzīvokļiem, kas pieslēgti centrālapkures sistēmai, kā arī kurināmā iegādei dzīvokļiem un individuālajām dzīvojamām mājām ar malkas apkuri.

Pabalstu piešķir 2 (divas) reizes gadā apkures sezonā centrālapkures sistēmai pieslēgtam:

 • 1 istabas dzīvoklim- 100,00 EUR katrā reizē;
 • 2 istabu dzīvoklim – 140,00 EUR katrā reizē;
 • 3 un vairāk istabu dzīvoklim – 170,00 EUR katrā reizē.

Pabalstu piešķir 1 (vienu) reizi gadā:

 • dzīvoklim ar malkas apkuri- 200,00 EUR;
 • individuālajai mājai – 250,00 EUR.

Pabalstu var pieprasīt personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas un faktiski dzīvo Krustpils novadā.

Tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu ir:

 • pilnā apmērā ģimenēm ar bērniem, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un kurās darbspējīgās, nestrādājošas personas iesaistās līdzdarbības pienākumos;
 • pilnā apmērā no attiecīgā mājokļa (dzīvokļa) tipam pienākošas summas, trūcīgām vai maznodrošinātām atsevišķi dzīvojošām pirmās, otrās un trešās invaliditātes grupas personām, vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem un vientuļām nestrādājošām politiski represētajām personām;
 • 50 % apmērā no attiecīgā mājokļa (dzīvokļa) tipam pienākošas summas ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss un kurās darbspējīgās, nestrādājošas personas iesaistās līdzdarbības pienākumos;
 • ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kurās darbspējīgās, nestrādājošas personas iesaistās līdzdarbības pienākumos, pabalstu piešķir 1 (vienu ) reizi gadā 100,00 EUR apmērā
 • tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu dzīvokļiem ar malkas apkuri un individuālajām mājām ir tām ģimenēm (personām), kuru īpašumā nav meža.

Sākot ar 2021.gada 1.aprīli dzīvokļa (mājokļa) pabalsta piešķiršanas kritēriji būs vienoti visā valstī, kā noteikts 17.12.2020. Ministru kabineta noteikumos Nr, 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”. Mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu  pozīciju minimālās normas norādītas noteikumu 3.pielikumā.

♦ vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;

Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, kad ģimene (persona) ir nonākusi krīzes situācijā un daļēji vai pilnībā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, piešķir stihiskas nelaimes, iepriekš neparedzamos apstākļu gadījumos (plūdi, ugunsgrēks, vētras postījumi un citi krīzes gadījumi).

Vienreizēju pabalstu piešķir līdz 1000,00 EUR vienai ģimenei (personai). 

Pabalsta pieprasītājs iesniedz iesniegumu (1.pielikums), norādot nepieciešamā pabalsta apmēru, pievienojot dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas faktu un pieprasāmā pabalsta apmēra pamatotību ne vēlāk kā viena mēneša laikā  no krīzes situācijas rašanās 

♦ pabalsts bāreņiem tiek piešķirts pamatojoties uz 15.11.2005. Ministru kabineta noteikumos Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”;

Sociālo garantiju nodrošināšanai, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, Sociālais dienests piešķir:

 • vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai 218,00 EUR apmērā, bet invalīdam kopš bērnības – 327,00 EUR apmērā;
 • vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 820,05 EUR apmērā;
 • dzīvokļa pabalstu 45,00 EUR mēnesī, ko pamato īres līgums, tiek piešķirts no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecumam (pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 18.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/9 “Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Krustpils novadā”);
 • pabalstu ikmēneša izdevumiem 109,00 EUR, bet invalīdam kopš bērnības – 163,00 EUR apmērā, ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vidējās, profesionālās izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā un sekmīgi apgūst izglītības programmu;

♦ pabalsts audžuģimenei (pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 20.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”);

Krustpils novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) nodrošina materiālu atbalstu audžuģimenei, kura noteiktajā kārtībā ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un pašvaldības un audžuģimenes līgumu audzināšanā nodots bērns(i):

 • ik mēnesi piešķir pabalstu uzturam audžuģimenē tajā skaitā adoptētājiem pirms adopcijas periodā 300,00 EUR apmērā par katru bērnu;
 • gadā vienu reizi piešķir pabalstu 300,00 EUR apmērā par katru audžuģimenē ievietoto bērnu, bērna apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.

Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldības, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešā daļa).

 ♦ pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai;

 Sociālais dienests piešķir pabalstu par ārstēšanos slimnīcā ne vairāk kā 50% (215,00 EUR) apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas no veikto pacientu iemaksu un pacienta līdzmaksājumu kopsummas viena gada laikā:

 • trūcīgām un maznodrošinātām vecuma pensijas personām un nestrādājošām pirmās, otrās un trešās grupas personām ar invaliditāti;
 • gadījumos, kad piešķirams pabalsts par ārstēšanos slimnīcā, bet klients vēl nav apmaksājis slimnīcas izrakstīto rēķinu, piešķirtā pabalsta summa tiek ieskaitīta pakalpojuma sniedzēja kontā.

Persona, kura vēlas saņemt sociālo palīdzību, dienestā iesniedz iesniegumu (1.pielikums).

Trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām) tiek piešķirts pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai līdz 200,00 EUR viena gada laikā vienai personai:

 • briļļu iegādei bērniem;
 • smagas saslimšanas gadījumā;
 • atsevišķu situāciju, kas saistītas ar veselības uzlabošanu, risināšanai;
 • traumas gadījumā.

Pabalsts medikamentu iegādes izdevumu segšanai līdz 70,00 EUR par katru bērnu viena gada laikā tiek piešķirts  trūcīgām vai  maznodrošinātām ģimenēm gadījumos, kad ārsta izrakstītie recepšu medikamenti tiek iegādāti nepilngadīgo bērnu ārstēšanai.

Pabalstus veselības aprūpes nodrošināšanai piešķir izvērtējot klienta iesniegtos dokumentus:

 • iesniegums par pabalsta piešķiršanu;
 • primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista izsniegta izziņa par veselības stāvokli vai izraksts no pacienta ambulatorās vai stacionārās medicīniskās kartes, kur norādīti lietojamie medikamenti;
 • medikamentu iegādes bērniem apliecinošo dokumentu (kvītis, elektroniskā kases aparāta čeki u.c.) kopijas (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālu), kuros norādīts personas vārds, uzvārds un personas kods.

 

PAŠVALDĪBAS BRĪVPRĀTĪGĀ INICIATĪVA

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 18.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā”, pašvaldības teritorijā deklarētajām personām tiek izmaksāti šādi pabalsti:

♦ bērna piedzimšanas pabalsts;

Bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesīgi saņemt vecāki, kuri veic nepilngadīgā aprūpi un uzturēšanu. Ja vecākiem ir atņemtas aizgādības tiesības par iepriekš dzimušajiem bērniem, tad pabalsta apmērs par jaundzimušo tiek aprēķināts kā par pirmo bērnu. Bērna pirmreizēji deklarētā ir Krustpils novada pašvaldībā:

- pabalstu 285,00 EUR apmērā piešķir par pirmo un otro jaundzimušo bērnu, par trešo bērnu – 356,00 EUR, par ceturto bērnu – 427,00 EUR, par piekto un nākamajiem- 499,00 EUR, ja abu vecāku deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Krustpils novada pašvaldībā ne mazāk kā 12 pēdējos mēnešus un, ja bērns pēc dzimšanas ir nodzīvojis ne mazāk kā septiņas diennaktis;

- pabalstu 214,00 EUR apmērā piešķir par pirmo un otro jaundzimušo bērnu, par trešo bērnu – 285,00 EUR, par ceturto bērnu – 356,00 EUR, par piekto un nākamajiem- 427,00 EUR, ja viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Krustpils novada pašvaldībā ne mazāk kā 12 pēdējos mēnešus un, ja bērns pēc dzimšanas ir nodzīvojis ne mazāk kā septiņas diennaktis;

 - pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam, un, ja šis pabalsts nav jau izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

♦ pabalsts bērna izglītībai:

 - Sociālais dienests nodrošina atbalstu Krustpils novada iedzīvotāju bērnu izglītībai, uzsākot mācības pirmo reizi 1. klasē, pabalsts 100,00 EUR apmērā no 1. augusta līdz 30. oktobrim;

 - pabalsts 25,00 EUR apmērā katram daudzbērnu ģimenes bērnam vecumā no 5 līdz 18 gadiem, uzsākot jauno mācību gadu un uzrādot mācību iestādes izziņu;

- pabalsts 25,00 EUR apmērā katram ar Krustpils novada bāriņtiesas lēmumu audžuģimenē ievietotam bērnam vai bērnam, kuram ir nodibināta aizbildnība, vecumā no 5 līdz 18 gadiem, uzsākot jauno mācību gadu un uzrādot izglītības iestādes izziņu.

♦ pabalsts politiski represētām personām;

Sociālais dienests nodrošina materiālu palīdzību Krustpils novada iedzīvotājiem- politiski represētajām personām, materiālo palīdzību piešķir divas reizes gadā martā un novembrī-  75,00 EUR katrā reizē

♦ pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma vietas;

Sociālais dienests nodrošina materiālu palīdzību Krustpils novada iedzīvotājiem, kas atgriezušies no ieslodzījuma vietas, ja personas deklarētā dzīvesvieta pirms apcietinājuma bija Krustpils novada pašvaldība. Vienreizēju materiālo pabalstu piešķir 60,00 EUR apmērā

♦ pabalsts bēru gadījumā

Sociālais dienests nodrošina materiālu palīdzību personai, kura uzņēmusies mirušā Krustpils novada iedzīvotāja apbedīšanu;

Materiālo palīdzību piešķir, ja nav tiesību uz citu valstī noteikto apbedīšanas pabalstu vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu.

Pašvaldības noteiktais apbedīšanas pabalsts gadījumos, ja mirušajai personai nebija tiesību uz valstī noteikto apbedīšanas pabalstu, ir 430,00 EUR.

Apbedīšanas pabalsta apmēru gadījumos, kad valsts piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu, aprēķina kā starpību starp pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā pabalsta apmēru.

Saistošajos noteikumos noteikto materiālo pabalstu saņemšanai (izņemot pabalstu politiski represētajām personām), persona dienestā iesniedz iesniegumu (1.pielikums).

 ♦ pabalsts rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

Pabalstu piešķir trūcīgai ģimenei (personai) individuālā rehabilitācijas plāna uzdevumu izpildei, kas saistīti ar pamatvajadzību nodrošināšanu, pamatojoties uz sastādīto individuālo rehabilitācijas plānu un sociālās situācijas izvērtējumu, līdz 50,00 EUR viena gada laikā vienai personai.

Pēc Dzimtsarakstu nodaļas apkopotās informācijas tiek izmaksāti pabalsti dimanta, zelta un sudraba kāzu jubilāriem, kā arī pasniegts pabalsts bērnu svētku rīkotajā pasākumā novadā bērniem vecumā no 1 (viena) līdz 2 (diviem) gadiem.

Pasākumi
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2021
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2021Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2021Krustpils Novadnieks, MARTS 2021
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Marinzejas ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde

2021.gada 1.jūlijā, darbu sākot jauno novadu domēm, stājas spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. Tās rezultātā jaunajā Jēkabpils novadā tiek apvienota līdzšinējā Jēkabpils pilsēta un Krustpils, Aknīstes, Salas, Jēkabpils un Viesītes novadi.

Lai arī reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības darba procesus, pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem turpinās iepriekšējā kārtībā – visi pašvaldības pakalpojumi tiks nodrošināti visos pagastos līdzšinējās pakalpojumu sniegšanas vietās un ierastajā kārtībā līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai.

Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu