Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe un obligātā izglītība) apmierināšanai.

Savā darbībā sociālais dienests ievēro sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipu-  sociālo palīdzību klientiem sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuālo paredzot katra klienta līdzdarbību atbilstoši likumam “Par sociālo drošību”.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

 

Ģimenes (personas atzīšana par trūcīgu

Atbilstoši Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, un Krustpils novada pašvaldības 20.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”, ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi  katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro un ja:

♦ tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājums, kas nepārsniedz 128,06 euro vai īpašums;

♦ par īpašumu nav uzskatāms nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;

♦ par īpašumu nav uzskatāms zemes īpašums un šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas (piemēram, garāža, kūts, klēts, šķūnis, pagrabs, pirts, dārza māja) vai ne vairāk kā divas saimniecības ēkas uz nomātas zemes, kas kopā ar nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemi nepārsniedz 15 ha;

♦ daudzbērnu ģimenēm kustamā manta – mehāniskie transporta līdzekļi – ne vairāk kā divas vienības;

♦ tā nav noslēgusi uztura līgumu;

♦ tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;

♦ persona darbspējīgā vecumā ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks, izņemot gadījumu, kad persona ir:

 • invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja;
 • sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no vecākiem vai cita persona bērna kopšanas periodā;
 • viens no bērna invalīda vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;
 • persona vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai pilna laika studējošais augstskolā.

Persona, kura vēlas saņemt sociālo palīdzību, vienlaikus lūdzot izvērtēt atbilstību trūcīgas personas/ģimenes statusam,  dienestā iesniedz iesniegumu (1.pielikums) un iztikas līdzekļu deklarāciju (2. pielikums).

Iesniedzējs, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs, deklarācijai pievieno izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības. (30.03.2010. MK noteikumiem Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 4. pielikums).

 

Ģimenes (personas) atzīšana par maznodrošinātu

Atbilstoši Krustpils novada pašvaldības 18.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Krustpils novadā” ģimene (persona ) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi  katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 288,10 eiro un ja:

♦ tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājums, kas nepārsniedz 128,06 euro vai īpašums;

par īpašumu nav uzskatāms nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;

♦ par īpašumu nav uzskatāms zemes īpašums un šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas (piemēram, garāža, kūts, klēts, šķūnis, pagrabs, pirts, dārza māja) vai ne vairāk kā divas saimniecības ēkas uz nomātas zemes, kas kopā ar nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemi nepārsniedz 15 ha;

♦ daudzbērnu ģimenēm kustamā manta – mehāniskie transporta līdzekļi – ne vairāk kā divas vienības;

♦  tā nav noslēgusi uztura līgumu;

♦ tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;

♦ persona darbspējīgā vecumā ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks, izņemot gadījumu, kad persona ir:

 • invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja;
 • sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no vecākiem vai cita persona bērna kopšanas periodā;
 • viens no bērna invalīda vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;
 • persona vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai pilna laika studējošais augstskolā.

Persona, kura vēlas saņemt sociālo palīdzību, vienlaikus lūdzot izvērtēt atbilstību maznodrošinātas personas/ģimenes statusam, dienestā iesniedz iesniegumu (1.pielikums) un iztikas līdzekļu deklarāciju (2. pielikums).

 

Sociālie pabalsti, kurus piešķir Krustpils novada pašvaldībā, izvērtējot ģimenes (personas) materiālo situāciju:

♦ pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;

 Sociālais dienests nodrošina materiālu atbalstu naudas izteiksmē vai saņemot pakalpojumu personai (ģimenei) situācijās, kad šī persona (ģimene) objektīvu iemeslu dēļ nespēj gūt ienākumus, lai apmierinātu pamatvajadzības.

Persona, kura vēlas saņemt sociālo palīdzību, dienestā iesniedz iesniegumu (1.pielikums).

GMI līmeņa apmērs personai mēnesī ir 64,00 EUR (18.12.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni”)

♦ dzīvokļa (mājokļa) pabalsts;

Sociālais dienests nodrošina atbalstu Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajām iedzīvotāju grupām dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem segšanai, dzīvokļiem, kas pieslēgti centrālapkures sistēmai, kā arī kurināmā iegādei dzīvokļiem un individuālajām dzīvojamām mājām ar malkas apkuri.

Persona, kura vēlas saņemt sociālo palīdzību, dienestā iesniedz iesniegumu (1.pielikums).

Pabalstu piešķir 2 (divas) reizes gadā apkures sezonā centrālapkures sistēmai pieslēgtam:

 • 1 istabas dzīvoklim- 100,00 EUR katrā reizē;
 • 2 istabu dzīvoklim – 140,00 EUR katrā reizē;
 • 3 un vairāk istabu dzīvoklim – 170,00 EUR katrā reizē.

Pabalstu piešķir 1 (vienu) reizi gadā:

 • dzīvoklim ar malkas apkuri- 200,00 EUR;
 • individuālajai mājai – 250,00 EUR.

Pabalstu var pieprasīt personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas un faktiski dzīvo Krustpils novadā.

Tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu ir:

 • pilnā apmērā ģimenēm ar bērniem, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un kurās darbspējīgās, nestrādājošas personas iesaistās līdzdarbības pienākumos;
 • pilnā apmērā no attiecīgā mājokļa (dzīvokļa) tipam pienākošas summas, trūcīgām vai maznodrošinātām atsevišķi dzīvojošām pirmās, otrās un trešās invaliditātes grupas personām, vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem un vientuļām nestrādājošām politiski represētajām personām;
 • 50 % apmērā no attiecīgā mājokļa (dzīvokļa) tipam pienākošas summas ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss un kurās darbspējīgās, nestrādājošas personas iesaistās līdzdarbības pienākumos;
 • ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kurās darbspējīgās, nestrādājošas personas iesaistās līdzdarbības pienākumos, pabalstu piešķir 1 (vienu ) reizi gadā 100,00 EUR apmērā
 • tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu dzīvokļiem ar malkas apkuri un individuālajām mājām ir tām ģimenēm (personām), kuru īpašumā nav meža.

♦ vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;

Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, kad ģimene (persona) ir nonākusi krīzes situācijā un daļēji vai pilnībā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, piešķir stihiskas nelaimes, iepriekš neparedzamos apstākļu gadījumos (plūdi, ugunsgrēks, vētras postījumi un citi krīzes gadījumi).

Vienreizēju pabalstu piešķir līdz 1000,00 EUR vienai ģimenei (personai). 

Pabalsta pieprasītājs iesniedz iesniegumu (1.pielikums), norādot nepieciešamā pabalsta apmēru, pievienojot dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas faktu un pieprasāmā pabalsta apmēra pamatotību ne vēlāk kā viena mēneša laikā  no krīzes situācijas rašanās 

♦ pabalsts bāreņiem;

Sociālo garantiju nodrošināšanai, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, Sociālais dienests piešķir:

 • vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai 130,00 EUR apmērā, bet invalīdam kopš bērnības – 215,00 EUR apmērā;
 • vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 250,00 EUR apmērā;
 • dzīvokļa pabalstu 45,00 EUR mēnesī, ko pamato īres līgums, tiek piešķirts no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecumam;
 • pabalstu ikmēneša izdevumiem 65,00 EUR, bet invalīdam kopš bērnības – 110,00 EUR apmērā, ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vidējās, profesionālās izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā un sekmīgi apgūst izglītības programmu;

♦ pabalsts audžuģimenei;

Krustpils novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) nodrošina materiālu atbalstu audžuģimenei, kura noteiktajā kārtībā ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un pašvaldības un audžuģimenes līgumu audzināšanā nodots bērns(i):

 • ik mēnesi piešķir pabalstu uzturam audžuģimenē tajā skaitā adoptētājiem pirms adopcijas periodā 300,00 EUR apmērā par katru bērnu;
 • gadā vienu reizi piešķir pabalstu 300,00 EUR apmērā par katru audžuģimenē ievietoto bērnu, bērna apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.

Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldības, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešā daļa).

 

♦ pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai;

 Sociālais dienests piešķir pabalstu par ārstēšanos slimnīcā ne vairāk kā 50% (215,00 EUR) apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas no veikto pacientu iemaksu un pacienta līdzmaksājumu kopsummas viena gada laikā:

 • trūcīgām un maznodrošinātām vecuma pensijas personām un nestrādājošām pirmās, otrās un trešās grupas personām ar invaliditāti;
 • gadījumos, kad piešķirams pabalsts par ārstēšanos slimnīcā, bet klients vēl nav apmaksājis slimnīcas izrakstīto rēķinu, piešķirtā pabalsta summa tiek ieskaitīta pakalpojuma sniedzēja kontā.

Persona, kura vēlas saņemt sociālo palīdzību, dienestā iesniedz iesniegumu (1.pielikums).

Trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām) tiek piešķirts pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai līdz 200,00 EUR viena gada laikā vienai personai:

 • briļļu iegādei bērniem;
 • smagas saslimšanas gadījumā;
 • atsevišķu situāciju, kas saistītas ar veselības uzlabošanu, risināšanai;
 • traumas gadījumā.

Pabalsts medikamentu iegādes izdevumu segšanai līdz 70,00 EUR par katru bērnu viena gada laikā tiek piešķirts  trūcīgām vai  maznodrošinātām ģimenēm gadījumos, kad ārsta izrakstītie recepšu medikamenti tiek iegādāti nepilngadīgo bērnu ārstēšanai.

Pabalstus veselības aprūpes nodrošināšanai piešķir izvērtējot klienta iesniegtos dokumentus:

 • iesniegums par pabalsta piešķiršanu;
 • primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista izsniegta izziņa par veselības stāvokli vai izraksts no pacienta ambulatorās vai stacionārās medicīniskās kartes, kur norādīti lietojamie medikamenti;
 • medikamentu iegādes bērniem apliecinošo dokumentu (kvītis, elektroniskā kases aparāta čeki u.c.) kopijas (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālu), kuros norādīts personas vārds, uzvārds un personas kods.

♦ pabalsts rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

Pabalstu piešķir trūcīgai ģimenei (personai) individuālā rehabilitācijas plāna uzdevumu izpildei, kas saistīti ar pamatvajadzību nodrošināšanu, pamatojoties uz sastādīto individuālo rehabilitācijas plānu un sociālās situācijas izvērtējumu, līdz 50,00 EUR viena gada laikā vienai personai.

 

PAŠVALDĪBAS BRĪVPRĀTĪGĀ INICIATĪVA

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 18.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā”, pašvaldības teritorijā deklarētajām personām tiek izmaksāti šādi pabalsti:

♦ bērna piedzimšanas pabalsts;

Bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesīgi saņemt vecāki, kuri veic nepilngadīgā aprūpi un uzturēšanu. Ja vecākiem ir atņemtas aizgādības tiesības par iepriekš dzimušajiem bērniem, tad pabalsta apmērs par jaundzimušo tiek aprēķināts kā par pirmo bērnu. Bērna pirmreizēji deklarētā ir Krustpils novada pašvaldībā:

- pabalstu 285,00 EUR apmērā piešķir par pirmo un otro jaundzimušo bērnu, par trešo bērnu – 356,00 EUR, par ceturto bērnu – 427,00 EUR, par piekto un nākamajiem- 499,00 EUR, ja abu vecāku deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Krustpils novada pašvaldībā ne mazāk kā 12 pēdējos mēnešus un, ja bērns pēc dzimšanas ir nodzīvojis ne mazāk kā septiņas diennaktis;

- pabalstu 214,00 EUR apmērā piešķir par pirmo un otro jaundzimušo bērnu, par trešo bērnu – 285,00 EUR, par ceturto bērnu – 356,00 EUR, par piekto un nākamajiem- 427,00 EUR, ja viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Krustpils novada pašvaldībā ne mazāk kā 12 pēdējos mēnešus un, ja bērns pēc dzimšanas ir nodzīvojis ne mazāk kā septiņas diennaktis;

 - pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam, un, ja šis pabalsts nav jau izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

♦ pabalsts bērna izglītībai:

 - Sociālais dienests nodrošina atbalstu Krustpils novada iedzīvotāju bērnu izglītībai, uzsākot mācības pirmo reizi 1. klasē, pabalsts 100,00 EUR apmērā no 1. augusta līdz 30. oktobrim;

 - pabalsts 25,00 EUR apmērā katram daudzbērnu ģimenes bērnam vecumā no 5 līdz 18 gadiem, uzsākot jauno mācību gadu un uzrādot mācību iestādes izziņu;

- pabalsts 25,00 EUR apmērā katram ar Krustpils novada bāriņtiesas lēmumu audžuģimenē ievietotam bērnam vai bērnam, kuram ir nodibināta aizbildnība, vecumā no 5 līdz 18 gadiem, uzsākot jauno mācību gadu un uzrādot izglītības iestādes izziņu.

♦ pabalsts politiski represētām personām;

Sociālais dienests nodrošina materiālu palīdzību Krustpils novada iedzīvotājiem- politiski represētajām personām, materiālo palīdzību piešķir divas reizes gadā martā un novembrī-  75,00 EUR katrā reizē

♦ pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma vietas;

Sociālais dienests nodrošina materiālu palīdzību Krustpils novada iedzīvotājiem, kas atgriezušies no ieslodzījuma vietas, ja personas deklarētā dzīvesvieta pirms apcietinājuma bija Krustpils novada pašvaldība. Vienreizēju materiālo pabalstu piešķir 60,00 EUR apmērā

♦ pabalsts bēru gadījumā

Sociālais dienests) nodrošina materiālu palīdzību personai, kura uzņēmusies mirušā Krustpils novada iedzīvotāja apbedīšanu;

Materiālo palīdzību piešķir, ja nav tiesību uz citu valstī noteikto apbedīšanas pabalstu vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu.

Pašvaldības noteiktais apbedīšanas pabalsts gadījumos, ja mirušajai personai nebija tiesību uz valstī noteikto apbedīšanas pabalstu, ir 430,00 EUR.

Apbedīšanas pabalsta apmēru gadījumos, kad valsts piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu, aprēķina kā starpību starp pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā pabalsta apmēru.

Saistošajos noteikumos noteikto materiālo pabalstu saņemšanai (izņemot pabalstu politiski represētajām personām), persona dienestā iesniedz iesniegumu (1.pielikums).

 

Pēc Dzimtsarakstu nodaļas apkopotās informācijas tiek izmaksāti pabalsti dimanta, zelta un sudraba kāzu jubilāriem, kā arī pasniegts pabalsts bērnu svētku rīkotajā pasākumā novadā bērniem vecumā no 1 (viena) līdz 2 (diviem) gadiem.


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
27.01.2021 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība - ZOOM
Domes sēde
Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2021
Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2020Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2020Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Marinzejas ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu